Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập lớn sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi lecongloi-dhxd
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN VẬT LIỆU
BÀI TẬP A
(Sơ đồ 8 - Số liệu 4)

3L

2L

L

q

L

2L

P=3qL

Chọn hệ cơ bản:
Bỏ hai liên kết tại B ta được hệ cơ bản như hình vẽ:

C

B

1

A

Ta có hệ tĩnh định tương đương:
Liên kết tại B có 2 thành phần phản lực theo 2 phương vuông góc. Do đó khi
bỏ liên kết đó đi ta phải đặt vào các phản lực ( X 1 ; Y1 ) theo 2 phương để thay
thế ( hình vẽ )

C
q
P=3qL

X1

B

A

Y1

Vẽ Biểu Đồ Momen M1, M2,Mp :
M1: Biểu đồ momen đơn vị do X1 = 1 gây nên.
Đặt lực X1 = 1 vào hệ cơ bản như hình vẽ. Xác định các phản lực liên kết tại
gối A và C

2

C
YC

B

X1

XA

A
YA



 x( P )  0  X
i

1

 X A  0  X A   X 1  1


 m( B)  0  YC .3L  YA .2 L  0
 YC  YA  0
 
y
(
P
)

0

Y

Y

0

i
C
A

Sau khi xác định được các phản lực liên kết ta vẽ được biểu đồ M1:
2L

2L

C

2L

B

3

X1=1

A

M2: Biểu đồ momen đơn vị do Y1 = 1 gây nên.
Đặt lực Y1 = 1 vào hệ cơ bản như hình vẽ. Xác định các phản lực liên kết tại
gối A và C

C
YC

B

XA

A
Y1

YA

 Ta có XA=0

2qL

Y


 C
 m( A)  0  YC .5L  Y1.2 L  0
5




 y ( Pi )  0  YA  YC  Y1  0  YA  YC  1 YA  3qL

5

Sau khi xác định được các phản lực liên kết tại các gối, ta vẽ được biểu đồ
M2:
1,2L

C

A

B
Y1=1

4

Mp: Biểu đồ momen do tải trọng đặt nên hệ cơ bản gây nên.
Xác định các phản lực liên kết tại gối A và C.

C
q
Yc

P=3qL

B



 x( P )  0  X
i

XA

A
YA

A

 P  0  X A  3qL


 y ( Pi )  0  YA  YC  3qL
 YC  YA  1,5qL
 
m
(
A
)

0

5
L
.
Y

3
qL
.1

3
qL
.3,5
L

0

C

Sau khi xác định được các phản lực liên kết ta vẽ được đồ thị Mp:

3qL2

C

1,12qL2

B

5

A

3qL2

C

1,12qL2

A

B

(Mp)

1,2L

C

A

B

2L

(M2)

2L

C

2L

B
6

A

(M1)

Xác định phương trình chính tắc:
3
1 1
2
 40 L
11  ( M1 )  ( M1 )    2 L  2 L   2 L  
EJ  2
3
 3EJ
3
1 1
2
1
2
 12 L
 22  (M 2 )  ( M 2 )   1, 2 L  3L  1, 2 L  1, 2 L  2 L  1, 2 L  
EJ  2
3
2
3
 5EJ

3
1 
1
 12 L
12   21  ( M1 )  ( M 2 )   2 L  2 L  1, 2 L  
EJ 
2
 5EJ

1  1
3
1  25qL4
2
2
2
1 p  (M p )  (M1 )    3qL  2 L  2 L  3qL  L   2 L  3qL  L   2 L  
EJ  2
4
3  2 EJ
4
1  2
1
1 2
1
 18qL
2
2 p  (M p )  (M 2 )   1,12qL  3L  1, 2 L  3qL  2 L  1, 2 L  
EJ  3
2
2
3
 125EJ

Ta có phương trình chính tắc:


11  X 1  12  Y1  1 p  0


 21  X 1   22  Y1   2 p  0

12
25qL
 40
X

Y

0
1
1

 3
5
2

 12 X  12 Y  18  0
1
1

5
125
 5

7

Giải phương trình...
1
BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN VẬT LIỆU
I TẬP A
( đ8 - Số liệu 4)
q
3L
2L
L
L
P=3qL
2L
Chọn hệ cơ bản:
Bỏ hai liên kết tại B ta được hệ cơ bản như hình vẽ:
A
B
C
Bài tập lớn sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập lớn sức bền vật liệu - Người đăng: lecongloi-dhxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập lớn sức bền vật liệu 9 10 947