Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP HỮU CƠ HAY

Được đăng lên bởi Anh Tuấn Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u1

®Ò thi ho¸ h÷u c¬

§èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp hîp chÊt h÷u c¬ (X) cã tØ lÖ n C : nH = 1 : 2 th×
cÇn võa ®ñ
12,8 g oxi. S¶n phÈm ch¸y cho ®i qua dung dÞch Ca(OH)2 d thÊy t¹o ra 30 g kÕt tña.
H·y tÝnh gi¸ trÞ cña m .
C©u 2
Cho 20,15 g hçn hîp hai axit h÷u c¬ (X) cã c«ng thøc chung lµ RCOOH t¸c dông
víi dung
dÞch Na2CO3 (võa ®ñ) thu ®îc V lÝt khÝ (®ktc) vµ dung dÞch muèi (Y). C« c¹n dung dÞch
(Y) thu ®îc 28,95 g muèi khan. H·y tÝnh gi¸ trÞ cña V .
C©u 3
Trung hoµ 16,6 g hçn hîp axit axetic vµ axit fomic (c«ng thøc lµ HCOOH) b»ng
dung dÞch
NaOH thu ®îc 23,2 g hçn hîp muèi. H·y tÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi lîng cña hai axit
trªn ë trong hçn hîp.
C©u 4
Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ A (được tạo bởi hai nguyên tố) rồi
hấp thụ hết
sản phẩm cháy (gồm khí CO2 và H2O) bằng cách dẫn hỗn hợp lần lượt đi qua bình (1)
đựng dung dịch NaOH, bình (2) đựng H 2SO4 đặc. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình
(1) tăng 24,16 g và khối lượng bình (2) tăng 8,64 g. Lượng oxi tiêu tốn đúng bằng lượng
oxi tạo ra khi nhiệt phân hoàn toàn 252,8 g KMnO4. Tính m và xác định CTPT của (A).
C©u 5
1/ B»ng ph¬ng ph¸p hãa häc, lµm thÕ nµo ®Ó t¸ch ®îc khÝ metan tinh khiÕt tõ hçn
hîp X gåm khÝ sunfur¬, khÝ cacbonic, metan, axetilen, etilen vµ h¬i níc. ViÕt ph¬ng
tr×nh hãa häc cña c¸c ph¶n øng ®· x¶y ra.
2/ LÊy cïng mét lîng chÊt hai hi®rocacbon C xhy Vµ Cx + 2Hy + 4 ( x, y lµ sè
nguyªn, d¬ng) ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thÊy thÓ tÝch oxi cÇn dïng ë hai ph¶n øng nµy
gÊp nhau 2,5 lÇn. C¸c thÓ tÝch ®o cïng ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh hãa häc cña c¸c ph¶n øng x¶y ra.
b) T×m c«ng thøc cña hai hi®rocacbon trªn.
C©u 6

1/ §Ó ®èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp khÝ vµ h¬i gåm C 2H4, C6H12 Vµ C7H8 cÇn thÓ
tÝch oxi gÊp 6 lÇn thÒ tÝch cña hçn hîp ®em ®èt. C¸c thÓ tÝch ®o cïng ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt
®é vµ ¸p suÊt.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh hãa häc cña c¸c ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ thÓ tÝch cña C2H4 trong hçn hîp trªn.
2/ Ph¬ng ph¸p hiÖn ®¹i ®Ó ®iÒu chÕ axetilen lµ nhiÖt ph©n metan ë nhiÖt ®é cao,
ph¬ng tr×nh hãa häc cña ph¶n øng trªn nh sau: 2CH4 ---1500oc, xt---- > C2H2+3H2 Hçn hîp
khÝ thu ®îc gåm axetilen, hi®ro vµ metan d. LÊy m gam hçn hîp khÝ nµy ®em ®èt ch¸y
hoµn toµn. KhÝ sinh ra ®îc hÊp thô toµn bé vµo 300 ml dung dÞch Ba(OH) Z 0,5M thu ®îc kÕt tña vµ dung dÞch Z. Dung dÞch Z t¸c dông võa hÕt víi 0,06 mol KOH. ViÕt ph¬ng
tr×nh hãa häc cña c¸c ph¶n øng x¶y ra vµ t×m m.
C©u 7
1. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o c¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö: C 2H4O2 , C3H8O,
C5...
®Ò thi ho¸ h÷u c¬
C©u1
§èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp hîp chÊt h÷u c¬ (X) cã tØ lÖ n
C
: n
H
= 1 : 2 th×
cÇn võa ®ñ
12,8 g oxi. S¶n phÈm ch¸y cho ®i qua dung dÞch Ca(OH)
2
d thÊy t¹o ra 30 g kÕt tña.
H·y tÝnh gi¸ trÞ cña m .
C©u 2
Cho 20,15 g hçn hîp hai axit h÷u c¬ (X) cã c«ng thøc chung lµ RCOOH t¸c dông
víi dung
dÞch Na
2
CO
3
(võa ®ñ) thu ®îc V lÝt khÝ (®ktc)dung dÞch muèi (Y). C« c¹n dung dÞch
(Y) thu ®îc 28,95 g muèi khan. H·y tÝnh gi¸ trÞ cña V .
C©u 3
Trung hoµ 16,6 g hçn hîp axit axetic axit fomic (c«ng thøc HCOOH) b»ng
dung dÞch
NaOH thu ®îc 23,2 g hçn hîp muèi. H·y tÝnh thµnh phÇn % khèi lîng cña hai axit
trªn ë trong hçn hîp.
C©u 4
Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu A (được tạo bởi hai nguyên tố) rồi
hấp thụ hết
sản phẩm cháy (gồm khí CO
2
H
2
O) bằng cách dẫn hỗn hợp lần lượt đi qua bình (1)
đựng dung dịch NaOH, bình (2) đựng H
2
SO
4
đặc. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình
(1) tăng 24,16 g khối lượng bình (2) tăng 8,64 g. Lượng oxi tiêu tốn đúng bằng lượng
oxi tạo ra khi nhiệt phân hoàn toàn 252,8 g KMnO
4
. nh m vàc định CTPT của (A).
C©u 5
1/ B»ng ph¬ng ph¸p hãa häc, lµm thÕ nµo ®Ó t¸ch ®îc khÝ metan tinh khiÕt tõ hçn
hîp X gåm khÝ sunfur¬, khÝ cacbonic, metan, axetilen, etilen h¬i níc. ViÕt ph¬ng
tr×nh hãa häc cña c¸c ph¶n øng ®· x¶y ra.
2/ LÊy cïng mét lîng chÊt hai hi®rocacbon C
x
h
y
C
x
+ 2H
y
+ 4 ( x, y sè
nguyªn, d¬ng) ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thÊy thÓ tÝch oxi cÇn dïng ë hai ph¶n øng nµy
gÊp nhau 2,5 lÇn. C¸c thÓ tÝch ®o cïng ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh hãa häc cña c¸c ph¶n øng x¶y ra.
b) T×m c«ng thøc cña hai hi®rocacbon trªn.
C©u 6
1/ §Ó ®èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp khÝ h¬i gåm C
2
H
4
, C
6
H
12
C
7
H
8
cÇn thÓ
tÝch oxi gÊp 6 lÇn thÒ tÝch cña hçn hîp ®em ®èt. C¸c thÓ tÝch ®o cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt
®é vµ ¸p suÊt.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh hãa häc cña c¸c ph¶n øng x¶y ra.
b) TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ thÓ tÝch cña C
2
H
4
trong hçn hîp trªn.
2/ Ph¬ng ph¸p hiÖn ®¹i ®Ó ®iÒu chÕ axetilen nhiÖt ph©n metan ë nhiÖt ®é cao,
ph¬ng tr×nh hãa häc cña ph¶n øng trªn nh sau: 2CH
4
---
1500oc, xt
---- > C
2
H
2
+3H
2
Hçn hîp
khÝ thu ®îc gåm axetilen, hi®ro metan d. LÊy m gam hçn hîp khÝ nµy ®em ®èt ch¸y
hoµn toµn. KhÝ sinh ra ®îc hÊp thô toµn vµo 300 ml dung dÞch Ba(OH)
Z
0,5M thu ®-
îc kÕt tña vµ dung dÞch Z. Dung dÞch Z t¸c dông võa hÕt víi 0,06 mol KOH. ViÕt ph¬ng
tr×nh hãa häc cña c¸c ph¶n øng x¶y ra vµ t×m m.
C©u 7
1. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o c¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö: C
2
H
4
O
2
, C
3
H
8
O,
C
5
H
10
.
2. ChÊt A cã c«ng thøc ph©n tö C
4
H
6
. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A, B, C, D vµ hoµn
thµnh ph¬ng tr×nh hãa häc biÓu diÔn c¸c ph¶n øng theo s¬ ®å:
+Cl
2
dd NaOH +H
2
H
2
SO
4
®®
t
0
,xt,p
A B C D A Cao su
1:1 Ni,t
0
170
0
C
3. Hçn hîp khÝ gåm CO, CO
2
, C
2
H
4
vµ C
2
H
2
. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p dïng ®Ó t¸ch tõng
khÝ ra khái hçn hîp
C©u 8
BÀI TẬP HỮU CƠ HAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP HỮU CƠ HAY - Người đăng: Anh Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI TẬP HỮU CƠ HAY 9 10 386