Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập phương trình vi phân

Được đăng lên bởi haipham1996
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 853 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

` TA
ˆ. P PHU.O.NG TR`INH VI PHAN
ˆ
BAI
1)

✳ ✳
✬ ✐ ♣❤✉ ♦ ♥❣ tr✏
✒♥❤✿
●✐❛

2xy y” = y 2 − 1

2xpp = p2 − 1
√
dx
2pdp
✳
2
2
❱✓
♦ ✐ x(p − 1) = 0 t❛ ❝♦
C1 x + 1
=
⇔
p
−
1
=
C
⇔
p
=
±
✓✿
1
p2 − 1
x
dy √
2
3
p=
= C1 + 1 ⇒ y =
(C1 x + 1) 2 + C2
dx
3C1
✲ ❛
❉
✕
✳t

HD gia’i:

2)

✳ ✳
✬ ✐ ♣❤✉ ♦ ♥❣ tr✏
●✐❛
✒♥❤✿

✲ ❛
❉
✕
✳t

HD gia’i:
✳
❱✓
♦✐

y =p:

p=0

√

y.y” = y

y = p ⇒ y” = p

dp
dy

✳ ✳
✬✳ t❤❛
✒♥❤ tr♦
✭❤❛
✒♠ t❤❡♦ ②✮✳ P❤✉ ♦ ♥❣ tr✏
✒♥❤✿

✳ ✳
✳ ✳
t❛ ❞
✖✉ ♦
✒♥❤✿
✳ ❝ ♣❤✉ ♦ ♥❣ tr✏

√

yp

dp
=p
dy

dy
dy
√
√
= 2 y + C1 ⇒
dp = √ ⇒ p = 2 y + C1 ⇔
y
dx

dy
dx = √
2 y + C1
✳
✖✓
♦ ♥❣❤✐❫
❡
♦✬♥❣ q✉❛
✓ t✿
❚✒
✉ ❞
✳ ♠ t❫
◆❣♦❛
✒✐ r❛

3)

y = c✿

x=

√

y−

C1
√
ln |2 y + C1 | + C2
2

✒ ♥❣ ❝✉
⑦ ♥❣ ❧❛
❤✕
❛
✒ ♥❣❤✐❫
❡
✳ ♠✳

✳ ✳
✬ ✐ ♣❤✉ ♦ ♥❣ tr✏
✒♥❤✿
●✐❛

a(xy + 2y) = xyy

HD gia’i: a(xy + 2y) = xyy ⇒ x(a − y)y = −2ay
✓✉
◆❫
❡

y = 0✱

◆❣♦❛
✒✐ r❛

4)

y=0

✳
❱✓
♦ ✐p

✲ ❛
❉
✕
✳t

2a
a−y
dy = − dx ⇔ x2a y a e−y = C
y
x

⑦ ♥❣ ❧❛
❝✉
✒ ♥❣❤✐❫
❡
✳ ♠✳

✳ ✳
✬ ✐ ♣❤✉ ♦ ♥❣ tr✏
✒♥❤✿
●✐❛

HD gia’i:

✳
❱✓
♦✐

✳ ✳
✳ ✳
✳ ✳
✳
t❛ ❝♦
✓ ♣❤✉ ♦ ♥❣ tr✏
✒♥❤ t✉ ♦ ♥❣ ❞
✖✉ ♦ ♥❣ ✈✓
♦✐

y” = y ey

y = p ⇒ y” = p

dp
dy

✳ ✳
t❤❛② ✈❛
✒♦ ♣❤✉ ♦ ♥❣ tr✏
✒♥❤✿

p

dp
= pey
dy

dy
dy
dp
= ey ⇔ p = ey + C1 ⇒
= ey + C1 ⇔ y
= dx
dy
dx
e + C1
1
1
dy
ey + C1 − ey
=
dy
=
(y −
C1 = 0 t❛ ❝♦
✓✿
ey + C1
C1
ey + 1
C1
=0:

1
ln(ey + C1 )
C1


−e−y
dx
✳
♥❤✉ ✈❫
❛
=
1
✳ ②✿
ey + C1  (y − ln |ey + C1 |)
C1
✒ ♥❣ ❧❛
◆❣♦❛
✒✐ r❛ y = C : ❤✕
❛
✒ ♠❫
♦
❡
✳ t ♥❣❤✐❫
✳♠

5)

✳ ✳
✬ ✐ ♣❤✉ ♦ ♥❣ tr✏
●✐❛
✒♥❤✿

xy = y(1 + ln y − ln x)

nˆe´u C1 = 0
nˆe´u C1 = 0.

✳
✈✓
♦✐

y(1) = e

ey dy
y
)
=
−
ey + C1
C1



2

y
y
✳ ✳
(1 + ln )✱ ❞✖❛
✕
✖✉ ♦
✳ t y = zx ❞
✳ ❝✿ xz = z ln z
x
x
dx
y
dz
=
⇒ ln z = Cx ❤❛② ln = Cx ⇔ y = xeCx
• z ln z = 0 ⇒
z ln z
x
x
x
y(1) = e → C = 1. ❱❫
❛
✳ ② y = xe
HD gia’i:

6)

✲ ✉✳❛ ♣❤✉✳♦✳♥❣ tr✏
✒
❉
✒♥❤ ✈❫
❡✿

✳ ✳
✬ ✐ ♣❤✉ ♦ ♥❣ tr✏
●✐❛
✒♥❤✿

HD gia’i:

✲ ❛
❉
✕
✳t

y =

y”(1 + y) = y 2 + y

y = z(y) ⇒ z = z

dz
dy

✳ ✳
t❤❛② ✈❛
✒♦ ♣❤✉ ♦ ♥❣ tr✏
✒♥❤✿

⇒ z + 1 = C1 (y + 1) ⇒ z = C1 y + C1 − 1 ⇔
• C1 = 0 ⇒ (∗)

❝❤♦

• C1 = 0 ⇒ (∗)

❝❤♦

◆❣♦❛
✒✐ r❛

y=C

dy
= dx (∗)
C1 y + C1 − 1

y =C −x
1
ln |C1 y + C1 − 1| = x + C2
C1

❧❛
✒ ♥❣❤✐❫
❡
✳ ♠✳

❚♦
✓ ♠ ❧❛
❡
♦✬♥❣ q✉❛
✓ t✿
✳ ✐ ♥❣❤✐❫
✳ ♠ t❫

7)

dy
dz
=
z+1
y+1

✳ ✳
✬ ✐ ♣❤✉ ♦ ♥❣ tr✏
✒♥❤✿
●✐❛

y = C, y = C − x;

y = y2 −

1
ln |C1 y + C1 − 1| = x + C2
C1

2
x2

2
2
✓♥ ❞
✒
HD gia’i: ❇✐❫
❡
✖♦
❫✬✐ ✭✸✮ ✈❫
❡ ❞❛
✳ ♥❣✿ x y = (xy) − 2 (∗)
✲ ❛
❉
✕
✒♦ (∗) s✉② r❛✿
✳ t z = xy ⇒ z = y + xy t❤❛② ✈❛

xz = z 2 + z − 2 ⇔
❱❫
❛
✳ ② ❚P❚◗✿

8)

dx
dz
=
⇔
+z−2
x

3

z−1
= Cx
z+x

xy − 1
...
1
B
`
AI T
ˆ
A
.
P PHU
.
O
.
NG TR
`
INH VI PH
ˆ
AN
1)
2xy
y = y
2
1
HD gia
i: y
= p : 2xpp
= p
2
1
x(p
2
1) = 0
2pdp
p
2
1
=
dx
x
p
2
1 = C
1
p = ±
C
1
x + 1
p =
dy
dx
=
C
1
+ 1 y =
2
3C
1
(C
1
x + 1)
3
2
+ C
2
2)
y.y = y
HD gia
i: y
= p y = p
dp
dy
yp
dp
dy
= p
p = 0 dp =
dy
y
p = 2
y + C
1
dy
dx
= 2
y + C
1
dx =
dy
2
y + C
1
x =
y
C
1
2
ln |2
y + C
1
| + C
2
y = c
3)
a(xy
+ 2y) = xyy
HD gia
i: a(xy
+ 2y) = xyy
x(a y)y
= 2ay
y = 0
a y
y
dy =
2a
x
dx x
2a
y
a
e
y
= C
y = 0
4)
y = y
e
y
HD gia
i: y
= p y = p
dp
dy
p
dp
dy
= pe
y
p = 0 :
dp
dy
= e
y
p = e
y
+ C
1
dy
dx
= e
y
+ C
1
dy
e
y
+ C
1
= dx
C
1
= 0
dy
e
y
+ C
1
=
1
C
1
e
y
+ C
1
e
y
e
y
+ 1
dy =
1
C
1
(y
e
y
dy
e
y
+ C
1
) =
y
C
1
1
C
1
ln(e
y
+ C
1
)
dx
e
y
+ C
1
=
e
y
nˆe
´
u C
1
= 0
1
C
1
(y ln |e
y
+ C
1
|) nˆe
´
u C
1
= 0.
y = C :
5) xy
= y(1 + ln y ln x) y(1) = e
www.VNMATH.com
Bài tập phương trình vi phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập phương trình vi phân - Người đăng: haipham1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Bài tập phương trình vi phân 9 10 583