Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập sinh học

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 84 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP VỀ ADN, GEN TỔNG HỢP
Bài 1:
Một gen có 3000 nucleotit, trong đó có 900 A
1. Xác định chiều dài của gen.
2. Sô nucleotit từng loại của gen là bao nhiêu?
3. Khi gen tự nhan đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào bao nhiêu
nucleotit?
Bài 2: Một gen có chiều dài 4080A0, gen này nhân đôi một số lần để tạo ra các
gen con. Một nửa số gen con trên tham gia tổng hợp ARN( mỗi gen chỉ tổng
hợp 1 phân tử ARN). Các phân tử ARN tạo ra chứa tất cả 19200
Ribonucleotit.
a. Tính số lần nhân đôi của gen trên?
b. Tính số Nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen?
Bài 3:
Một đoạn gen có tổng hai loại nuclêôtit bằng 40% tổng số nuclêôtit của
gen và số nuclêôtit loại A = 600.
Hãy tính tỉ lệ % mỗi loại nuclêôtit của gen?
Bài 4 :
Có bốn gen, mỗi gen đều có 60 vòng xoắn. Các gen này đều nhân đôi
một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường 33600 nuclêôtit. Xác
định :
a/ Tổng số gen con đã được tạo ra sau quá trình nhân đôi nói trên và số
lần nhân đôi của mỗi gen.
b/ Chiều dài của mỗi gen.
c/ Số lượng nuclêôtit có trong mỗi phân tử ARN do mỗi gen trên tổng
hợp.
Bài 5:
Một gen có chiều dài là 5100 A0, số nuclêôtit loại Adenin chiếm 20%. Hãy xác
định:
1. Số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.
2. Số liên kết hydro của gen
3. Số nucleoti trên mARN do gen phiên mã
4. Số chu kỳ xoắn của gen.
5. Số axitamin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp khi gen phiên mã 1 lần,
mARN có 1 riboxom trượt qua không lặp lại.
6. Gen tiến hành tái bản 3 lần, xác định số gen con được tạo thành.
7. Số nuclêôtit trong các gen con khi gen tái bản 3 lần.
8. Gen tái bản 3 lần, xác định số nuclêôtit môi trường cung cấp.
Bài 6:

Có 3 gen I, II, III tiến hành nhân đôi và đã tạo ra tổng số 50 gen con.
Biết rằng theo thứ tự lần lượt 3 gen I, II, III thì số lần nhân đôi tăng dần.
Hãy xác định số lần nhân đôi và số gen con của mỗi gen I, II, III
Bài 7:

Một gen có chiều dài 0,51 micromet và có hiệu số giữa G và A bằng
10% tổng số nu của gen. gen tiến hành nhân đôi liên tiếp 5 lần. Biết 1
micromet = 10.000 A0. Xác định
a . Số vòng xoắn và số lượng từng loại nu của gen
b . Số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi
c . Số lượng từng loại nu có trong các gen con được tạo ra.
Bài 8:
có một gen nhân đôi 2 lần và đã sử dụng của môi trường 5400 nu, trong
số đó có 1215 nu thuộc loại A
a . Xác định số vòng xoắn và chiều dài của gen tính bằng micromet
b . Xác định số lượng từng loại nu của gen
c . Các gen con được tạo ra có tổng số bao nhiêu nu của từng loại
biết 1 micromet = 10000 ...
BÀI TẬP VỀ ADN, GEN TỔNG HỢP
Bài 1:
Một gen có 3000 nucleotit, trong đó có 900 A
1. Xác định chiều dài của gen.
2. Sô nucleotit từng loại của gen là bao nhiêu?
3. Khi gen tự nhan đôi 1 lần đã lấy từ môi trường tế bào bao nhiêu
nucleotit?
Bài 2: Một gen có chiều dài 4080A
0
, gen này nhân đôi một số lần để tạo ra các
gen con. Một nửa số gen con trên tham gia tổng hợp ARN( mỗi gen chỉ tổng
hợp 1 phân tử ARN). Các phân tử ARN tạo ra chứa tất cả 19200
Ribonucleotit.
a. Tính số lần nhân đôi của gen trên?
b. Tính số Nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen?
Bài 3:
Một đoạn gen có tổng hai loại nuclêôtit bằng 40% tổng số nuclêôtit của
gen và số nuclêôtit loại A = 600.
Hãy tính tỉ lệ % mỗi loại nuclêôtit của gen?
Bài 4 :
bốn gen, mỗi gen đều 60 vòng xoắn. Các gen này đều nhân đôi
một số lần bằng nhau đã sử dụng của môi trường 33600 nuclêôtit. Xác
định :
a/ Tổng số gen con đã được tạo ra sau quá trình nhân đôi nói trên số
lần nhân đôi của mỗi gen.
b/ Chiều dài của mỗi gen.
c/ Số lượng nuclêôtit trong mỗi phân tử ARN do mỗi gen trên tổng
hợp.
Bài 5:
Một gen có chiều dài là 5100 A
0
, số nuclêôtit loại Adenin chiếm 20%. Hãy xác
định:
1. Số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.
2. Số liên kết hydro của gen
3. Số nucleoti trên mARN do gen phiên mã
4. Số chu kỳ xoắn của gen.
5. Số axitamin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp khi gen phiên mã 1 lần,
mARN có 1 riboxom trượt qua không lặp lại.
6. Gen tiến hành tái bản 3 lần, xác định số gen con được tạo thành.
7. Số nuclêôtit trong các gen con khi gen tái bản 3 lần.
8. Gen tái bản 3 lần, xác định số nuclêôtit môi trường cung cấp.
Bài 6:
Có 3 gen I, II, III tiến hành nhân đôi và đã tạo ra tổng số 50 gen con.
Biết rằng theo thứ tự lần lượt 3 gen I, II, III thì số lần nhân đôi tăng dần.
Hãy xác định số lần nhân đôi và số gen con của mỗi gen I, II, III
Bài 7:
Bài tập sinh học - Trang 2
Bài tập sinh học - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập sinh học 9 10 763