Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn Matlab

Được đăng lên bởi Adam Hartmann
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1405 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

BÁO CÁO MẠNG BĂNG RỘNG
Đề tài: Đánh giá hiệu năng các hệ thống hàng đợi với các
phương thức lập lịch trình khác nhau
Giảng viên hướng dẫn

: TS. Nguyễn Tài Hưng

Học viên cao học

: Chu Thế Huy
Bùi Xuân Linh
Nguyễn Văn Quân

Lớp

[Type text]Page 1

: 11BKTTT1

MỤC LỤC

I.

Tổng quan về hàng đợi ................................................................................... 2
1. Mô hình hàng đợi ....................................................................................... 2
2. Ký hiệu Kendall ......................................................................................... 3
3. Các tham số quan trọng đánh giá hiệu năng 1 hệ thống hàng đợi ................ 4
4. Định lý Little .............................................................................................. 4

II. Đánh giá hiệu năng các hệ thống hàng đợi .................................................... 7
1. Mô hình hàng đợi M/M/1/1 ........................................................................ 7
2. Hàng đợi M/M/1/  .................................................................................. 10
3. Hàng đợi M/M/1/K ................................................................................... 15
4. Hàng đợi M/G/1/  .................................................................................. 19
5. Hàng đợi M/D/1/  .................................................................................. 20
6. Hàng đợi M/M/C ...................................................................................... 21
III. Kết luận ......................................................................................................... 26

Trang 1

I.

Tổng quan về hàng đợi

Hàng đợi là thành phần không thể thiếu khi mô hình hóa để đánh giá hiệu
năng hệ thống phục vụ nói chung và hệ thống viễn thông nói riêng.
Ví dụ:
-Các hệ thống điện thoại: khi số lượng lớn khách hàng quay số để kết nối đến một
trong những đường ra hữu hạn của tổng đài.
-Trong mạng máy tính: khi gói tin được chuyển từ nguồn tới đích và đi qua một số
lượng lớn các nút trung gian. Hệ thống hàng đợi xuất hiện tại mỗi nút ở quá trình
lưu tạm thông tin tại bộ đệm.
-Hệ thống máy tính: khi các công việc tính toán và tuyến làm việc của hệ thống yêu
cầu dịch vụ từ bộ xử lý trung tâm và từ các nguồn khác.
1.

Mô hình hàng đợi

Một hệ thống phục vụ bao giờ cũng có thể được mô tả bằng 1 hệ thống hàng
đợi bao gồm các thành phần:

Trang 2

Ti...
[Type text]Page 1
TRƯỜNG ĐI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
BÁO CÁO MẠNG BĂNG RỘNG
Đề tài: Đánh giá hiệu năng các hệ thống hàng đợi với các
phương thức lập lịch tnh khác nhau
Gi
ng viên
ng d
n
:
TS
.
guy
n Tài Hưng
H
c viên cao h
c
:
Chu Th
ế
Huy
Bùi Xuân Linh
Nguyễn Văn Quân
L
p
:
11BKTTT1
Bài tập lớn Matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn Matlab - Người đăng: Adam Hartmann
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài tập lớn Matlab 9 10 625