Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập hóa phân tích

Được đăng lên bởi hoaduoc-k58d
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5/13/2013

CHUẨN ĐỘ AXITAXIT-BAZƠ
- CHẤT CHỈ THỊ TRONG PHƯƠNG PHÁP
CHUẨN ĐỘ AXÍT-BAZƠ

CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

- CHUẨN ĐỘ AXÍT MẠNH-BAZƠ MẠNH,
BAZƠ MẠNH BẰNG AXIT MẠNH
- CHUẨN ĐỘ AXÍT YẾU BẰNG BAZƠ MẠNH
HOẶC BAZƠ YẾU BẰNG AXÍT MẠNH
- CHUẨN ĐỘ ĐA AXIT BẰNG BAZƠ MẠNH,
CHUẨN ĐỘ ĐA BAZƠ BẰNG AXIT MẠNH
5/13/2013

1

5/13/2013

2

1

5/13/2013

CHẤT CHỈ THỊ TRONG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXÍTAXÍT -BAZƠ

* Khái

niệm về chất chỉ thị axit-bazo
- Chất chỉ thị axit-bazơ là axít yếu hoặc bazơ yếu có dạng axit và
dạng bazơ khác màu. -> thay đổi màu sắc theo pH.
- Nồng độ dạng nào lớn sẽ quyết định màu của dung dịch;
Hind ⇌ H+ + Ind→pH = pKIn+log [ Ind ] ;


[ HInd ]

- Khoảng đổi màu: khoảng pH mà tại đó chất chỉ thị đổi màu:
- pH= pKInd ±1

5/13/2013

3

5/13/2013

4

2

5/13/2013

MÀU CỦA CHỈ THỊ VÀ SỰ BiẾN ĐỔI MÀU TRONG CHUẨN ĐỘ

MỘT SỐ CHẤT CHỈ THỊ THƯỜNG SỬ DỤNG
TRONG CHUẨN ĐỘ AXITAXIT-BAZƠ
Chất chỉ thị

PK

Khoảng

Màu

Cách pha

đổi màu
Cresol đỏ

1,0

0,2-1,8

đỏ - vàng

0,1g+26,2 mlNaOH 0,01M+225 ml H2O

Thimol xanh

1,65

1,2-2,8

đỏ - vàng

0,1g+21,5 mlNaOH 0,01M+225 ml H2O

2,2-3,6

Vàng - đỏ

0,1% trong nước

Erythrosine
Metyl da cam

3,46

3,1-4,4

Đỏ- vàng

0,01% trong nước

Bromcresol xanh

4,66

3,8-5,4

Vàng-xanh

0,1g+14,3mlNaOH 0,01M + 225ml H2O

Metyl đỏ

5

4,2-6,3

đỏ - vàng

0,02g + 60ml ethanol + 40 ml H2O

Bromthimolxanh

7,1

6,2-7,6

Vàng -xanh 0,1g+16 mlNaOH0,01M + 225ml H2O

Phenol đỏ
Phenolphtalein

7,81
9,2

6,8-8,4
8,3-10

Vàng - đỏ
0,1g+28,2 mlNaOH0,01M + 225mlH2O
Kom - hồng 0,05g+50ml ethanol + 50mlH2O

Thimolphtalein

9,7

9,3-10,5

Kom - xanh 0,04g +50mlethanol + 50 ml H2O

10.7

10-12

Vàng-đỏ

Alizarin vàng
5/13/2013

0,01% trong nước
5

Có 3 thuyết giải thích về sự đổi màu của chất chỉ thị [V.N. Alexeiep,
1971]
1. Thuyết ion mang màu
Theo thuyết này, chất chỉ thị là các axit yếu hay bazơ yếu, có thể
phân ly thành các ion liên hợp khác màu: HInd ⇌ H+ + Ind-. Thuyết này
có điểm không phù hợp là đôi khi màu các chất phụ thuộc cấu trúc phân
tử.
2. Thuyết nhóm mang màu
Các chất chỉ thị màu có các nhóm mang màu, thí dụ nhóm azo, nhóm
quynon …, dưới tác dụng của môi trường, các nhóm mang màu này
chuyển hoá sang dạng khác, màu thay đổi, hiện tượng chuyển hóa đồng
phân thuận nghịch (tautome). Thí dụ nhóm azo: -N=N- ⇄ =N-NH- hoặc
benzen ⇄ quynoit …
5/13/2013

6

3

5/13/2013

CHẤT CHỈ THỊ TRONG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXÍTAXÍT -BAZƠ

MÀU CỦA CHỈ THỊ VÀ SỰ BiẾN ĐỔI MÀU TRONG CHUẨN ĐỘ

3. Thuyết ion-nhóm mang màu
Thuyết kết hợp hai thuyết trên. ...
5/13/2013
1
5/13/2013 1
CHUẨN ĐỘ AXIT – BA
2
5/13/2013
CHUẨN ĐỘ AXITCHUẨN ĐỘ AXIT--BAZƠBAZƠ
- CHẤT CHỈ THỊ TRONG PHƯƠNG PHÁP
CHUẨN ĐỘ AXÍT-BAZƠ
- CHUẨN ĐỘ AXÍT MẠNH-BAZƠ MẠNH,
BAZƠ MẠNH BẰNG AXIT MẠNH
- CHUẨN ĐỘ AXÍT YẾU BẰNG BAZƠ MẠNH
HOẶC BAZƠ YẾU BẰNG AXÍT MẠNH
- CHUẨN ĐỘ ĐA AXIT BẰNG BAZƠ MẠNH,
CHUẨN ĐỘ ĐA BAZƠ BẰNG AXIT MẠNH
Bài tập hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập hóa phân tích - Người đăng: hoaduoc-k58d
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập hóa phân tích 9 10 32