Ktl-icon-tai-lieu

bài tập học sinh giỏi hóa 8

Được đăng lên bởi Anh Trần
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 694 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập
Bài 1
1. Cân bằng các phương trình hóa học sau.
a. Fe + HNO3---> Fe(NO3)3 + N2 + H2O
b. Mg + HNO3 ---> Mg(NO3)2 + NO + H2O
c. FexOy + H2 ---> FeO + H2O
d. CxHy + O2 ----> CO2 + H2O
2. A là hợp chất của kim loại X và Oxi. Trong đó Oxi chiếm 25,81% về khối lượng.
a. Xác định nguyên tố X và công thức hoá học của A
Cho chất A vào nước dư, có thả mẫu quỳ tím. Nêu và giải thích hiện tượng hoá học xảy ra.
Câu 2: §Ó hßa tan hoµn toµn 8 gam oxit kim lo¹i M cÇn dïng 10,65 gam HCl. H·y x¸c ®Þnh c«ng
thøc hãa häc cña oxit kim lo¹i
Câu 3:
Để điều chế được 8,775 gam muối NaCl thì cần bao nhiêu gam Na và bao nhiêu lít clo
(ĐKTC). Biết hiệu suất phản ứng là 75%
Câu 4
Đốt cháy hoàn toàn 18,6 gam photpho trong bình chứa khí oxi. Hòa tan sản phẩm thu được
(P2O5) và 21,6 gam H2O để tạo thành axit photphoric.
a) Viết PTHH
b) Chất nào còn dư sau phản ứng? Dư bao nhiêu gam
c) Tính khối lượng axit thu được
Câu 5:
1. Hỗn hợp khí X gồm 0,8 mol O2, 1 mol H2, 0,2 mol CO2 và 2 mol CH4.
a) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp X
b) Tính phân tử khối trung bình của X
c) Tỷ khối hơi của X đối với H2
2. Hỗn hợp gồm CO và NO có tỉ khối đối với H2 là 14,5. Tính khối lượng mol trung bình của hỗn
hợp. Tính thành phần phần % của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu

DẠNG TOÁN TĂNG – GIẢM KHỐI LƯỢNG
1

Bà1 :
a, Khi cho kẽm tác dụng với axit clohiđric, khối lượng của kẽm clorua tạo thành nhỏ hơn khối
lượng của kẽm cộng với khối lượng của axit đã tham gia phản ứng. Hãy giải thích xem kết quả thu
được trên có phù hợp với định luật bảo toàn khối lượng không?
b) Cho lá sắt có khối lượng 50 gam vào một dung dịch đồng sunfat, sau một thời gian lấy lá
sắt ra thì khối lượng lá sắt là 51 gam. Tính số mol muối sắt tạo thành sau phản ứng. Biết rằng tất cả
đồng sinh ra bám trên bề mặt lá sắt
Bài 2:
a) Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO4. Sau phản ứng lấy lá nhôm ra thì thấy khối lượng
dung dịch nhẹ đi 1,38 gam. Tính khối lượng nhôm đã phản ứng
b) Người ta điều chế vôi sống bằng cách mung đá vôi ( thành phần chính là canxi cacbonat).
Lượng vôi sống thu được từ 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất ;à 0,45 tấn. Tính hiệu suất của phản
ứng
Bài 3: Cho một đinh sắt nặng 8,4 gam tác dụng với dung dịch HCl dư( sao cho đinh sắt tan hết). Sau
khi phản ứng xong thu thấy khối lượng dung dịch nặng thêm 8,1 gam.
a) Viết PTHH
b) Tính thể tích H2 sinh ra ở ĐKTC
c) Tính số mol HCl đã tham gia phản ứng
Bài 4: Trộn đều 2 gam MnO2 và 98 gam hỗn hợp gồm KCl và KClO 3 rồi đen đun nóng đến khi phản
ứng xảy ra ...
Bài tập
Bài 1
1. Cân bằng các phương trình hóa học sau.
a. Fe + HNO
3
---> Fe(NO
3
)
3
+ N
2
+ H
2
O
b. Mg + HNO
3
---> Mg(NO
3
)
2
+ NO + H
2
O
c. Fe
x
O
y
+ H
2
---> FeO + H
2
O
d. C
x
H
y
+ O
2
----> CO
2
+ H
2
O
2. A là hợp chất của kim loại X và Oxi. Trong đó Oxi chiếm 25,81% về khối lượng.
a. Xác định nguyên tố X và công thức hoá học của A
Cho chất A vào nước dư, có thả mẫu quỳ tím. Nêu và giải thích hiện tượng hoá học xảy ra.
Câu 2: §Ó hßa tan hoµn toµn 8 gam oxit kim lo¹i M cÇn dïng 10,65 gam HCl. H·y x¸c ®Þnh c«ng
thøc hãa häc cña oxit kim lo¹i
Câu 3:
Để điều chế được 8,775 gam muối NaCl thì cần bao nhiêu gam Na và bao nhiêu lít clo
(ĐKTC). Biết hiệu suất phản ứng là 75%
Câu 4
Đốt cháy hoàn toàn 18,6 gam photpho trong bình chứa khí oxi. Hòa tan sản phẩm thu được
(P
2
O
5
) và 21,6 gam H
2
O để tạo thành axit photphoric.
a) Viết PTHH
b) Chất nào còn dư sau phản ứng? Dư bao nhiêu gam
c) Tính khối lượng axit thu được
Câu 5:
1. Hỗn hợp khí X gồm 0,8 mol O
2
, 1 mol H
2
, 0,2 mol CO
2
và 2 mol CH
4
.
a) Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp X
b) Tính phân tử khối trung bình của X
c) Tỷ khối hơi của X đối với H
2
2. Hỗn hợp gồm CO và NO có tỉ khối đối với H
2
là 14,5. Tính khối lượng mol trung bình của hỗn
hợp. Tính thành phần phần % của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu
DẠNG TOÁN TĂNG – GIẢM KHỐI LƯỢNG
1
bài tập học sinh giỏi hóa 8 - Trang 2
bài tập học sinh giỏi hóa 8 - Người đăng: Anh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
bài tập học sinh giỏi hóa 8 9 10 345