Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc nghiệm chương cacbohidrat.

Được đăng lên bởi Luckystar Luckystar
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 11032 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Bài tập trắc nghiệm chương cacbohidrat.
Câu 1: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào

® đúng?

A.Tất cả các chất có công thức Cn(H2O)m đều là cacbohidrat.
B. Tất cả các cacbohidrat đều có công thức chung là Cn(H2O) m
C. Đa số các cacbohidrat có công thức chung là Cn(H2O) m
D. Phân tử các cacbohidrat đều có ít nhất 6 nguyên tử cacbon.
Câu 2: Glucozo không thuộc loại :
A. hợp chất tạp chức.

B. cacbohidrat.

C. monosaccarit.

D.đisaccarit.

Câu 3: Chất không có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 ( đun nóng) giải phóng Ag là:
A. axit axetic.

B. axit fomic.

C. glucozo.

D. fomandehit.

Câu 4: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?
A.cho glucozo và fructozo vào dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) xảy ra phản ứng tráng bạc.
B.Glucozo và fructozo có thể tác dụng với hidro sinh ra cùng một sản phẩm.
C. Glucozo và fructozo có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra cùng một loại phức đồng.
D.Glucozo và fructozo có công thức phân tử giống nhau.
Câu 5: Để chứng minh trong phân tử glucoz có nhiều nhóm hydroxyl, người ta cho dung dịch glucozo phản ứng
với: A Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.
C. natri hidroxit.

B. Cu(OH)2 ờ nhiệt độ thường.
D. AgNO3 trong dd NH3 nung nóng.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Dung dịch glucozo tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng cho kết tủa Cu2O
B. Dung dịch AgNO3 trong NH3 oxi hóa glucozo thành amoni gluconat và tạo ra bạc kim loại.
C.Dẫn khí hidro vào dd glucozo nung nóng có Ni xúc tác sinh ra sobitol.
D.Dung dịch glucozo phản ứngvới Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ cao tạo ra phức đồng glucozo
[Cu(C6H11O6)2].
Câu 7: Đun nóng dung dịch chứa 27g glucozo với dd AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là:
1



A. 21,6g.

B. 10,8g.

C. 32,4g

D. 16,2g.

Câu 8: Cho m gam glucozo lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ
hết vào dung dịch Ca(OH)2 (lấy dư), tạo ra 80g kết tủa. Giá trị của m là?
A. 72.

B. 54.

C. 108.

D. 96.

Câu 9: cho biết chất nào sau đây thuộc hợp chất monosaccarit?
A. mantozo.

B. glucozo.

C. saccarozo.

D. tinh bột.

Câu 10: Người ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây để xác định các nhóm chức trong phân tử glucozo?
A. dd AgNO3/NH3.

B. Cu(OH)2

C. quỳ tím

D. kim loại Na.

Câu 11: Từ glucozo, điều chế cao su buna theo sơ đồ sau đây: glucozo → rượu etylic →butadien1,3→caosubuna.
Hiệu suất của quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4kg cao su thì khối lượng glucoz cần dùng là :
A. 144kg

B....
wWw.VipLam.Net
Bài tập trắc nghiệm chương cacbohidrat.
Câu 1: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?
A.Tất cả các chất có công thức C
n
(H
2
O)
m
đều là cacbohidrat.
B. Tất cả các cacbohidrat đều có công thức chung là Cn(H
2
O)
m
C. Đa số các cacbohidrat có công thức chung là Cn(H
2
O)
m
D. Phân tử các cacbohidrat đều có ít nhất 6 nguyên tử cacbon.
Câu 2: Glucozo không thuộc loại :
A. hợp chất tạp chức. B. cacbohidrat. C. monosaccarit. D.đisaccarit.
Câu 3: Chất không có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
( đun nóng) giải phóng Ag là:
A. axit axetic. B. axit fomic. C. glucozo. D. fomandehit.
Câu 4: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?
A.cho glucozo và fructozo vào dung dịch AgNO
3
/NH
3
(đun nóng) xảy ra phản ứng tráng bạc.
B.Glucozo và fructozo có thể tác dụng với hidro sinh ra cùng một sản phẩm.
C. Glucozo và fructozo có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra cùng một loại phức đồng.
D.Glucozo và fructozo có công thức phân tử giống nhau.
Câu 5: Để chứng minh trong phân tử glucoz có nhiều nhóm hydroxyl, người ta cho dung dịch glucozo phản ứng
với: A Cu(OH)
2
trong NaOH, đun nóng. B. Cu(OH)2 ờ nhiệt độ thường.
C. natri hidroxit. D. AgNO
3
trong dd NH
3
nung nóng.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Dung dịch glucozo tác dụng với Cu(OH)
2
trong môi trường kiềm khi đun nóng cho kết tủa Cu
2
O
B. Dung dịch AgNO
3
trong NH
3
oxi hóa glucozo thành amoni gluconat và tạo ra bạc kim loại.
C.Dẫn khí hidro vào dd glucozo nung nóng có Ni xúc tác sinh ra sobitol.
D.Dung dịch glucozo phản ứngvới Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ cao tạo ra phức đồng glucozo
[Cu(C
6
H
11
O
6
)
2
].
Câu 7: Đun nóng dung dịch chứa 27g glucozo với dd AgNO
3
/NH
3
thì khối lượng Ag thu được tối đa là:
®®®®
1
Bài tập trắc nghiệm chương cacbohidrat. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập trắc nghiệm chương cacbohidrat. - Người đăng: Luckystar Luckystar
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập trắc nghiệm chương cacbohidrat. 9 10 935