Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 1

Được đăng lên bởi anhdunggv72
Số trang: 232 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài ôn hè lớp 1 – Năm học 2014 – 2015
Môn: Toán
Bài 1: Số?
……+ 26 = 46

98 - ….. = 38

6 + …. = 17

78 - …. = 70

…. – 71 = 12

…..+ 37 = 67

90 - …. = 70

76 - … = 0

54 - …. = 54
1

Bài 2: Tính
86 – 36 = ….

86 – 56 = ….

50 + 34 = ….

97 – 47 =…..

97 – 50 = ….

50 + 47 = …….

68 – 38 = …..

34 + 30 = ….

60 – 40 = …..

60 + 40 = ….

100 – 40 = ….

100 – 60 = ….

Bài 3: Tính
2

40 + 30 + 8 = …..

50 + 40 + 7 = ….

70 – 30 + 2 = ….

90 – 50 + 4 = …

97 - 7 – 40 = …

97 – 40 – 7 = …

Bài 4: < > =
40 + 5 …… 49 – 7

79 – 28 …… 65 – 14

..................................................................................................................................................
34 + 25 ….. 43 + 15

79 – 24 ….. 97 – 42
3

..................................................................................................................................................
Bài 5: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học
sinh?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Bài 6: Viết số:
4

Bảy mươi ba: ………….

Ba mươi bảy: ………….

Chín mươi lăm: ……….

Năm mươi chín: ………

Sáu mươi tư : ……………

Năm mươi mốt: ………

Bốn mươi lăm:……………

Bảy mươi hai:…………

Chín mươi tám:………….

Tám mươi chín:…………
5

Bài 7 Đặt tính rồi tính
17 - 6

10 + 6

18 - 8

17 - 3

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

12 + 5

14 + 4

2 + 13

15 - 4

6

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

Bài 8: Tính
18 cm - 8cm + 7 cm =.............
15 cm + 4 cm - 9 cm = ............

19 cm - 5 cm + 3 cm =.............
7

10 cm + 7 cm - 5 cm = ............

12 cm + 6 cm - 6 cm = ............

14 cm - 4 cm + 4 cm = ............

16 cm - 2 cm - 4 cm = ............

11 cm + 8 cm - 4 cm = ............

Bài 9: An có 12 viên bi, Lan có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?
Tóm tắt

Bài giải

8

Bài 10: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
19 cm
A

B
9

15 cm

O

? cm
Bài giải

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................
Bài ôn hè lớp 1 – Năm học 2014 – 2015
Môn: Toán
Bài 1: Số?
……+ 26 = 46 98 - ….. = 38 6 + …. = 17
78 - …. = 70 …. – 71 = 12 …..+ 37 = 67
90 - …. = 70 76 - … = 0 54 - …. = 54
1
Bài tập ôn hè môn Toán lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập ôn hè môn Toán lớp 1 - Người đăng: anhdunggv72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
232 Vietnamese
Bài tập ôn hè môn Toán lớp 1 9 10 3