Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kim loại kiềm

Được đăng lên bởi Bear Sagittarius
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
..::Hochoahoc.com::..

: Dẫn đường vào đại học

CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM
Câu 1: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là
A. KNO3.
B. FeCl3.
C. BaCl2.
D. K2SO4.
Câu 2: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
A. NaCl.
B. Na2SO4.
C. NaOH.
D. NaNO3.
Câu 3: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch
A. KCl.
B. KOH.
C. NaNO3.
D. CaCl2.
Câu 4: Khi nhiệt phân hoàn toàn NaHCO3 thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân là
A. NaOH, CO2, H2.
B. Na2O, CO2, H2O.
C. Na2CO3, CO2, H2O. D. NaOH, CO2, H2O.
Câu 5: Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong
A. nước.
B. rượu etylic. C. dầu hỏa.
D. phenol lỏng.
Câu6: Một muối khi tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là
A. Na2CO3.
B. MgCl2.
C. KHSO4.
D. NaCl.
Câu 7: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí
A. NH3, O2, N2, CH4, H2
B. N2, Cl2, O2, CO2, H2
C. NH3, SO2, CO, Cl2
D. N2, NO2, CO2, CH4, H2
Câu 8: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp
A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực.
B. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực
C. điện phân dung dịch NaNO3 , không có màn ngăn điện cực
D. điện phân NaCl nóng chảy
Câu 9: Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 10: Phản ứng nhiệt phân không đúng là
t
t
A. 2KNO3 
2KNO2 + O2.
B. NaHCO3 
NaOH + CO2.
t
t
C. NH4Cl  NH3 + HCl.
D. NH4NO2 
N2 + 2H2O.
+
Câu 11: Quá trình nào sau đây, ion Na không bị khử thành Na?
A. Điện phân NaCl nóng chảy.
B. Điện phân dung dịch NaCl trong nước
C. Điện phân NaOH nóng chảy.
D. Điện phân Na2O nóng chảy
Câu 12: Quá trình nào sau đây, ion Na+ bị khử thành Na?
A. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl.
B. Điện phân NaCl nóng chảy.
C. Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl.
D. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO3.
Câu 13: Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra:
A. sự khử ion Na+. B. Sự oxi hoá ion Na+.
C. Sự khử phân tử nước.
D. Sự oxi hoá phân tử nước
Câu 14: Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương?
A. Ion Br bị oxi hoá. B. ion Br bị khử.
C. Ion K+ bị oxi hoá.
D. Ion K+ bị khử.
0

0

0

Câu 15: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở catôt thu được
A. Na.
B. NaOH.
C. Cl2.
Câu16: Trường hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO3 khi :
A. tác dụng với kiềm. B. tác dụng với CO2. C. đun nóng.

0

D. HCl.
D. tác dụng với axi...
..::Hochoahoc.com::.. : Dn đưng vo đi hc
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI KIỀM
Câu 1: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH to kết tủa l
A. KNO
3
. B. FeCl
3
. C. BaCl
2
. D. K
2
SO
4
.
Câu 2: Dung dịch lm quỳ tím chuyển sang mu xanh l
A. NaCl. B. Na
2
SO
4
. C. NaOH. D. NaNO
3
.
Câu 3: Sản phẩm to thnh có chất kết tủa khi dung dịch Na
2
CO
3
tác dụng với dung dịch
A. KCl. B. KOH. C. NaNO
3
. D. CaCl
2
.
Câu 4: Khi nhiệt phân hon ton NaHCO
3
thì sản phẩm của phản ứng nhiệt phân l
A. NaOH, CO
2
, H
2
. B. Na
2
O, CO
2
, H
2
O. C. Na
2
CO
3
, CO
2
, H
2
O. D. NaOH, CO
2
, H
2
O.
Câu 5: Để bảo quản natri, ngưi ta phải ngâm natri trong
A. nước. B. rượu etylic. C. dầu hỏa. D. phenol lỏng.
Câu6: Một muối khi tan vo nước to thnh dung dịch có môi trưng kiềm, muối đó l
A. Na2CO3. B. MgCl2. C. KHSO4. D. NaCl.
Câu 7: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để lm khô các chất khí
A. NH
3
, O
2
, N
2
, CH
4
, H
2
B. N
2
, Cl
2
, O
2
, CO
2
, H
2
C. NH
3
, SO
2
, CO, Cl
2
D. N
2
, NO
2
, CO
2
, CH
4
, H
2
Câu 8: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp
A. điện phân dung dịch NaCl, không có mng ngăn điện cực.
B. điện phân dung dịch NaCl, có mng ngăn điện cực
C. điện phân dung dịch NaNO
3
, không có mn ngăn điện cực
D. điện phân NaCl nóng chảy
Câu 9: Cho dãy các chất: FeCl
2
, CuSO
4
, BaCl
2
, KNO
3
. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH l
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 10: Phản ứng nhiệt phân không đúng l
A. 2KNO3
0
t
2KNO2 + O2. B. NaHCO3
0
t
NaOH + CO2.
C. NH4Cl
0
t
NH3 + HCl. D. NH4NO2
0
t
N2 + 2H2O.
Câu 11: Quá trình no sau đây, ion Na
+
không bị khử thnh Na?
A. Điện phân NaCl nóng chảy. B. Điện phân dung dịch NaCl trong nước
C. Điện phân NaOH nóng chảy. D. Điện phân Na
2
O nóng chảy
Câu 12: Quá trình no sau đây, ion Na
+
bị khử thnh Na?
A. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl. B. Điện phân NaCl nóng chảy.
C. Dung dịch Na
2
CO
3
tác dụng với dung dịch HCl. D. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO
3
.
Câu 13: Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra:
A. sự khử ion Na
+
. B. Sự oxi hoá ion Na
+
. C. Sự khử phân tử nước. D. Sự oxi hoá phân tử nước
Câu 14: Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng no sau đây xảy ra ở cực dương?
A. Ion Br
bị oxi hoá. B. ion Br
bị khử. C. Ion K
+
bị oxi hoá. D. Ion K
+
bị khử.
Câu 15: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở catôt thu được
A. Na. B. NaOH. C. Cl
2
. D. HCl.
Câu16: Trưng hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO
3
khi :
A. tác dụng với kiềm. B. tác dụng với CO
2
. C. đun nóng. D. tác dụng với axit.
Câu 17: Cho sơ đồ phản ứng: NaHCO
3
+ X

Na
2
CO
3
+ H
2
O. X l hợp chất
A. KOH B. NaOH C. K
2
CO
3
D. HCl
Câu 18: Cho 0,02 mol Na
2
CO
3
tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí CO
2
thoát ra (ở đktc) l
A. 0,672 lít. B. 0,224 lít. C. 0,336 lít. D. 0,448 lít.
Câu 19: Trung ho V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V l
A. 400. B. 200. C. 100. D. 300.
Câu 20: Hấp thụ hon ton 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) vo dung dịch chứa 8 gam NaOH, thu được dung dịch X. Khối
lượng muối tan có trong dung dịch X l (Cho C = 12, O = 16, Na = 23)
A. 10,6 gam. B. 5,3 gam. C. 21,2 gam. D. 15,9 gam.
Câu 21: Điện phân muối clorua kim loi kiềm nóng chảy thu được 1,792 lít khí (đktc) ở anot v 6,24 gam kim loi ở
catot. Công thức hoá hc của muối đem điện phân l
A. LiCl. B. NaCl. C. KCl. ,D. RbCl.
Câu 22: Cho 0,69 gam một kim loi kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loi kiềm
l (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85)
A. Rb. B. Li. C. Na. D. K.
Câu 23: Để tác dụng hết với dung dịch chứa 0,01 mol KCl v 0,02 mol NaCl thì thể tích dung dịch AgNO
3
1M cần
dùng l
Bài tập kim loại kiềm - Trang 2
Bài tập kim loại kiềm - Người đăng: Bear Sagittarius
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập kim loại kiềm 9 10 896