Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập môn xử lí tín hiệu

Được đăng lên bởi wait1minute5
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập lớn: xử lí tín hiệu
Bài 4
Họ và tên: Vũ Tiến Hùng
MSSV:20111535
Lớp : KSCLC-K56-Hệ thống thông tin& Truyền thông

*****
PROJECT 1: COMPUTING THE DTFT : FINITELENGTH SIGNALS
1.1

DTFT of a Pulse

Cho tín hiệu độ rời rạc độ dài hữu hạn sau:

 1| 0  n  L
 0 | elsewhere

r[n] = 
a.

Tìm phổ tần số của tín hiệu trên:
j

R (e ) 





 r[n]  e

n 

 jn

L 1

 e
n 0

 jn

1  e jL

1  e  j



e

j

e

L
2

(e


j
2

j

(e

L
2
j


2

1
sin( L )  j L 1
e
)
2

e 2

1
j
sin(  )
e 2)
2
j

L
2

a sin c ( , L) 

sin(

L
)
2

sin(



2

)

b. Dùng hàm DTFT tính DTFT của tín hiệu xung 12 điểm. Sau đó vẽ đồ thị theo
tần số góc ω
trong khoảng từ -π tới π. (file ex1_1_B.m )
x=ones(1,12);
[H,W]=DTFT(x,1024);
plot(W,abs(H));
grid on,xlabel('NORMALIZED FREQUENCY'),ylabel('abs(H(w))')

Đồ thị biên độ

c.

Tính hàm DTFTvới số điểm lẻ L=15 (file ex1_1_b)

x=ones(1,15);
[H,W]=dtft(x,1024);
plot(W,abs(H));
grid on,xlabel('NORMALIZED FREQUENCY'),ylabel('abs(H(w))')

Đồ thị biên độ

Qua hai đồ thị biên độ ta thấy các điểm không của hàm asinc(ω,L) là cách đều
nhauvà
biên độ tại đó bằng 0. Đỉnh của biên độ đạt được là 15

d. Xác định các điểm không của hàm asinc(ω,L)


Các điểm không thỏa mãn hệ sau:



2k
L

Suy ra
công thức trên.

1
 sin( 2 L )  0

 sin( 1  )  0

2

do đó các điểm 0 là cách đều nhau và giátrị của nó được cho bởi

1.2 M-file for asinc

Xây dựng hàm asinc(w,L) để tính giá trị hàm trực tiếp theo công thức giải tích.
Hàm gồm có 2
biến đầu vào là : độ dàiL và vector tần số
số bằng L.



. Tại điểm

0

ta sẽ cho giá trị hàm

Hàm tính asinc(w,L) (file asinc.m)
functionW = asinc(w,L)
L = fix(L);
len = length(w);
fori = 1:1:len
if(w(i)==0)
W(i) = L; %#ok<AGROW>
else
W(i) = sin(1/2*L*w(i))./ sin(1/2*w(i)); %#ok<AGROW>
end
end

Sử dụng hàm asinc(w,L)ta tính trực tiếp phổ tần số của tín hiệu r[n] ban đầu. Sau
đó vẽ đồ thị
biên độ và so sánh đồ thị thu được với đồ thị thu được từ sử dụng hàm DTFT trên.
Tính giá trị DTFT theo công thức trực tiếp(file ex1_3 ):
x=ones(1,15);
[H,W]=dtft(x,1024);
H2=asinc(W,15).*exp(-j*W'*(15-1)/2);
plot(W,abs(H));
gridon,xlabel('NORMALIZED FREQUENCY'),ylabel('abs(H(w))')

Qua hai đồ thị biên độ tính theo hai cách trực tiếp và qua hàm DTFT ta thấy kết
quả thu được từ2 phương pháp là đồng nhất.

PROJECT 4:WINDOWING FOR THE DTFT
4.1: Modulation property
Nhiều đặc tính DTFT có ý nghĩa và ứng dụng hữu ích, một trong số đó là biến điệu
biên độ, có thểtìm thấy trong truyền th...
Bài tập lớn: xử lí tín hiệu
Bài 4
Họ và tên: Vũ Tiến Hùng
MSSV:20111535
Lớp : KSCLC-K56-Hệ thống thông tin& Truyền thông
*****
PROJECT 1: COMPUTING THE DTFT : FINITE-
LENGTH SIGNALS
1.1 DTFT of a Pulse
Cho tín hiệu độ rời rạc độ dài hữu hạn sau:
1| 0
[n] =
0 |
n L
r
elsewhere
a. Tìm phổ tần số của tín hiệu trên:
1
0
1
( ) [ ]
1
jL
L
j jn jn
j
n n
e
R e r n e e
e

Bài tập môn xử lí tín hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập môn xử lí tín hiệu - Người đăng: wait1minute5
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài tập môn xử lí tín hiệu 9 10 450