Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập sinh học 12

Được đăng lên bởi Mimy Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 2 lần
(Bài tập sinh học 12 - Các quy luật di truyền)

Trong tế bào sinh (2n) của cơ thể gen tồn tại thành từng cặp tương đồng, còn trong
giao tử (n) chỉ còn mang 1 gen trong cặp.
+ Đối với cặp gen đồng hợp AA (hoặc aa): cho 1 loại giao tử chứa alen A (hoặc 1
loại giao tử chứa alen a)
+ Đối với cặp gen dị hợp Aa: cho 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau gồm giao
tử chứa alen A và giao tử chứa alen a.
+ Suy luận tương tự đối với nhiều cặp cặp gen dị hợp nằm trên các cặp NST khác
nhau, thành phần kiểu gen của các loại giao tử được ghi theo sơ đồ phân nhánh (sơ đồ
Auerbac) hoặc bằng cách nhân đại số.
+ Trường hợp các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể, dựa vào liên kết của gen
(liên kết hoàn toàn hay hoán vị) để xác định thành phần gen trong giao tử.
Liên kết hoàn toàn
- Gọi n là số cặp NST tương đồng (=> số nhóm liên kết gen = n), đều chứa ít nhất một cặp gen dị hợp, công
thức tổng quát: số kiểu giao tử = 2n
- Gọi a (a ≤ n) là số cặp NST tương đồng đều chứa các cặp gen đồng hợp, các cặp NST tương đồng còn lại
(n - a) đều chứa ít nhất một cặp gen dị hợp => công thức tổng quát: số kiểu giao tử = 2 n-a

Liên kết không hoàn toàn (Hoán vị gen)
- Tần số hoán vị gen (TSHVG) là tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị, tính trên tổng số giao tử được sinh
ra:
- Tần số hoán vị gen ≤ 50 %
- Gọi x là tần số HVG , trong trường hợp xét cả 2 cặp alen
+ Tỉ lệ giao tử hoán vị = x/2
+ Tỉ lệ giao tử không hoán vị = (1 – x)/2
- Trường hợp có nhiều cặp NST tương đồng mang gen, ta lập bảng để xác định tỉ lệ các loại giao tử.

1. Khi dữ kiện bài tập yêu cầu xác định thành phần gen trong giao tử của 1 tế bào
2. Khi dữ kiện bài tập yêu cầu xác định thành phần gen trong giao tử của 1 cơ thể hoặc
loại tế bào

Phương pháp xác định bằng nhân đại số:
Cách làm

1. Trường hợp các gen nằm trên các cặp NST khác nhau
- Tách thành phần gen trong giao tử của mỗi cặp gen (Tương ứng với việc chia đôi đũa
(cặp gen) ra làm 2 chiếc, mỗi giao tử chứa 1 chiếc đũa (1 alen, 1 gen)
- Lấy tích thành phần gen của từng cặp gen.
Ví dụ 1: Xác định thành phần gen của giao tử mà tế bào sinh giao tử có kiểu gen là
AaBbdd.
- Cặp Aa cho 2 loại giao tử: A và a
- Cặp Bb cho 2 loại giao tử: Bb
- Cặp dd cho 1 loại giao tử: d
- Thành phần gen trong giao tử: (A:a).(B:b).d = (AB:Ab:aB:ab).d=ABd, Abd, aBd,abd.
Ví dụ 2: Xác định thành phần gen của giao tử mà tế bào sinh giao tử có kiểu gen là
AaBbDd.
- Cặp Aa cho 2 loại giao tử: A và a
- Cặp Bb cho 2 loại giao tử: B và b
- Cặp Dd cho 2 loại giao tử: D và d
- Thành phần gen trong ...
(Bài tập sinh học 12 - Các quy luật di truyền)
Trong tế bào sinh (2n) của cơ thể gen tồn tại thành từng cặp tương đồng, còn trong
giao tử (n) chỉ còn mang 1 gen trong cặp.
+ Đối với cặp gen đồng hợp AA (hoặc aa): cho 1 loại giao tử chứa alen A (hoặc 1
loại giao tử chứa alen a)
+ Đối với cặp gen dị hợp Aa: cho 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau gồm giao
tử chứa alen A và giao tử chứa alen a.
+ Suy luận tương tự đối với nhiều cặp cặp gen dị hợp nằm trên các cặp NST khác
nhau, thành phần kiểu gen của các loại giao tử được ghi theo đồ phân nhánh (sơ đồ
Auerbac) hoặc bằng cách nhân đại số.
+ Trường hợp các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể, dựa vào liên kết của gen
(liên kết hoàn toàn hay hoán vị) để xác định thành phần gen trong giao tử.
Liên kết hoàn toàn
- Gọi n là số cặp NST tương đồng (=> số nhóm liên kết gen = n), đều chứa ít nhất một cặp gen dị hợp, công
thức tổng quát: số kiểu giao tử = 2
n
- Gọi a (a ≤ n) là số cặp NST tương đồng đều chứa các cặp gen đồng hợp, các cặp NST tương đồng còn lại
(n - a) đều chứa ít nhất một cặp gen dị hợp => công thức tổng quát: số kiểu giao tử = 2
n-a
Liên kết không hoàn toàn (Hoán vị gen)
- Tần số hoán vị gen (TSHVG) là tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị, tính trên tổng số giao tử được sinh
ra:
- Tần số hoán vị gen 50 %
- Gọi x là tần số HVG , trong trường hợp xét cả 2 cặp alen
+ Tỉ lệ giao tử hoán vị = x/2
+ Tỉ lệ giao tử không hoán vị = (1 – x)/2
- Trường hợp có nhiều cặp NST tương đồng mang gen, ta lập bảng để xác định tỉ lệ các loại giao tử.
1. Khi dữ kiện bài tập yêu cầu xác định thành phần gen trong giao tử của 1 tế bào
2. Khi dữ kiện bài tập yêu cầu xác định thành phần gen trong giao tử của 1 thể hoặc
loại tế bào
Phương pháp xác định bằng nhân đại số:
Cách làm
Bài tập sinh học 12 - Trang 2
Bài tập sinh học 12 - Người đăng: Mimy Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập sinh học 12 9 10 136