Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Sinh học 12

Được đăng lên bởi Phấn Châu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 1 : BÀI TẬP DI TRUYỀN PHÂN TỬ
Bài 1: Xét cặp gen Aa trong 1 hợp tử. Khi hợp tử này nguyên phân một số lần liên tiếp,
môi trường nội bào cung cấp 67500 nu tự do cho cặp gen này. Các cặp gen Aa trong
các tế bào con có 72000 nu, trong số đó có 57600 liên kết hyđrô của các alen A và
33600 liên kết hyđrô của các alen a. Biết rằng số nu do môi trường nội bào cung cấp
cho gen A tự nhân đôi = 1,5 lần so với alen a. Biết rằng quá trình nguyên phân diễn ra
bình thường.
a. Xác định số lần nguyên phân của hợp tử
b. Tính chiều dài của mỗi gen
c. Tính số lượng từng loại nu do môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi
của mỗi alen nói trên.

Cách giải
a. – Gọi: k là số lần nguyên phân của hợp tử;
NA là số nu của gen A; Na là số nu của alen
a.
Ta có: NA = 1,5 × Na
(2k – 1)(NA + Na) = 67500
2k(NA + Na) = 72000
=> (2k – 1) × 2,5 × Na = 67500
2k × 2,5 × Na = 72000
=> 2,5 × Na = 4500 => Na = 1800 => NA = 2700
2k = 16 => k = 4
b. Chiều dài mỗi gen:
La = (Na/2) × 0,34 = 306nm
LA = 1,5 × La = 459 nm
c. – Gen A:
A + G = NA/2 = 1350 (1)
2k × HA = 57600 => 16 × (2A + 3G) = 57600
=> 2A + 3G = 3600 (2)
Giải hệ (1)(2) bằng máy tính ta có:
A = 450 ; G = 900
=> Số nu từng loại do môi trường nội bào cung
cấp cho gen A nhân đôi k lần:
Amt = Tmt = (2k – 1) × A = 6750
Gmt = Xmt = (2k – 1) × G = 13500
- Alen a: tương tự có hệ pt:
A + G = 900
2A + 3G = 2100
Giải hệ pt bằng máy tính ta có:
A = 600 ; G = 300
=> Số nu từng loại do môi trường nội bào cung
cấp cho alen a nhân đôi k lần:
Amt = Tmt = (2k – 1) × A = 6750

Kết quả
a. Số lần nguyên phân của hợp tử:
k=4
b. Chiều dài mỗi gen:
La = 306nm
LA = 459 nm
c. – Gen A: Số nu từng loại do môi
trường nội bào cung cấp:
Amt = Tmt = 6750
Gmt = Xmt = 13500
- Alen a: Số nu từng loại do môi
trường nội bào cung cấp:
Amt = Tmt = 6750
Gmt

Gmt = Xmt = (2k – 1) × G = 13500
Thao tác máy tính: Gen A, giải hệ pt: A + G = 1350 (1); 2A + 3G = 3600 (2)
Bấm phím ON ; MODE ; MODE ; MODE ; 1 ; 2 ; 1 ; = ; 1 ; = ; 1350 ; = ; 2 ; = ; 3 ; = ;
3600 ; = ; =
=> kết quả: A = 450 ; G = 900
Tương tự gen a, giải hệ pt: giải hệ pt: A + G = 9000 (1); 2A + 3G = 2100 (2)
=> kết quả: A = 600 ; G = 300
Bài 2: Gen B có khối lượng phân tử 720000 đvC, có hiệu giữa A và một loại nuclêôtit
khác là 30% số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có A = 360 và G = 140. Khi gen B
phiên mã đã lấy từ môi trường nội bào 1200U. Hãy tính:
a. Số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp cho gen B nhân đôi 3 lần.
b. Môi trường nội bào đã cung cấp bao nhiêu nuclêôtit mỗi loại cho quá trìn...
CHUYÊN ĐỀ 1 : BÀI TẬP DI TRUYỀN PHÂN TỬ
Bài 1: Xét cặp gen Aa trong 1 hợp tử. Khi hợp tử này nguyên phân một số lần liên tiếp,
môi trường nội bào cung cấp 67500 nu tự do cho cặp gen này. Các cặp gen Aa trong
các tế bào con có 72000 nu, trong số đó có 57600 liên kết hyđrô của các alen A và
33600 liên kết hyđrô của các alen a. Biết rằng số nu do môi trường nội bào cung cấp
cho gen A tự nhân đôi = 1,5 lần so với alen a. Biết rằng quá trình nguyên phân diễn ra
bình thường.
a. Xác định số lần nguyên phân của hợp tử
b. Tính chiều dài của mỗi gen
c. Tính số lượng từng loại nu do môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi
của mỗi alen nói trên.
Cách giải Kết quả
a. – Gọi: k là số lần nguyên phân của hợp tử;
N
A
là số nu của gen A; N
a
là số nu của alen
a.
Ta có: N
A
= 1,5 × N
a
(2
k
– 1)(N
A
+ N
a
) = 67500
2
k
(N
A
+ N
a
) = 72000
=> (2
k
– 1) × 2,5 × N
a
= 67500
2
k
× 2,5 × N
a
= 72000
=> 2,5 × N
a
= 4500 => N
a
= 1800 => N
A
= 2700
2
k
= 16 => k = 4
b. Chiều dài mỗi gen:
L
a
= (N
a
/2) × 0,34 = 306nm
L
A
= 1,5 × L
a
= 459 nm
c. – Gen A:
A + G = N
A
/2 = 1350
(1)
2
k
× H
A
= 57600 => 16 × (2A + 3G) = 57600
=> 2A + 3G = 3600
(2)
Giải hệ (1)(2) bằng máy tính ta có:
A = 450 ; G = 900
=> Số nu từng loại do môi trường nội bào cung
cấp cho gen A nhân đôi k lần:
A
mt
= T
mt
= (2
k
– 1) × A = 6750
G
mt
= X
mt
= (2
k
– 1) × G = 13500
- Alen a: tương tự có hệ pt:
A + G = 900
2A + 3G = 2100
Giải hệ pt bằng máy tính ta có:
A = 600 ; G = 300
=> Số nu từng loại do môi trường nội bào cung
cấp cho alen a nhân đôi k lần:
A
mt
= T
mt
= (2
k
– 1) × A = 6750
a. Số lần nguyên phân của hợp tử:
k = 4
b. Chiều dài mỗi gen:
L
a
= 306nm
L
A
= 459 nm
c. – Gen A: Số nu từng loại do môi
trường nội bào cung cấp:
A
mt
= T
mt
= 6750
G
mt
= X
mt
= 13500
- Alen a: Số nu từng loại do môi
trường nội bào cung cấp:
A
mt
= T
mt
= 6750
G
mt
Bài tập Sinh học 12 - Trang 2
Bài tập Sinh học 12 - Người đăng: Phấn Châu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Sinh học 12 9 10 965