Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kim loại tác dụng với muối

Được đăng lên bởi Thành Trí TK
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dùng cho hs lớp 12, Ôn thi đại học
Khóa học LTðH môn Hóa học – Thầy Ngọc
Bài t
ập về phản ứng của kim loại với dung dịch muối
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
-
BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG CỦA KIM LOẠI VỚI DUNG DỊCH MUỐI
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Dạng 1: Một kim loại tác dụng với một dung dịch muối
Câu 1: Nhúng một lá nhôm vào 200 ml dung dịch CuSO
4
, ñến khi dung dịch mất màu xanh lấy lá nhôm ra
cân thấy nặng hơn so với ban ñầu là 1,38 gam. Nồng ñộ dung dịch CuSO
4
ñã dùng là
A. 0,1M. B. 0,2M. C. 0,15M. D. 0,5M.
Câu 2: Cho 8 gam bột Cu vào 200 ml dung dịch AgNO
3
, sau 1 thời gian lọc ñược dung dịch A 9,52
gam chất rắn. Nồng ñộ C
M
của dung dịch AgNO
3
ban ñầu là
A. 0,2M. B. 0,25M. C. 0,35M. D. 0,1M.
Câu 3: Nhúng một tấm Fe có khối lượng 10 gam vào dung dịch CuCl
2
, sau một thời gian phản ứng khối
lượng tấm kim loại tăng lên so với ban ñầu là 0,75 gam. Hàm lượng Fe trong tấm sắt sau phản ứng là
A. 100%. B. 47,5%. C. 95,09%. D. 62,5%.
Câu 4: Nhúng một thanh graphit phủ một kim loại A hóa trị II vào dung dịch CuSO
4
dư. Sau phản ứng,
thanh graphit giảm 0,04 gam. Tiếp tục nhúng thanh này vào dung dịch AgNO
3
tới khi phản ng kết
thúc thì khối lượng giảm 6,08 gam (so với sau khi nhúng vào CuSO
4
). Kim loại A là
A. Ca. B. Cd. C. Zn. D. Cu.
Câu 5: Htan 25 gam muối CuSO
4
.5H
2
O vào nước ñược 500 ml dung dịch. Cho dần mạt sắt vào 50 ml
dung dịch trên, khuấy nhẹ cho ñến khi hết màu xanh. Khối lượng chất rắn thu ñược sau phản ứng tăng hay
giảm bao nhiêu gam?
A.ng 0,8 gam. B. Tăng 0,08 gam.
C. Giảm 0,08 gam. D. Giảm 0,8 gam.
Câu 6: Ngâm một thanh Cu trong dung dịch chứa 0,04 mol AgNO
3
, sau một thời gian lấy thanh kim
loại ra thấy khối lượng tăng hơn so với lúc ñầu 2,28 gam. Coi toàn bộ kim loại sinh ra ñều bám hết vào
thanh Cu. Số mol AgNO
3
còn lại trong dung dịch là
A. 0,01. B. 0,005. C. 0,02. D. 0,015.
Câu 7: Ngâm một kẽm trong 200 ml dung dịch CuSO
4
. Sau khi phản ứng hoàn toàn lấy kẽm ra khỏi
dung dịch, nhận thấy khối lượng của kẽm ñã giảm ñi 0,1 gam. Nồng ñộ C
M
của dung dịch CuSO
4
ñã
dùng là:
A. 0,05M. B. 0,1M. C. 0,5M. C. 1M.
Câu 8: Hoà tan 19,5 gam Zn vào 250 ml dung dịch chứa Fe
2
(SO
4
)
3
0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu
ñược m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 8,4 gam. B. 11,375 gam. C. 11,2 gam. D. 9,8 gam.
Câu 9: Nhúng một thanh Al nặng 50 gam vào 400 ml dung dịch CuSO
4
0,5M. Sau một thời gian phản
ứng lấy thanh Al ra cân nặng 51,38 gam. Khối lượng Cu thoát ra nồng ñộ của muối nhôm trong
dung dịch (coi V không ñổi) là:
A. 1,92 gam và 0,05M. B. 2,16 gam và 0,025M.
C. 1,92 gam và 0,025M. D. 2,16 gam và 0,05M.
Câu 10: Nhúng bản kẽm và bản sắt vào cùng một dung dịch ñồng sunfat. Sau một thời gian, nhấc hai bản
kim loại ra thì trong dung dịch thu ñược nồng ñộ mol/l của kẽm sunfat bằng 2,5 lần của sắt sunfat. Mặt
khác, khối lượng của dung dịch giảm 0,11 gam. Tổng khối lượng ñồng bám lên hai bản kim loại là:
A. 4,56 gam. B. 4,48 gam. C. 4,98 gam. D. 8,4 gam.
Câu 11: Ngâm một ñinh sắt sạch vào 100 ml dung dịch CuSO
4
sau khi phản ng kết thúc lấy ñinh sắt ra
khỏi dung dịch, rửa sạch, làm khô thấy khối ợng ñinh sắt tăng thêm 1,6 gam. C
M
của dung dịch CuSO
4
ban ñầu là
A. 0,25M. B. 2M. C. 1M. D. 0,5M.
Câu 12: Nhúng thanh kẽm vào dung dịch chứa 8,32 gam CdSO
4
. Sau khi khử hoàn toàn ion Cd
2+
khối
lượng thanh kẽm tăng 2,35% so với ban ñầu. Khối lượng thanh kẽm ban ñầu là
A. 40 gam. B. 80 gam. C. 65 gam. D. 81,25 gam.
Câu 13: Nhúng một thanh Al nặng 20 gam vào 400 ml dung dịch CuCl
2
0,5M. Khi nồng ñộ dung dịch
CuCl
2
giảm 25% thì lấy thanh Al ra khỏi dung dịch, giả sử tất cả Cu thoát ra bám vào thanh Al. Khối
lượng thanh Al sau phản ứng là
A. 21,15 gam. B. 21,88 gam. C. 22,02 gam. D. 22,3 gam.
Bài tập Kim loại tác dụng với muối - Trang 2
Bài tập Kim loại tác dụng với muối - Người đăng: Thành Trí TK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập Kim loại tác dụng với muối 9 10 609