Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn : Phương Pháp Tính

Được đăng lên bởi nguyennui96
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐHBK TP. HCM

BÀI TẬP LỚN

Bộ Môn Toán Ứng Dụng

Môn: PHƯƠNG PHÁP TÍNH

—– o O o —–

Thời gian làm bài: 120 phút

LƯU Ý: Sinh viên phải đọc kỹ những quy định dưới đây:


Gọi m và n là hai chữ số cuối của mã số sinh viên ( m là chữ số hàng chục, n là chữ số
hàng đơn vị, 0 ≤ m, n ≤ 9). Đặt

M=

mn+12
´
. Mã số sinh viên là 1412572, thì m = 7,
10

x = 8.4
2 sin x
e +2
x +
−10=0
8.4

n=2 và

Câu 1. Cho phương trình

phương pháp Newton, xác định

x0

trong khoảng cách ly nghiệm [1,2]. Sử dụng

ở biên và thỏa điều kiện Fourier, tìm nghiệm gần đúng

phương trình trên và đánh giá sai số của nó.
Kết quả:

x2

 1.5843 ;

Câu 2. Cho hệ phương trình

x2

 0.0022

.

{

14.4 x 1 +2 x2−3 x 3 +4 x 4+ 5 x 5=9
4 x 1 +15.4 x 2+ 4 x 3−2 x 4−6 x 5=8
3 x 1−3 x 2+16.4 x 3−2 x 4 −5 x 5=7
.
2 x1 −3 x 2 +4 x3 +17.4 x 4 −3 x5 =6
5 x 1−3 x2 + 4 x 3−2 x 4 + 18.4 x5 =5

Sử dụng phân tích A = LU theo Doolittle, xấp xỉ l43, u55,
Kết quả:

l 43

= 0.3024 ;

Câu 3. Cho hệ phương trình

u55

= 16.9811

x5

;

x5

= 0.1020

.

{

20.4 x 1 +2 x 2−3 x 3 +4 x 4 +5 x 5=9
4 x 1+ 21.4 x2 + 4 x 3−2 x 4−6 x 5=8
3 x 1−3 x 2+22.4 x 3 +2 x 4−5 x 5=7
.
2 x1−2 x 2 +4 x 3 +23.4 x 4 −3 x 5=6
5 x1 −4 x 2 +5 x3 −3 x 4 + 24.4 x5 =5

(0)
T
(3)
Sử dụng phương pháp Jacobi, với x =(1.5, 0.3,3.4, 1.4,5.6) , tìm vectơ lặp x .

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
Kết quả: x 1  0.4062; x 2  0.2585 ; x 3  0.3183 ; x 4  0.1709 ; x 5  0.0251

1
Trần Hương Nguyên

Nguyễn Hồng Lộc

x2

của

Câu 4: Cho hệ phương trình

{

20.4 x 1+ 2 x 2−3 x 3+ 4 x 4 +5 x 5=9
4 x 1+21.4 x 2 +4 x3 −2 x 4 −6 x 5=8
3 x 1−3 x2 +22.4 x 3 +2 x 4−5 x 5=7
.
2 x 1−2 x 2+ 4 x 3 +23.4 x 4−3 x 5=6
5 x 1−4 x2 +5 x 3−3 x 4 +25 .4 x 5=4

(0)
T
(3)
Sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, với x =(0.1, 0.3, 0.4,0.5, 0.9) , tìm vectơ lặp x .
(3)
(3)
(3)
Kết quả: x 1  0.3920 ; x 2  0.2911 ; x 3  0.3018

(3)
; x 4  0.2090

(3)
: x 5  0.0952

y | 1.2 8.6 2.3 2.5 16.8 6.6 ¿

Câu 5. Cho bảng số

x | 1.3 1.7 2.3 2.7 2.9 3.1 ¿
¿
¿

g( x) nội suy bảng số trên để xấp xỉ giá trị của hàm tại

. Sử dụng Spline bậc ba tự nhiên

x=1.4

và x=2.5 .

Kết quả: g(1.4)  3.4890 ; g(2.5)  -2.5379
y | 1.2 8.6 2.3 2.5 25.2 6.6 ¿

Câu 6. Cho bảng số

x | 1.3 1.7 2.3 2.7 2.9 3.1 ¿
¿
¿

. Sử dụng Spline bậc ba g(x) thỏa

'
'
điều kiện g ( 1.3 ) =0.2 và g ( 3.1 )=0.5 nội suy bảng số trên để xấp xỉ giá trị của hàm tại x=1.4

và

x=3.0 .

Kết quả: g(1.4)  1.9945 ; g(3.0)  15.4733
y | 33.6 2.5 5 4.5 5.5 ¿

Câu 7. Cho bảng số

x | 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 ¿
¿
¿

. Sử dụng phương pháp bình...
TRƯỜNG ĐHBK TP. HCM
Bộ Môn Toán Ứng Dụng
—– o O o —–
BÀI TẬP LỚN
Môn: PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Thời gian làm bài: 120 phút
Câu 1. Cho phương trình
e
x
+2 x
2
+
sin x
8.4
10=0
trong khoảng cách ly nghiệm [1,2]. Sử dụng
phương pháp Newton, xác định
x
0
biên và thỏa điều kiện Fourier, tìm nghiệm gần đúng
x
2
của
phương trình trên và đánh giá sai số của nó.
Kết quả:
x
2
1.5843 ;
x
2
0.0022 .
Câu 2. Cho hệ phương trình
{
14.4 x
1
+2 x
2
3 x
3
+4 x
4
+5 x
5
=9
4 x
1
+15.4 x
2
+4 x
3
2 x
4
6 x
5
=8
3 x
1
3 x
2
+16.4 x
3
2 x
4
5 x
5
=7
2 x
1
3 x
2
+4 x
3
+17.4 x
4
3 x
5
=6
5 x
1
3 x
2
+4 x
3
2 x
4
+18.4 x
5
=5
.
Sử dụng phân tích A = LU theo Doolittle, xấp xỉ l
43
, u
55
,
x
5
Kết quả:
l
43
= 0.3024 ;
u
55
= 16.9811 ;
x
5
= 0.1020 .
Câu 3. Cho hệ phương trình
{
20.4 x
1
+2 x
2
3 x
3
+4 x
4
+5 x
5
=9
4 x
1
+21.4 x
2
+4 x
3
2 x
4
6 x
5
=8
3 x
1
3 x
2
+22.4 x
3
+2 x
4
5 x
5
=7
2 x
1
2x
2
+4 x
3
+23.4 x
4
3 x
5
=6
5 x
1
4 x
2
+5 x
3
3 x
4
+24.4 x
5
=5
.
Sử dụng phương pháp Jacobi, với
x
(0)
=(1.5, 0.3,3.4, 1.4,5.6)
T
, tìm vectơ lặp
x
(3)
.
Kết quả:
x
1
(3)
0.4062;
x
2
(3 )
0.2585 ;
x
3
(3)
0.3183 ;
x
4
(3 )
0.1709 ;
x
5
(3)
0.0251
1
Trần Hương Nguyên Nguyễn Hồng Lộc
LƯU Ý: Sinh viên phải đọc kỹ những quy định dưới đây:
Gọi m n hai chữ số cuối của số sinh viên ( m chữ số hàng chục, n chữ số
hàng đơn vị, 0m, n 9). Đặt
. số sinh viên 1412572, thì m = 7,
n=2 và = 8.4
Bài tập lớn : Phương Pháp Tính - Trang 2
Bài tập lớn : Phương Pháp Tính - Người đăng: nguyennui96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập lớn : Phương Pháp Tính 9 10 239