Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập toán thêm số 1

Được đăng lên bởi vinhan223
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TOÁN THÊM SỐ 1.
Bài 1: Thực hiện phép tính

a)
b)
c)
d)

+

e)

h)
i)

f)
g)

j)
k)

l)
m)

(2,1)4 :

Bài 2: Tìm x, biết:
a)

b)
c)

=

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Bài 3: Chứng minh:
Bài 4: Chứng minh rằng : 128. 912 = 1816

Bài 5: So sánh
a)
b)
c)

2225 và 3150
2375 và 3250
2500 và 5200

Các dạng toán vận dụng tỉ lệ thức
I. Kiến thức cần nhớ
+ Tỉ lệ thức là một đẳng thức giữa hai tỉ số: a/b = c/d hoặc a:b = c:d.
- a, d gọi là ngoại tỉ. b, c gọi là trung tỉ.
+ Nếu có đẳng thức ad = bc thì ta có thể lập được 4 tỉ lệ thức:

+ Nếu có a/b = c/d suy ra (a - b)/a = (c - d)/c
II. Các dạng toán:
Dạng 1: Tìm giá trị chưa biết
Bài 1: Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

Bài 2: Tìm hai số x, y biết:
a) x/7 = y/13 và x + y = 40.

b) x/y = 17/3 và x + y = -60 ;

c) x/19 = y/21 và 2x - y = 34 ;

d) x2/9 = y2/16 và x2+ y2 =100

Bài 3: Tìm các x, y và z biết:
a) x/15 = y/20 = z/18 và 2x + 3y - 2 = 186
b) x/3 = y/4 và y/5 = z/7 và 2x + 3y - z = 372
c) x/2 = y/3 và y/5 = z/7 và x + y + z = 98
d) 2x = 3y = 5z (1) và x + y – z = 95 (*)
Bài 4. Tìm x, y, z biết:

Dạng 2: Toán đố
Bài 5. Có 3 đội A; B; C có tất cả 130 người đi trồng cây. Biết rằng số cây mỗi người đội A;
B; C trồng được theo thứ tự là 2; 3; 4 cây. Biết số cây mỗi đội trồng được như nhau. Hỏi mỗi
đội có bao nhiêu người đi trồng cây?
Bài 6: Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 2 ngày,
đội thứ hai trong 4 ngày, đội thứ 3 trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng ba
đội có tất cả 33 máy.

...
BÀI TẬP TOÁN THÊM SỐ 1.
Bài 1: Thực hiện phép tính
a)
b)
c)
d) +
e)
f)
g)
h)
i)
j) (2,1)
4
:
k)
l)
m)
Bài tập toán thêm số 1 - Trang 2
Bài tập toán thêm số 1 - Người đăng: vinhan223
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập toán thêm số 1 9 10 897