Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP PHẦN XỬ LÝ BỤI

Được đăng lên bởi anhk55cnmt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP PHẦN XỬ LÝ BỤI
(gửi lớp 55 KHMT)
1. §Ó xö lý dßng khÝ bôi ngêi ta sö dông mét buång l¾ng bôi lý tëng (khèi h×nh ch÷ nhËt),
cã chiÒu réng 1,8 m; cao 1,0 m. BiÕt r»ng dßng khÝ khi ®i qua èng dÉn cã thiÕt diÖn 10
dm
2
vµo buång l¾ng víi lu lîng V = 3.500 m
3
/h.
a/ TÝnh W (m/s) chuyÓn ®éng cña dßng khÝ trong èng dÉn vµ trong buång l¾ng.
b/ H·y nªu quan hÖ gi÷a thiÕt diÖn vµ vËn tèc chuyÓn ®éng cña luång khÝ.
2. Mét dßng khÝ vµ bôi cã lu lîng trung b×nh 1.525 m
3
/h. TÝnh chÊt cña dßng bôi biÓu hiÖn
b»ng biÓu thøc Wt = 1,205 x 1/D = 0,1 m/s. §Ó xö lý bôi ngêi ta dïng cyclon cã c¸c sè
liÖu ®Çu vµo nh sau:
Wv = 21,20 m/s (vËn tèc trong cyclon)
Wr = 6 m/s (vËn tèc khÝ ra khái cyclon)
T = 8,0 s vµ = 60
o
a/ TÝnh kÝch thíc cña cyclon (kÝch thíc cöa vµo, cho biÕt h/b = 2; kÝch thíc cöa ra;
chiÒu cao phÇn h×nh trô; chiÒu cao phÇn h×nh nãn; cöa x¶ bôi-cã b¸n kÝnh R
1
= D/4). Bá
qua chiÒu dµy vËt liÖu vá èng vµ hÖ sè hao hôt K.
b/ Nång ®é bôi tríc khi xö lý = 2.540 mg/m
3
, nång ®é bôi trong dßng khÝ sau
cyclon = 40 mg/m
3
. TÝnh hiÖu qu¶ lµm viÖc cña cyclon vµ lîng bôi thu ®îc sau mét ca (8
h lµm viÖc).
3. Mét thiÕt bÞ läc bôi tÜnh ®iÖn cã chiÒu cao tèi ®a cña buång läc lµ 2 m. Lu lîng khÝ vµo
= 2.880 m
3
/h, vËn tèc dßng khÝ W = 0,4 m/s, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÖn cùc l = 17 cm. TÝnh
sè ®iÖn cùc phï hîp cho 2 trêng hîp:
a/Bá qua chiÒu dµy ®iÖn cùc.
b/ChiÒu dµy ®iÖn cùc = 0,005 m.
BÀI TẬP PHẦN XỬ LÝ BỤI - Người đăng: anhk55cnmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BÀI TẬP PHẦN XỬ LÝ BỤI 9 10 230