Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP NÂNG CAO HÌNH HỌC 8 TẬP I

Được đăng lên bởi thaygiaolanghp
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4597 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BÀI TẬP NÂNG CAO HÌNH HỌC 8 TẬP I
 TỨ GIÁC
1.Cho tứ giác ABCD biết số đo của các góc A; B; C; D tỉ lệ thuận với 5; 8; 13 và 10.
a/ Tính số đo các góc của tứ giác ABCD.
b/ Kéo dài hai cạnh AB và DC cắt nhau ở E, kéo dài hai cạnh AD và BC cắt
nhau ở F. Hai tia phân giác của các góc AED và góc AFB cắt nhau ở O. Phân giác của
góc AFB cắt các cạnh CD và AB tại M và N. Chứng minh O là trung điểm của đoạn
MN.


2. Tứ giác ABCD có B
+ D
= 180o, AC là tia phân giác của góc A. Chứng minh
rằng CB = CD.
3. Cho tứ giác ABCD, hai đường thẳng AD và BC cắt nhau tại E, hai đường thẳng AB
và DC cắt nhau tại E. Các tia phân giác của hai góc AEB và AED cắt nhau tại I.
Tính góc EIF theo góc A và C của tứ giác ABCD.
4. Chứng minh rằng trong một tứ giác thì:
a. Tổng độ dài 2 cạnh đối diện nhỏ hơn tổng độ dài hai đường chéo.
b. Tổng độ dài hai đường chéo lớn hơn nửa chu vi của tứ giác
 HÌNH THANG
1. Cho hình thang ABCD ( AB//CD).
a/ Chứng minh rằng nếu hai tia phân giác của hai góc A và D cùng đi qua
trung điểm F của cạnh bên BC thì cạnh bên AD bằng tổng hai đáy.
b/ Chứng minh rằng nếu AD = AB + CD thì hai tia phân giác của hai góc A và
D cắt nhau tại trung điểm của cạnh bên BC.





2. Cho hình thang ABCD có đáy CD > đáy AB. CMR: A
+B
>C+D
AD


3. Cho hình thang ABCD có A
=B
= 90o và BC = AB =
. Lấy M thuộc
2
đáy nhỏ BC. Kẻ Mx  MA, Mx cắt CD tại N.
Chứng minh rằng: AMN vuông cân.

 HÌNH THANG CÂN
1. Cho ABC cân ở A. Gọi I là một điểm bất kỳ thuộc đường cao AH. Gọi D là giao
điểm của BI và AC. E là giao điểm của CI và AB.
a. CMR: AD = AE
b. Xác định dạng của BECD
c. Xác định vị trí của I để BE = ED = DC
2. Cho ABC đều. M là điểm nằm trong tam giác. Chứng minh rằng: Độ dài của các
đoạn thẳng MA, MB, MC bằng độ dài các cạnh của 1 tam giác nào đó.
3. Một hình thang cân có đường cao bằng nửa tổng hai đáy. Tính góc tạo bởi hai
đường chéo hình thang đó
 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC
1. Cho ABC, trên tia BA lấy D sao cho A là trung điểm BD. Trên tia CB lấy điểm E
sao cho B là trung điểm CE. Hai đường thẳng AC và DE cắt nhau tại I. Chứng minh
rằng: DI =

DE
3

2. Tứ giác ABCD có góc C = 40o, góc D = 80o, AD = BC. Gọi E, F thứ tự là trung
điểm của AB và CD. Tính góc nhọn tạo bởi đường thẳng FE với các đường thẳng AD
và BC.

1

BÀI TẬP NÂNG CAO HÌNH HỌC 8 TẬP I
3. Cho A, B, C theo thứ tự nằm trên đường thẳng d (AB > AC). Trên cùng nửa mặt
phẳng bờ là d, vẽ các tam giác đều AMB và BNC. Gọi P, Q, R, S thứ tự là trung điểm
của BM, CM, BN, AN. Chứng minh:
a. PQRS là hình than...
BÀI TẬP NÂNG CAO HÌNH HỌC 8 TẬP I
TỨ GIÁC
1.Cho tứ giác ABCD biết số đo của các góc A; B; C; D tỉ lệ thuận với 5; 8; 13 và 10.
a/ Tính số đo các góc của tứ giác ABCD.
b/ Kéo dài hai cạnh AB DC cắt nhau E, kéo dài hai cạnh AD BC cắt
nhau ở F. Hai tia phân giác của các góc AED và góc AFB cắt nhau ở O. Phân giác của
góc AFB cắt các cạnh CD và AB tại M N. Chứng minh O trung điểm của đoạn
MN.
2. Tứ giác ABCD
B
+
D
= 180
o
, AC tia phân giác của góc A. Chứng minh
rằng CB = CD.
3. Cho tứ giác ABCD, hai đường thẳng AD và BC cắt nhau tại E, hai đường thẳng AB
và DC cắt nhau tại E. Các tia phân giác của hai góc AEB và AED cắt nhau tại I.
Tính góc EIF theo góc A và C của tứ giác ABCD.
4. Chứng minh rằng trong một tứ giác thì:
a. Tổng độ dài 2 cạnh đối diện nhỏ hơn tổng độ dài hai đường chéo.
b. Tổng độ dài hai đường chéo lớn hơn nửa chu vi của tứ giác
HÌNH THANG
1. Cho hình thang ABCD ( AB//CD).
a/ Chứng minh rằng nếu hai tia phân giác của hai góc A D cùng đi qua
trung điểm F của cạnh bên BC thì cạnh bên AD bằng tổng hai đáy.
b/ Chứng minh rằng nếu AD = AB + CD thì hai tia phân giác của hai góc A và
D cắt nhau tại trung điểm của cạnh bên BC.
2. Cho hình thang ABCD có đáy CD > đáy AB. CMR:
A
+
B
>
C
+
D
3. Cho hình thang ABCD có
A
=
B
= 90
o
và BC = AB =
2
AD
. Lấy M thuộc
đáy nhỏ BC. Kẻ Mx MA, Mx cắt CD tại N.
Chứng minh rằng: AMN vuông cân.
HÌNH THANG CÂN
1. Cho ABC cân ở A. Gọi I là một điểm bất kỳ thuộc đường cao AH. Gọi D là giao
điểm của BI và AC. E là giao điểm của CI và AB.
a. CMR: AD = AE
b. Xác định dạng của BECD
c. Xác định vị trí của I để BE = ED = DC
2. Cho ABC đều. M điểm nằm trong tam giác. Chứng minh rằng: Độ dài của các
đoạn thẳng MA, MB, MC bằng độ dài các cạnh của 1 tam giác nào đó.
3. Một hình thang cân đường cao bằng nửa tổng hai đáy. Tính góc tạo bởi hai
đường chéo hình thang đó
ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC
1. Cho ABC, trên tia BA lấy D sao cho A là trung điểm BD. Trên tia CB lấy điểm E
sao cho B trung điểm CE. Hai đường thẳng AC DE cắt nhau tại I. Chứng minh
rằng: DI =
3
DE
2. Tứ giác ABCD góc C = 40
o
, góc D = 80
o
, AD = BC. Gọi E, F thứ tự trung
điểm của AB và CD. Tính góc nhọn tạo bởi đường thẳng FE với các đường thẳng AD
và BC.
1
BÀI TẬP NÂNG CAO HÌNH HỌC 8 TẬP I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP NÂNG CAO HÌNH HỌC 8 TẬP I - Người đăng: thaygiaolanghp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BÀI TẬP NÂNG CAO HÌNH HỌC 8 TẬP I 9 10 241