Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ

Được đăng lên bởi Phan Xuân Tiến
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 995 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CHUYÊN ĐỀ 6:
ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC
Câu 1: Một anđehit có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác
định
là
A. n > 0, a 0, m 1.
B. n 0, a 0, m 1.
C. n > 0, a > 0, m > 1.
D. n 0, a > 0, m 1.
Câu 2:
?
5H10
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 3:
H
O
?
5 10
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 4:
H
?
6 12
A. 6.
B. 7.
C. 8.
D. 9.
Câu 5:
H
?
5 12
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 6: CTĐGN của 1 anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. CTPT của nó là
A. C8H12O4.
B. C4H6O.
C. C12H18O6.
D. C4H6O2.
Câu 7: CTĐGN của anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. Anđehit đó có số đồng phân là
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 8: (CH3)2CHCHO có tên là
A. isobutyranđehit.
B. anđehit isobutyric.
C. 2-metyl propanal.
D. A, B, C đều đúng.
Câu 9: CTPT của ankanal có 10,345% H theo khối lượng là
A. HCHO.
B. CH3CHO.
C. C2H5CHO.
D. C3H7CHO.
Câu 10:
sai
A
.
B
.
C.
.
D.
2 electron.
Câu 11:

2

A. anđehit fomic.
B. anđehit axetic.
C. anđehit acrylic.
D. anđehit benzoic.
Câu 12:
2
2
4 mol Ag.
A.
.
C.
=C).
B.
.
D.
).
Câu 13:
2 - mol H2
A.
.B. anđehit chưa no. C. anđehit thơm.
D.
.
Câu 14:
2 = mol H2
A.
.
B.
.
C.
1n
. D.
.
Câu 15: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ
thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng
tụ Y thu được chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là
anđehit
A. no, hai chức.
B. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.
C. no, đơn chức.
D. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.
Câu 16:

: HCN, H2

Vuihoc24h.vn – Kênh học tập
Online

4

2/H2

2/CH3COOH

Page
1

a.

(CH3)2CO ở đ

Vuihoc24h.vn – Kênh học tập
Online

Page
2

A. 2.

B. 3.
C. 4.
D. 5.
CH
CHO
ở
đ
3
2
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 17: CH3CHO có thể tạo thành trực tiếp từ
A. CH3COOCH=CH2. B. C2H2.
C. C2H5OH.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 18: Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic ?
o
o
A. CH2=CH2+ H2O (t , xúc tác HgSO4).
B. CH2=CH2 + O2 (t , xúc tác).
o
0
C. CH3COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (t ). D. CH3CH2OH + CuO (t ).
Câu 19: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là
A. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.
B. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.
C. C2H5OH, C2H4, C2H2.
D. CH3COOH, C2H2, C2H4.
Câu 20: Một axit cacboxylic có công thức tổng quát là C nH2n + 2 – 2a – m (COOH)m. Các giá trị n, a, m lần
lượt được xác định là
A. n > 0, a 0, m 1.
B. n 0, a 0, m 1.
C. n > 0, a...
Vuihoc24h.vn – Kênh học tập
Online
Page
1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CHUYÊN ĐỀ 6:
ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC
Câu 1: Một anđehit ng thức tổng quát C
n
H
2n + 2 – 2a – m
(CHO)
m
. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác
định
là
A. n > 0, a 0, m 1. B. n 0, a 0, m 1.
C. n > 0, a > 0, m > 1. D. n 0, a > 0, m 1.
Câu 2:
5
H
10
?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 3:
5
H
10
O ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 4:
6
H
12
?
A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.
Câu 5:
5
H
12
?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 6: CTĐGN của 1 anđehit no, đa chức, mạch hở là C
2
H
3
O. CTPT của nó là
A. C
8
H
12
O
4
. B. C
4
H
6
O. C. C
12
H
18
O
6
. D. C
4
H
6
O
2
.
Câu 7: CTĐGN của anđehit no, đa chức, mạch hở là C
2
H
3
O. Anđehit đó có số đồng phân
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 8: (CH
3
)
2
CHCHO có tên là
A. isobutyranđehit. B. anđehit isobutyric.
C. 2-metyl propanal. D. A, B, C đều đúng.
Câu 9: CTPT của ankanal có 10,345% H theo khối lượng
A. HCHO. B. CH
3
CHO. C. C
2
H
5
CHO. D. C
3
H
7
CHO.
Câu 10:
sai
A .
B .
C. .
D. 2 electron.
Câu 11:
2
A. anđehit fomic. B. anđehit axetic. C. anđehit acrylic. D. anđehit benzoic.
Câu 12:
2 2
-
4 mol Ag.
A. . C. =C).
B. . D. ).
Câu 13:
2
- mol H
2
A. .B. anđehit chưa no. C. anđehit tm. D.
.
Câu 14:
2
= mol H
2
A. . B. .
C. 1 n . D. .
Câu 15: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H
2
(xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ
thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng
tụ Y thu được chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh ra H
2
có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X
anđehit
A. no, hai chức.
B. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.
C. no, đơn chức.
D. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.
Câu 16: : HCN, H
2 4 2
/H
2 2
/CH
3
COOH
Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ - Trang 2
Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ - Người đăng: Phan Xuân Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ 9 10 675