Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập sử dụng công thức nguyên hàm, tích phân

Được đăng lên bởi Yta Jamany
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1. Bài tập sử dụng công thức nguyên hàm, tích phân

CHƯƠNG II. NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN
BÀI 1. BÀI TẬP SỬ DỤNG CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN
I. NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

1. Định nghĩa:
 Giả sử y  f(x) liên tục trên khoảng (a, b), khi đó hàm số y  F(x) là một
nguyên hàm của hàm số y  f(x) khi và chỉ khi F(x)  f(x), x(a, b).
 Nếu y  F(x) là một nguyên hàm của hàm số y  f(x) thì tập hợp tất cả các





nguyên hàm của hàm số y  f(x) là tập hợp I  F( x )  c c  R
này còn được kí hiệu dưới dấu tích phân bất định I 

và tập hợp

 f ( x )dx  F( x )  c

2. Vi phân:
2.1

Giả sử y  f(x) xác định trên khoảng (a, b) và có đạo hàm tại điểm x(a,b).

Cho x một số gia x sao cho (x + x)  (a,b), khi đó ta có:
 dy  y   x  x
 df  x   f   x  x

• Công thức vi phân theo số gia: 
• Công thức biến đổi vi phân:

Chọn hàm số y  x  dy = dx = x’.x = x  dx = x.
 dy  y   x  x

Vậy ta có: 

 df  x   f   x  x



 dy  y   x  dx


 df  x   f   x  dx

• Nếu hàm số f(x) có vi phân tại điểm x thì ta nói f(x) khả vi tại điểm x.
Do df  x   f   x  x nên f(x) khả vi tại điểm x  f(x) có đạo hàm tại điểm x
2.2. Tính chất:

Giả sử u và v là 2 hàm số cùng khả vi tại điểm x. Khi đó:

 

udv  vdu
d  u  v   du  dv ; d  uv   udv  vdu ; d u 
v
v2
2.3 Vi phân của hàm hợp

 y  f (u )
và f, g khả vi thì dy  f   u  du  f  u  u  x  dx
 u  g( x )

Nếu 

1

Chương II. Nguyên hàm và tích phân  Trần Phương

3. Quan hệ giữa đạo hàm  nguyên hàm và vi phân:

 f  x  dx  F  x   c  F   x   f  x   dF  x   f  x  dx
4. Các tính chất của nguyên hàm và tích phân
4.1.

Nếu f(x) là hàm số có nguyên hàm thì

  f  x  dx 
4.2.



 f  x ; d

  f  x  dx   f  x  dx

Nếu F(x) có đạo hàm thì:

 d  F  x   F  x  c
4.3. Phép c ộng:

Nếu f(x) và g(x) có nguyên hàm thì:

  f  x   g  x 
4.4. Phép tr ừ:

dx 

 f  x  dx   g  x  dx

Nếu f(x) và g(x) có nguyên hàm thì:

  f  x   g  x 

dx 

 f  x  dx   g  x  dx

4.5. Phép nhân với m ột h ằng s ố th ực khác 0:

 kf  x  dx  k  f  x  dx , k  0
4.6. Công thức đổ i bi ến số:

Nếu

 f  x  dx  F  x   c

5. Nhận xét: Nếu
phân bất định

Cho y = f(u) và u = g(x).
thì

 f  g  x   g   x  dx   f  u  du  F  u   c

 f  x  dx  F  x   c

với F(x) là hàm sơ cấp thì ta nói tích

 f  x  dx biểu diễn được dưới dạng hữu hạn. Ta có nhận xét:

Nếu một tích phân bất đ...
i 1. Bài tập sử dụng công thức nguyên hàm, tích phân
CHƯƠNG II. NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN
BÀI 1. BÀI TP S DNG CÔNG THC NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN
I. NGUYÊN HÀM TÍCH PN BẤT ĐỊNH
1. Định nghĩa:
Gi sử y f(x) liên tục trên khoảng (a, b), khi đó m số y F(x) một
nguyên m ca hàm số y f(x) khi và chỉ khi F(x) f(x), x(a, b).
Nếu y F(x) là một ngun m của hàm số y f(x) t tập hợp tất c các
nguyên m của hàm s y f(x) tập hợp I
F( x ) c c R
và tập hợp
y còn được kí hiệu ới dấu tích phân bất định
I f ( x )dx F( x ) c
2. Vi phân:
2.1 Gisử y f(x) xác định trên khoảng (a, b) đạo hàm tại điểm x(a,b).
Cho x một sgia x sao cho (x + x) (a,b), khi đó ta:
ng thc vi phân theo số gia:
dy y x x
df x f x x
ng thức biến đổi vi phân:
Chọnm số y x dy = dx = x’.x = x dx = x.
Vậy ta có:
dy y x x
df x f x x
dy y x dx
df x f x dx
Nếu hàm sf(x) có vi phân tại điểm x t ta nói f(x) khvi tại điểm x.
Do
df x f x x
nên f(x) khả vi tại điểm x f(x) đạo hàm tại điểm x
2.2. Tính ch t: Giả sử u và v 2 m sng khả vi tại điểm x. Khi đó:
2
udv vdu
u
d u v du dv ; d uv udv vdu ; d
v
v
2.3 Vi phân ca hàm hp
Nếu
y f ( u )
u g( x )
và f, g khả vi t
dy f u du f u u x dx
1
Bài tập sử dụng công thức nguyên hàm, tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập sử dụng công thức nguyên hàm, tích phân - Người đăng: Yta Jamany
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập sử dụng công thức nguyên hàm, tích phân 9 10 569