Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phương trình nghiệm nguyên

Được đăng lên bởi dinhtrung11a1
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1227 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài toán (JBMO Shortlist 2008) : Tìm các số nguyên dương
Lời giải :
Phương trình tương đương :

sao cho :

Do đó :

Với
Trừ vế với vế :
Giải phương trình
Vì
Đặt
Ta được
Với

Từ đó tìm được

:
chẵn

,

,

Kết luận :
Bài toán : Tìm các nghiệm nguyên dương của phương trình :
.
Lời giải :
Xét
, ta được cặp
. Xét
, kéo theo
. Ta sẽ chứng minh
trong trường hợp này phương trình không còn nghiệm nguyên dương nào nữa.
Viết phương trình dưới dạng :

Ta có :

Lúc này :

Do vậy mà :

Suy ra :

Kéo theo :

Từ đó ta suy ra điều mâu thuẫn :

Đáp số của bài toán là
Bài toán (Romania Team Selection Test 1998)
Tìm tất cả các số nguyên dương
sao cho :
Lời giải :
Ta có :

Do đó kết hợp với điều kiện bài toán, ta suy ra :

Với
khó để thấy :

Từ đó mà :

ta dễ dàng chỉ ra được điều mâu thuẫn. Ta chỉ xét

. Khi đó không

Thu gọn thành :

Trước hết ta xét

. Khi đó dễ dàng chứng minh được bằng quy nạp :

Mâu thuẫn với kết quả đã thu được ở trên. Do vậy phải có
Nếu

thì từ

có

Nếu

thay vào giả thiết ban đầu :

.

, không tồn tại .

Đáp số bài toán là :
Có duy nhất hai bộ số thỏa mãn đề bài là
Bài toán (Vietnamese Mathematical Olympiad 2004)
Tìm bộ ba các số nguyên dương
thỏa mãn phương trình :
Lời giải :
Từ phương trình ta được
Theo định lí Viete thì

Để nghiệm của
Ta đặt:

.
là hai nghiệm của phương trình :

nguyên thì biệt thức

phải là một số chính phương.

Nếu
Như vậy thì

. Ta cũng có
.



Khi
đó
được

thì

có nghiệm

. Từ
. Thế vào phương trình ban đầu tìm

.

Khi
bộ


. Khi ấy

.

, không mấy khó khăn ta tìm được
.
Nếu

thì viết

Trường hợp
Khi đó dễ thấy

hoặc

dưới dạng :

đơn giản, cũng cho bộ

lẻ, từ đó kéo theo

Suy ra trong hai số

Thay ngược vào

. Từ đó thu được

. Ta chỉ xét
.

sẽ có một số chia hết cho

. Ta giả sử :

:

Nhận thấy rằng có
.
Nếu

thì

Nếu

thì

hoặc

. Ta tìm được bộ :

. Ta tiếp tục lập luận :

.

Các giá trị tìm được của

đều mâu thuẫn vì

nguyên dương.

Tổng hợp lại các kết quả, ta kết luận đáp số bài toán là :

Trong đó

là số nguyên dương tùy ý.

Bài toán (Indian National Olympiad 2008)
Tìm bộ ba
thỏa mãn phương trình :
Trong đó là số nguyên tố và
là các số tự nhiên.
Lời giải :
Xét
không thỏa mãn. Ta chỉ xét
.
Phương trình trên dẫn đến hệ sau :

Nếu

thì được

Nếu

thì

, từ đó tìm được
, mâu thuẫn điều kiện

Do đó ta chỉ xét

.
tự nhiên.

. Từ hệ trên ta suy ra :
.

Nếu

thì

. Nếu

thì do

Thay vào phương trình ban đầu, ta được :

Nếu

thì

. Xét

. Ta được :

nên

. Tóm lại ta được

.

.
Đây là điều mâu thuẫn vì

. Đáp số của bài t...
Bài toán (JBMO Shortlist 2008) : Tìm các số nguyên dương sao cho :
Lời giải :
Phương trình tương đương :
Do đó :
Với
Trừ vế với vế :
Giải phương trình :
chẵn
Đặt
Ta được
Với
Từ đó tìm được , ,
Kết luận :
Bài toán : Tìm các nghiệm nguyên dương của phương trình :
.
Lời giải :
Xét , ta được cặp . Xét , kéo theo . Ta sẽ chứng minh
trong trường hợp này phương trình không còn nghiệm nguyên dương nào nữa.
Viết phương trình dưới dạng :
Ta có :
Lúc này :
Bài tập phương trình nghiệm nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập phương trình nghiệm nguyên - Người đăng: dinhtrung11a1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập phương trình nghiệm nguyên 9 10 216