Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn sức bền

Được đăng lên bởi Lê Minh Đức
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
bµi tËp lín
m«n häc: c¬ häc ®Êt
Hä vµ tªn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSSV: . . . . . . . . . . . . . . . .
Líp qu¶n lý: . . . . . . . . . . . . . . . . Líp m«n häc:

.............

Đề số : . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Sè LIÖU:

1. C«ng tr×nh
T¶i träng tÝnh to¸n d­íi ch©n c«ng tr×nh t¹i
cèt mÆt ®Êt:
N0 = 117,3 [T]; M0 = 13,8 [Tm]
2. NÒn ®Êt
Líp ®Êt
1
2
3

Sè hiÖu

ChiÒu dµy (m)

200

1,3

400

4,1

100

∞

ChiÒu s©u mùc n­íc ngÇm: Hnn = 10 (m)
II. yªu cÇu:

1. Ph©n lo¹i ®Êt (x¸c ®Þnh tªn ®Êt vµ tr¹ng th¸i), chän chiÒu s©u ch«n mãng hm.
2. X¸c ®Þnh kÝch th­íc ®¸y mãng ( b x l ) theo ®iÒu kiÖn ptx  [p] .
- ¸p lùc trung b×nh d­íi mãng ptx =
- Søc chÞu t¶i cña nÒn [p] =

p gh
Fs

N0
+ γ tb .hm
bl

( γ tb = 2 T/m3 )

, trong ®ã pgh - t¶i träng giíi h¹n cña nÒn .
Fs - hÖ sè an toµn.

3. TÝnh vµ vÏ biÓu ®å øng suÊt h÷u hiÖu ph©n bè trong nÒn do t¶i träng b¶n
th©n vµ t¶i träng ngoµi g©y ra.
4. TÝnh ®é lón æn ®Þnh t¹i t©m mãng.
gi¸o viªn h­íng dÉn

NguyÔn Tu©n

Bµi tËp lín:
T¶i träng tiªu chuÈn t¹i ch©n cét :
N otc 

N tt 117,3

 102T
n
1,15

M otc 

M tt 13,8

 12Tm
n
1,15

Trong ®ã: Ntt, Mtt lµ t¶i träng tÝnh to¸n d­íi ch©n c«ng tr×nh
n : HÖ sè v­ît t¶i (n = 1,1 ÷ 1,2)
1. Ph©n lo¹i ®Êt (x¸c ®Þnh tªn vµ tr¹ng th¸i cña ®Êt)
Líp 1: Cã c¸c chØ tiªu c¬ lý nh­ sau:
W
%
28,5

Wnh
%
30

Wd
%
23,5


T/m3
1,80




®é

2,68 10

c
Kg/cm2

0

0,08

KÕt qu¶ TN nÐn Ðp e øng víi p
(kPa)
50
100
150
0,819 0,772 0,755

200
0,741

qc
(MPa)

N

0,4

3

TÝnh c¸c chØ tiªu kh¸c:
- HÖ sè rçng tù nhiªn:
. n (1  W )
2,68.1.(1  0,285)
1 
 1  0,913

1,8
- ChØ sè dÎo: A  Wnh  Wd  30%  23,5%  6,5%
eo 

A < 7 → ®Êt c¸t pha
- §é sÖt: B 

W  Wd 28,5  23,5

 0,77
A
6,5

0,75 < B ≤ 1 → tr¹ng th¸i dÎo
- KÕt qu¶ CPT:
qc  0,4 MPa  40T / m 2

- M« ®un biÕn d¹ng:
Eo   .qc
C¸t pha cã qc  40T / m 2 gÇn ®óng ta chän   5 vËy : Eo   .q c  5.40T / m 2  200T / m 2
NhËn xÐt: ®Êt c¸t pha cã:

eo  0,913 B  0,77
E o  200T / m 2

c  0,08kg / cm 2 ;   10o

qc  0,4Mpa  40T / m 2
N 3

§Êt cã tÝnh chÊt x©y dùng kh«ng tèt

VÝ dô BTL CH§

1

Líp 2: Cã c¸c chØ tiªu c¬ lý nh­ sau:

W
%

Wnh
%

28

41

Wd
%
25


T/m3
1,88


2,71


®é
170

KÕt qu¶ TN nÐn Ðp e øng víi
P(Kpa)

c
kg/cm2
0,28

100

200

300

400

0,813

0,792

0,778

0,768

qc
(Mpa)

N

2,0

16

TÝnh c¸c chØ tiªu kh¸c:
- HÖ sè rçng tù nhiªn:
. n (1  W )
2,71.1.(1  0,28)
1 
 1  0,845

1,88
- ChØ sè dÎo: A  Wnh  Wd  41% ...
bµi tËp lín
m«n häc: c¬ häc ®Êt
Hä vµ tªn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSSV: . . . . . . . . . . . . . . . .
Líp qu¶n lý: . . . . . . . . . . . . . . . . Líp m«n häc: . . . . . . . . . . . . . Đề số : . . . . . . . . . . . . . . . .
I. LIÖU:
1. C«ng tr×nh
T¶i träng tÝnh to¸n díi ch©n c«ng tr×nh t¹i
cèt mÆt ®Êt:
N
0
= 117,3 [T]; M
0
= 13,8 [Tm]
2. NÒn ®Êt
Líp ®Êt Sè hiÖu ChiÒu dµy (m)
1
200 1,3
2
400 4,1
3
100
ChiÒu s©u mùc níc ngÇm: H
nn
= 10 (m)
II. yªu cÇu:
1. Ph©n lo¹i ®Êt (x¸c ®Þnh tªn ®Êt vµ tr¹ng th¸i), chän chiÒu s©u ch«n mãng h
m
.
2. X¸c ®Þnh kÝch thíc ®¸y mãng ( b x l ) theo ®iÒu kiÖn p
tx
[p] .
- ¸p lùc trung b×nh díi mãng p
tx
=
l
b
N
0
+
tb
γ .h
m
(
tb
γ = 2 T/m
3
)
- Søc chÞu t¶i cña nÒn [p] =
s
gh
F
p
, trong ®ã p
gh
- t¶i träng giíi h¹n cña nÒn .
F
s
- hÖ sè an toµn.
3. TÝnh vµ vÏ biÓu ®å øng suÊt h÷u hiÖu ph©n bè trong nÒn do t¶i träng b¶n
th©n t¶i träng ngoµi g©y ra.
4. TÝnh ®é lón æn ®Þnh t¹i t©m mãng.
gi¸o viªn híng dÉn
NguyÔn Tu©n
Bài tập lớn sức bền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn sức bền - Người đăng: Lê Minh Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập lớn sức bền 9 10 192