Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Sinh học 12

Được đăng lên bởi Cường Nguyễn Mạnh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 516 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP
Câu 1: Khi nuôi cấy 1200 tế bào vi khuẩn E. Coli trong môi trường nuôi cấy liên tục
với pha tiềm phát kéo dài một giờ, thời gian thế hệ là 30 phút.
a. Tính số tế bào được tạo thành sau 55 phút trong trường hợp tất cả các tế bào
đều phân chia.
b. Tính số tế bào tạo thành sau 5 giờ trong trường hợp tất cả các tế bào đều phân
chia và trường hợp ¼ số tế bào bị chết ở pha tiềm phát.
Câu 2. Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Quan sát các tế bào sinh dục đực
của loài đang thực hiện quá trình giảm phân có số lượng NST đơn và kép là 3200, biết
rằng số NST kép nhiều hơn NST đơn là 640. Các tế bào quan sát được đang ở các kì:
Kì giữa của giảm phân I, kì sau của giảm phân I, kì đầu của giảm phân II, kì cuối của
giảm phân II. Số NST ở kì giữa I: Kì sau I: Kì đầu II= 1:3:2. Số NST còn lại ở kì cuối
giảm phân II.
a. Xác định số tế bào của kì cuối của Kì giữa của giảm phân I, kì sau của giảm
phân I, kì đầu của giảm phân II, kì cuối của giảm phân II.
b. Xác định số giao tử tạo thành sau giảm phân của các tế bào trên và số NST của
các giao tử được tạo thành.
Câu 3: Người ta tổng hợp lên một phân tử mARN nhân tạo với tỉ lệ 1A:2U. Tính số mã
bộ ba được tạo thành và tỉ lệ mỗi loại.
Câu 4: Một gen có chiều dài bằng 5100A 0, số liên kết Hidro giữa A và T bằng số liên
kết hidro giữa G và X. Gen nhân đôi liên tiếp một số lần đòi hỏi môi trường nội bào
cung cấp 567000 nu loại A. Tính:
a. Số nu từng loại của gen?
b. Số liê kết hidro bị phá hủy và tái lập trong lần nhân đôi cuối của gen?
Câu 5.Một quần thể Sóc ở vườn thực vật ở trạng thái cân bằng có 1600 con trong đó
tần số Alen b = 0.1. Một quần thể Sóc khác sống ở rừng bên cạnh do thiếu thức ăn đã di
cư sang và hòa nhập vào quần thể Sóc vườn thực vật. Biết rằng số Sóc ở rừng di cư vào
là 400 con cũng ở trạng thái cân bằng với tần số Alen B = 0.6. Tính tần số Alen B, b
của quần thể Sóc ở vườn thực vật sao khi hòa nhập.
Câu 6: Nhịp tin ở Voi là 25 nhịp/ phút. Giả sử thời gian của tâm nhĩ nghỉ ngơi là 2,1
giây, tâm thất nghỉ ngơi là 1,5 giây. Tính tỉ lệ về thời gian của các pha trong chu kì tim
Voi.
Câu 7. Một chủng vi khuẩn nêu nuôi cấy trong môi trường Ph=3 thì thời gian thế hệ là
30 phút, nêu nuôi cấy trong môi trường Ph=4 thì thời gian thế hệ là 20 phút. Đen nuôi
cấy 100000 tê bào vi khuẩn này trobng môi trường Ph=3 trong thời gian 3 giờ, sau đó
chuyển sang môi trường Ph=4 nuôi cấy tiếp sau 3 giờ số tế bào của quần thể trên là bao
nhiêu. Biết rằng không có tế bào nào bị chế và quần thể vi khuẩn luôn ở pha lũy t...
BÀI TẬP
Câu 1: Khi nuôi cấy 1200 tế bào vi khuẩn E. Coli trong môi trường nuôi cấy liên tục
với pha tiềm phát kéo dài một giờ, thời gian thế hệ là 30 phút.
a. Tính s tế bào được tạo thành sau 55 phút trong trường hợp tất cả các tế bào
đều phân chia.
b. Tính số tế bào tạo thành sau 5 giờ trong trường hợp tất cảc tế bào đều phân
chia và trường hợp ¼ số tế bào bị chết ở pha tiềm phát.
Câu 2. Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Quan sát các tế bào sinh dục đực
của loài đang thực hiện quá trình giảm phân số lượng NST đơn kép 3200, biết
rằng số NST kép nhiều hơn NST đơn 640. Các tế bào quan sát được đang các kì:
giữa của giảm phân I, sau của giảm phân I,đầu của giảm phân II, cuối của
giảm phân II. Số NST giữa I: sau I: đầu II= 1:3:2. Số NST còn lại cuối
giảm phân II.
a. Xác định số tế bào của kì cuối của giữa của giảm phân I, sau của giảm
phân I, kì đầu của giảm phân II, kì cuối của giảm phân II.
b. Xác định số giao tử tạo thành sau giảm phân của các tế bào trên và số NST của
các giao tử được tạo thành.
Câu 3: Người ta tổng hợp lên một phân tử mARN nhân tạo với tỉ lệ 1A:2U. Tính số mã
bộ ba được tạo thành và tỉ lệ mỗi loại.
Câu 4: Một gen chiều dài bằng 5100A
0
, số liên kết Hidro giữa A T bằng số liên
kết hidro giữa G và X. Gen nhân đôi liên tiếp một số lần đòi hỏi môi trường nội bào
cung cấp 567000 nu loại A. Tính:
a. Số nu từng loại của gen?
b. Số liê kết hidro bị phá hủy và tái lập trong lần nhân đôi cuối của gen?
Câu 5.Một quần thể Sóc vườn thực vật trạng thái cân bằng 1600 con trong đó
tần số Alen b = 0.1. Một quần thể Sóc khác sống ở rừng bên cạnh do thiếu thức ăn đã di
cư sang và hòa nhập vào quần thể Sóc vườn thực vật. Biết rằng số Sóc ở rừng di cư vào
400 con cũng trạng thái cân bằng với tần số Alen B = 0.6. Tính tần s Alen B, b
của quần thể Sóc ở vườn thực vật sao khi hòa nhập.
Câu 6: Nhịp tin Voi là 25 nhịp/ phút. Giả sử thời gian của tâm n nghỉ ngơi là 2,1
giây, tâm thất nghỉ ngơi 1,5 giây. Tính tỉ lệ về thời gian của các pha trong chu tim
Voi.
Câu 7. Một chủng vi khuẩn nêu nuôi cấy trong môi trường Ph=3 thì thời gian thế hệ
30 phút, nêu nuôi cấy trong i trường Ph=4 thì thời gian thế hệ là 20 phút. Đen nuôi
cấy 100000 bào vi khuẩn này trobng i trường Ph=3 trong thời gian 3 giờ, sau đó
chuyển sang môi trường Ph=4 nuôi cấy tiếp sau 3 giờ số tế bào của quần thể trên là bao
nhiêu. Biết rằng không có tế bào nào bị chế và quần thể vi khuẩn luôn ở pha lũy thừa.
Câu 8: Một gen 600A. Khi gen sao môi trường cung cấp 1200U, 600A, 2700
bao gồm số nu loại G X. Xét trên 1 phân tử mARN 1 riboxom trượt qua không
lặp lại. Thời gian tổng hợp 1 a.a 0,1s, khoảng cách giữa 2 riboxom liên tiếp là 0.7s,
khoảng các thời gian tiếp xúc với mARN giữa riboxom 1 với riboxom cuối cùng là 2,8s
Sau một thời gian riboxom 1 đã tổng hợp xong Pr thì môi trường cung cấp tất cả
2445 a.a cho các riboxom.
a. Tính số a.a của mỗi riboxom vào thời điểm riboxom 1 trượt hết mARN?
b. Tính thời gian giải mã để riboxom cuối cùng tổng hợp xong chuỗi poli peptit?
Bài tập Sinh học 12 - Trang 2
Bài tập Sinh học 12 - Người đăng: Cường Nguyễn Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Sinh học 12 9 10 212