Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập matlab

Được đăng lên bởi Nguyễn Thoa
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1128 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Khoa Vật lý - Bộ môn Tin học Vật lý
P. 408-T5, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội – ĐT: 04. 35584085

Chủ đề 01: MỞ ĐẦU VỀ MATLAB
Bài 1.1: Viết các function file để thực hiện
a/ Nhập 3 điểm thành phần, tính điểm tổng kết với trọng số:
Điểm tổng kết=Thường xuyên*15%+Giữa kỳ*25%+Cuối kỳ*60%
b/ Nhập 2 số nguyên dương, tính bội số chung nhỏ nhất của 2 số đó
c/ Nhập 2 số N1 và N2 nguyên dương (N1<N2), in ra những số là số nguyên tố trong khoảng [N1, N2]
Bài 1.2: Cho ma trận magic A (5x5)
a/ Tính vết của ma trận A
b/ Tính tổng của các phần tử trên đường chéo đối lập với đường chéo chính.
c/ Tạo ma trận B từ ma trận A bằng cách thay cột đầu tiên của A bởi véc tơ V1=(4 8 4 4 8), cột thứ 3
bởi véc tơ V2=(2 4 2 2 4). Tính định thức của A, B,
d/ Tính A+B, A*B, A.*B, B/A, A\B, B./A, A.\B
Bài 1.3:
R1
R3
Cho mạch điện (hình vẽ), U là hiệu điện thế một chiều
a/ Tìm biểu thức cường độ dòng điện chạy qua các điện
i5
i1
i3
trở?
R5
b/ Tìm điều kiện của R2 theo các điện trở còn lại để
i2
i4
cường độ dòng điện qua R5 bằng không?
R2
R4
c/ Làm câu 1 và câu 2 với các giá trị cụ thể:
R1=3 Ω, R2=4 Ω, R3=5 Ω, R4=6 Ω, R5=7 Ω, U=8V
i
Bài 1.4:
Cho mạch điện (hình vẽ), ε1 và ε2 là hiệu điện thế một
U
chiều
a/ Tìm biểu thức cường độ dòng điện chạy qua các điện
trở?
b/ Tìm điều kiện của R2 để cường độ dòng điện qua R1
bằng 0
c/ Áp dụng với các giá trị cụ thể:
R1=10Ω, R2=20Ω, R3=30Ω, ε1=13V, ε2=14V
Bài 1.5:
Cho mạch điện (hình vẽ), e1 và e2 là nguồn thế một chiều,
j là nguồn dòng 1 chiều.
a/ Tìm biểu thức cường độ dòng điện chạy qua các điện
trở?
b/ Áp dụng với các giá trị cụ thể:
R1=10Ω, R2=20Ω, R3=30Ω, R4=40 Ω, e1=15V, e2=24V,
j=1A
Bài 1.6:
Cho mạch điện (hình vẽ), e1 và e6 là nguồn điện một
chiều, j là nguồn dòng 1 chiều.
a/ Tìm biểu thức cường độ dòng điện chạy qua các điện
trở?
b/ Áp dụng với các giá trị cụ thể:
R1=R4=10Ω, R2=R3=20Ω, R5=30Ω, R6=40 Ω, e1=50V,
e6=60V, j=2A

Chủ đề 02: CÂU LỆNH ĐIỀU KHIỂN, HÀM DO NGƯỜI DÙNG LẬP
Bài 2.1:
a/ Lập hàm để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến. Giá trị ban đầu được nhập bằng
phương pháp đồ thị, chính xác hóa nghiệm sử dụng công thức Newton-Raphson:
xn +1 = xn - f (xn) / f'(xn)
với n = 0, 1, 2, . . . . .
Sao cho thỏa mãn điều kiện sai số |xn - xn – 1| ≤ tol. Đối số vào gồm hàm số f(x), khoảng chứa nghiệm
[a,b] và giá trị sai số tol. Đối số đầu ra gồm: x0, f(x0), n, xn, và f(xn).
b/ Sử dụng hàm đã lập để tìm nghiệm gần đúng của các phương trình sau:
x – sin x - 1 = 0
x ∊ [0 ; 3]...
ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
Khoa Vt lý - B môn Tin hc Vt lý
P. 408-T5, 334 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni ĐT: 04. 35584085
Ch đề 01: M ĐẦU V MATLAB
Bài 1.1: Viết các function file để thc hin
a/ Nhp 3 điểm thành phần, tính điểm tng kết vi trng s:
Điểm tng kết=Thường xuyên*15%+Gia k*25%+Cui k*60%
b/ Nhp 2 s nguyên dương, tính bội s chung nh nht ca 2 s đó
c/ Nhp 2 s N1 và N2 nguyên dương (N1<N2), in ra những s là s ngun t trong khong [N1, N2]
Bài 1.2: Cho ma trn magic A (5x5)
a/ Tính vết ca ma trn A
b/ Tính tng ca các phn t trên đường chéo đối lp với đường chéo chính.
c/ To ma trn B t ma trn A bng cách thay cột đầu tiên ca A bởi véc tơ V1=(4 8 4 4 8), cột th 3
bởi véc tơ V2=(2 4 2 2 4). Tính định thc ca A, B,
d/ Tính A+B, A*B, A.*B, B/A, A\B, B./A, A.\B
Bài 1.3:
Cho mạch điện (hình v), U là hiệu điện thế mt chiu
a/ Tìm biu thức cường độ dòng điện chạy qua các điện
tr?
b/ Tìm điều kin ca R2 theo các điện tr còn lại để
cường độ dòng điện qua R5 bng không?
c/ Làm câu 1 và câu 2 vi các giá tr c th:
R1=3 , R2=4 , R3=5 , R4=6 , R5=7 , U=8V
Bài 1.4:
Cho mạch điện (hình vẽ), ε
1
và ε
2
là hiệu điện thế mt
chiu
a/ Tìm biu thức cường độ dòng đin chạy qua các điện
tr?
b/ Tìm điều kin của R2 để cường độ dòng điện qua R1
bng 0
c/ Áp dng vi các giá tr c th:
R
1
=10Ω, R
2
=20Ω, R
3
=30Ω, ε
1
=13V, ε
2
=14V
Bài 1.5:
Cho mạch điện (hình v), e
1
e
2
là ngun thế mt chiu,
j là ngun dòng 1 chiu.
a/ Tìm biu thc cường độ dòng đin chạy qua các điện
tr?
b/ Áp dng vi các giá tr c th:
R
1
=10Ω, R
2
=20Ω, R
3
=30Ω, R
4
=40 Ω, e
1
=15V, e
2
=24V,
j=1A
Bài 1.6:
Cho mạch điện (hình v), e
1
e
6
là nguồn điện mt
chiu, j là ngun dòng 1 chiu.
a/ Tìm biu thc cường độ dòng điện chy qua các đin
tr?
b/ Áp dng vi các giá tr c th:
R
1
=R
4
=10Ω, R
2
=R
3
=20Ω, R
5
=30Ω, R
6
=40 Ω, e
1
=50V,
e
6
=60V, j=2A
R
1
U
i
1
i
R
2
R
3
R
4
R
5
i
3
i
4
Bài tập matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập matlab - Người đăng: Nguyễn Thoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập matlab 9 10 0