Ktl-icon-tai-lieu

bài tập hóa về c02 và s02

Được đăng lên bởi huongvilanggoit-gmail-com
Số trang: 325 trang   |   Lượt xem: 1469 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAØI TAÄP 1
Haáp thuï 30.49 lít khí CO2 ño ôû ñktc vaøo 2073.156 gam dung dòch KOH 13.56 %. Haõy xaùc ñònh muoái sinh ra vaø khoái
löôïng muoái sinh ra ?(Cho C=12;O=16;K=39;H=1)
BAØI GIAÛI
Soá mol CO2 = 30.49/22.4 = 1.361(mol)
Soá mol KOH =2073.156x13.56 /( 56 x 100 ) = 5.02(mol)
Soá mol KOH/Soá mol CO2 = 3.688 >= 2
=>Coù 1 muoái sinh ra laø : K2CO3
2KOH + CO2 = K2CO3 + H2O
Ta coù :
Soá mol K2CO3 = soá mol CO2 = 1.361(mol)
Khoái löôïng muoái K2CO3 = 1.361x138 = 187.818(gam)
BAØI TAÄP 2
Haáp thuï 12.947 lít khí CO2 ño ôû dktc vaøo 358.187 gam dung dòch NaOH 26.69 %. Haõy xaùc ñònh muoái sinh ra vaø khoái
löôïng muoái sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1)
BAØI GIAÛI
Soá mol CO2 = 12.947/22.4 = 0.578(mol)
Soá mol NaOH =358.187x26.69 /( 40 x 100 ) = 2.39(mol)
Soá mol NaOH/Soá mol CO2 = 4.135 >= 2
=>Coù 1 muoái sinh ra laø : Na2CO3
2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O
Ta coù :
Soá mol Na2CO3 = soá mol CO2 = 0.578(mol)
Khoái löôïng muoái Na2CO3 = 0.578x106 = 61.268(gam)
BAØI TAÄP 3
Haáp thuï 38.528 lít khí SO2 ño ôû dktc vaøo 2832 gam dung dòch NaOH 10 %. Haõy xaùc ñònh muoái sinh ra vaø khoái löôïng
muoái sinh ra ?(Cho S=32;O=16;Na=23;H=1)
BAØI GIAÛI
Soá mol SO2 = 38.528/22.4 = 1.72(mol)
Soá mol NaOH =2832x10 /( 40 x 100 ) = 7.08(mol)
Soá mol NaOH/Soá mol SO2 = 4.116 >= 2
=>Coù 1 muoái sinh ra laø : Na2SO3
2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O
Ta coù :
Soá mol Na2SO3 = soá mol SO2 = 1.72(mol)
Khoái löôïng muoái Na2SO3 = 1.72x126 = 216.72(gam)
BAØI TAÄP 4
Haáp thuï 41.238 lít khí CO2 ño ôû dktc vaøo 1471.092 gam dung dòch NaOH 18.68 %. Haõy xaùc ñònh muoái sinh ra vaø khoái
löôïng muoái sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1)
BAØI GIAÛI
Soá mol CO2 = 41.238/22.4 = 1.841(mol)
Soá mol NaOH =1471.092x18.68 /( 40 x 100 ) = 6.87(mol)

1

Soá mol NaOH/Soá mol CO2 = 3.732 >= 2
=>Coù 1 muoái sinh ra laø : Na2CO3
2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O
Ta coù :
Soá mol Na2CO3 = soá mol CO2 = 1.841(mol)
Khoái löôïng muoái Na2CO3 = 1.841x106 = 195.146(gam)
BAØI TAÄP 5
Haáp thuï V lít khí SO2 ño ôû dktc vaøo 0.15 lít dung dòch NaOH 5.19 M thu ñöôïc 79.338 gam 2 muoái NaHSO3 vaø
Na2SO3 .Haõy xaùc ñònh khoái löôïng moãi muoái sinh ra ? (Cho S=32;O=16;Na=23;H=1)
BAØI GIAÛI
Goïi x laø soá mol cuûa NaHSO3 , y laø soá mol cuûa Na2SO3
NaOH + SO2 = NaHSO3 (1)
x
x
x
2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O (2)
2y
y
y
Ta coù :
Soá mol NaOH : x + 2y = 0.15 x 5.19 = 0.781
Khoái löôïng hoãn hôïp 2 muoái : 104x + 126y = 79.338
Giaûi ra ta ñöôïc : x = 0.735(mol) , y = 0.023(mol)
Khoái löôïng cuûa muoái NaHSO3 = 0.735 x 104 = 76.44 (gam)
Khoái...
BAØI TAÄP 1
Haáp thuï 30.49 lít khí CO
2
ño ôû ñktc vaøo 2073.156 gam dung dòch KOH 13.56 %. Haõy xaùc ñònh muoái sinh ra vaø khoái
löôïng muoái sinh ra ?(Cho C=12;O=16;K=39;H=1)
BAØI GIAÛI
Soá mol CO
2
= 30.49/22.4 = 1.361(mol)
Soá mol KOH =2073.156x13.56 /( 56 x 100 ) = 5.02(mol)
Soá mol KOH/Soá mol CO
2
= 3.688 >= 2
=>Coù 1 muoái sinh ra laø : K
2
CO
3
2KOH + CO
2
= K
2
CO
3
+ H
2
O
Ta coù :
Soá mol K
2
CO
3
= soá mol CO
2
= 1.361(mol)
Khoái löôïng muoái K
2
CO
3
= 1.361x138 = 187.818(gam)
BAØI TAÄP 2
Haáp thuï 12.947 lít khí CO
2
ño ôû dktc vaøo 358.187 gam dung dòch NaOH 26.69 %. Haõy xaùc ñònh muoái sinh ra vaø khoái
löôïng muoái sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1)
BAØI GIAÛI
Soá mol CO
2
= 12.947/22.4 = 0.578(mol)
Soá mol NaOH =358.187x26.69 /( 40 x 100 ) = 2.39(mol)
Soá mol NaOH/Soá mol CO
2
= 4.135 >= 2
=>Coù 1 muoái sinh ra laø : Na
2
CO
3
2NaOH + CO
2
= Na
2
CO
3
+ H
2
O
Ta coù :
Soá mol Na
2
CO
3
= soá mol CO
2
= 0.578(mol)
Khoái löôïng muoái Na
2
CO
3
= 0.578x106 = 61.268(gam)
BAØI TAÄP 3
Haáp thuï 38.528 lít khí SO
2
ño ôû dktc vaøo 2832 gam dung dòch NaOH 10 %. Haõy xaùc ñònh muoái sinh ra vaø khoái löôïng
muoái sinh ra ?(Cho S=32;O=16;Na=23;H=1)
BAØI GIAÛI
Soá mol SO
2
= 38.528/22.4 = 1.72(mol)
Soá mol NaOH =2832x10 /( 40 x 100 ) = 7.08(mol)
Soá mol NaOH/Soá mol SO
2
= 4.116 >= 2
=>Coù 1 muoái sinh ra laø : Na
2
SO
3
2NaOH + SO
2
= Na
2
SO
3
+ H
2
O
Ta coù :
Soá mol Na
2
SO
3
= soá mol SO
2
= 1.72(mol)
Khoái löôïng muoái Na
2
SO
3
= 1.72x126 = 216.72(gam)
BAØI TAÄP 4
Haáp thuï 41.238 lít khí CO
2
ño ôû dktc vaøo 1471.092 gam dung dòch NaOH 18.68 %. Haõy xaùc ñònh muoái sinh ra vaø khoái
löôïng muoái sinh ra ?(Cho C=12;O=16;Na=23;H=1)
BAØI GIAÛI
Soá mol CO
2
= 41.238/22.4 = 1.841(mol)
Soá mol NaOH =1471.092x18.68 /( 40 x 100 ) = 6.87(mol)
1
bài tập hóa về c02 và s02 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập hóa về c02 và s02 - Người đăng: huongvilanggoit-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
325 Vietnamese
bài tập hóa về c02 và s02 9 10 759