Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập toán 3

Được đăng lên bởi Hiếu Blue
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
MÔN TOÁN 3
CHƯƠNG I. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG
Câu 1. Tính tích phân đường I   xy dl , trong đó C là cung tròn x 2  y 2  R 2 nằm ở góc phần tư
C

thứ nhất.
a)

I 0

b)

I  R3

c)

I

R3
2

d)

I

 R4
2

Câu 2. Tính I  (x 2  y 2 )dl ( hay I  (x 2  y 2 )ds ) , với C là đường tròn x 2  y 2  1 .


C

a)

I  

b)

I

C

c)

I0

I  2

d)

Câu 3. Tính I  (x 2  y 2 )dl ( hay I  (x 2  y 2 )ds ) , với C là đường tròn x 2  y 2  4 .


C

a)

I  

b)

I

C

c)

I0

I  2

d)

ds
dl
Câu 4. Tính I 
 y  x ( hay I   y  x ), với C là đoạn thẳng nối hai điểm A(-2; 0) và B(0; 4).
C
C
I  5 ln 2

a)

Câu 5. Tính I 

C

b)

c)

I  5 ln 4

d)

I  5 ln5

ds ), với C là đoạn thẳng nối hai điểm A(2; 0) và B(0; 4).
dl ( hay
I
yx
y
x
C

I  5 ln 2

a)

I  5 ln 3

Câu 6. Xét tích phân I 

b)

I  5 ln 3
2

 2 xydx  x dy

c)

I  5 ln 4

d)

I  5 ln5

lấy trên đường cong (C): y = x3 từ gốc tọa độ O(0;0) đến

(C )

điểm A(1;1). Giá trị của I là
a) 3
b)

2

c)

1

d) 0

Câu 7. Cho điểm A(0;1) và B(1;1), tính tích phân đường
I   2 xy  4 x 3  1dx  2 xy  4 y 3  1dy , lấy theo đường y  1 đi từ điểm A đến B.
AB

a)

I 0

b)

I  4

c)

Câu 8. Cho đường tròn (C): x2 + y2 = 1. Giá trị của



I 3
xydy 

(C )

a)

b)



c)

–

d)

I  3

( y  1) 2
dx theo chiều dương là
2

2

d) – 2

2
2
Câu 9. Tính I  (x  1)dy  (y 1)dx , với C là ellip x  y  1 , theo hướng dương.

9
4
C

a)

I  2

b)

I0

Câu 10. Xét tích phân đường I  

(E)

Giá trị của I là
a) 0

b)

c)

I  12

x 2 dy  2 xydx lấy trên elip (E):

1

c)

2

d)

I  3

x2 y 2

 1 theo chiều dương.
9
4
d) 3

2
2
Câu 11. Tính I  (x  2)dy  (y  3)dx , với C là ellip x  y  1 , theo hướng dương.

9
4
C

a)

I  2

b)

I0

c)

I  12

d)

I  3

1

Câu 12. Tính I  (x 2  y)dx  (xy  x  y2 )dy , với C là đường tròn x 2  y2  2x , theo hướng dương.

C

a)

I  

b)

I  2

c)

I0

I

d)

CHƯƠNG III. TÍCH PHÂN SUY RỘNG


Câu 1. Tích phân suy rộng
a)   1

dx

hội tụ khi và chỉ khi

x
1
b)   1
c)   1



d) I    1

0

Câu 2. Tính tích phân suy rộng I 

e

x

dx .



a) I  0

b) I  1

c) I  2

d) I  3

c) I  2

d) I  2

0

Câu 3. Tính tích phân suy rộng I 

 xe

x

dx .



a) I  1

b) I  1


Câu 4. Tính tích phân suy rộng I 

dx



2

x 1

0

a) I  0


6

b) I 

c) I 



Câu 5. Xét tích phân suy rộng I 

.


4

d) I 


2

dx

 1  x2 . Khẳng định nào sau đây đúng?...
1
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
MÔN TOÁN 3
CHƯƠNG I. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG
Câu 1. Tính tích phân đường
C
dlxyI
, trong đó C là cung tròn
222
Ryx
nằm ở góc phần tư
thứ nhất.
a)
0
I
b)
3
R
I
c)
2
3
R
I
d)
2
4
R
I
Câu 2. Tính
2 2
C
I (x y )dl
( hay
2 2
C
I (x y )ds
) , với C là đưng tn
2 2
.
a)
I
b)
I
c)
I 0
d)
I 2
Câu 3. Tính
2 2
C
I (x y )dl
( hay
2 2
C
I (x y )ds
) , với C là đưng tn
2 2
x y 4
.
a)
I
b)
I
c)
I 0
d)
I 2
Câu 4. Tính
C
dl
I
y x
( hay
C
ds
I
y x
), với C là đon thng nối hai điểm A(-2; 0) và B(0; 4).
a)
I 5 ln 2
b)
I 5ln3
c)
I 5ln4
d)
I 5ln5
Câu 5. Tính
C
dl
I
y x
( hay
C
ds
I
y x
), vi C là đoạn thẳng nối hai điểm A(2; 0) và B(0; 4).
a)
I 5ln2
b)
I 5ln3
c)
I 5ln4
d)
I 5ln5
Câu 6. Xét tích phân
2
( )
2
C
I xydx x dy
ly trên đường cong (C): y = x
3
từ gốc tọa độ O(0;0) đến
điểm A(1;1). Giá trị của I
a) 3 b) 2 c) 1 d) 0
Câu 7. Cho điểm A(0;1) và B(1;1), tính tích phân đường
AB
dyyxydxxxyI 142142
33
, ly theo đưng 1
y đi từ điểm A đến B.
a) 0
I
b)
4
I
c) 3
I
d) 3
I
Câu 8. Cho đường tròn (C): x
2
+ y
2
= 1. Giá trị của
2
( )
( 1)
2
C
y
xydy dx
theo chiều dương là
a)
b)
c)
2
d)
– 2
Câu 9. Tính
C
I (x 1)dy (y 1)dx
, với C là ellip
2 2
x y
1
9 4
, theo hướngơng.
a)
I 2
b)
I 0
c)
I 12
 
d)
I 3
Câu 10. Xét tích phân đường
2
( )
2
E
I x dy xydx
lấy trên elip (E):
2 2
1
9 4
x y
theo chiều dương.
Giá trị của I
a) 0 b) 1 c) 2 d) 3
Câu 11. Tính
C
I (x 2)dy (y 3)dx
, với C là ellip
2 2
x y
1
9 4
, theo hướng dương.
a)
I 2
b)
I 0
c)
I 12
d)
I 3
Bài tập toán 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập toán 3 - Người đăng: Hiếu Blue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập toán 3 9 10 489