Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập truyền nhiệt

Được đăng lên bởi Đàm Dương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1: (11.5)

Coù 2 taám phaúng ñaët song song, t1= 327 oC, t2 = 127 oC, ñoä
ñen ε1= ε2 = ε = 0,8. Giöõa coù maøng chaén εc = 0,05.

a. Tính maät ñoä doøng nhieät TÑN BX giöõa 2 taám vaø tc.
b. Neáu muoán maät ñoä doøng nhieät giaûm 79 laàn so vôùi khi khoâng coù MC
thì caàn bao nhieâu maøng?
Giaûi:

T1 = 600 oK ; T2 = 400 oK
Maät ñoä doøng nhieät böùc xaï trao ñoåi:
q (12 ) c

⎡⎛ T1 ⎞ 4 ⎛ T2 ⎞ 4 ⎤
Co
⎡⎛ T1 ⎞ 4 ⎛ T2 ⎞ 4 ⎤ =
⎟ −⎜
⎟ ⎥
⎢⎜
= ε qñ C o ⎢⎜
⎟ −⎜
⎟ ⎥ 1 1 2
100
100
⎝
⎠
⎝
⎠ ⎦⎥
⎢
⎢⎣⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎥⎦ ε + ε + ε − 2 ⎣
1
2
c

=

5,67
6 4 − 4 4 = 145,6
1
1
2
+
+
−2
0,8 0,8 0,05

[

]

W/ m2

 Tính nhieät ñoä MC:
Tröôøng hôïp coù 1 MC, xeùt trong ñieàu kieän oån ñònh nhieät
ta coù: q1c = q2c = q(12)c

Vôùi

⎡⎛ T1 ⎞ 4 ⎛ Tc ⎞ 4 ⎤
Co
q 1c =
⎟ ⎥
⎟ −⎜
⎢⎜
1
1
100
100
⎝
⎠
⎝
⎠ ⎥⎦
+ − 1 ⎢⎣
ε1 ε c
⎞
⎛1 1
⎟
⎜
q
+
−
1
4
4
1c ⎜
ε1 ε c ⎟⎠
⎛ Tc ⎞ ⎛ T1 ⎞
⎝
⎜
⎟ =⎜
⎟ −
Co
⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠

Tc = 528 oK

1
⎛ 1
⎞
145,6⎜
+
− 1⎟
⎝ 0,8 0,05 ⎠ = 776
= 64 −
5,67

=> tc = 255 oC

b) Xaùc ñònh soá MC ñeå

q* = qo 79

Ta coù: R* = 79Ro
⎞
⎛1 1
⎞ ⎛2
⎛1 1
⎞
⎜⎜ +
− 1⎟⎟ + n⎜⎜ − 1⎟⎟ = 79⎜⎜ +
− 1⎟⎟
⎝ ε1 ε 2
⎠ ⎝ εc
⎝ ε1 ε 2
⎠
⎠

⎛2
⎞
⎛2 ⎞
n⎜⎜ − 1⎟⎟ = 78⎜ − 1⎟
⎝ε ⎠
⎝ εc
⎠

Vôùi ε1 = ε2 = ε ta coù:
Thay ε = 0,8
39n = 78 x 1,5

vaø εc = 0,05
Ö

n=3

Bài 2 : OÁng d = 0,5 m naèm ngang, tw = 470 oC, εw = 0,85 ; tf = 30 oC.
Tính ql:

a) ñoaïn oáng trong nhaø
b) ñoaïn oáng ngoaøi trôøi, gioù w = 2 m/s; ψ = 60o

Giaûi:

a) Ñoaïn oáng trong nhaø
* Toån thaát nhieät böùc xaï. OÁng ñaët trong phoøng roäng: εtd = εw
⎡⎛ Tw ⎞ 4 ⎛ Tf ⎞ 4 ⎤
Q bx = πdLε w C o ⎢⎜
⎟ −⎜
⎟ ⎥
100
100
⎠ ⎥⎦
⎠ ⎝
⎣⎢⎝

vôùi Tw = 743 oK ; Tf = 303 oK

= π . 0,5 . 1 . 0,85 . 5,67(7,434 – 3,034) = 22422

W

** Toån thaát nhieät ñoái löu (nhö baøi 10.7) ; Kích thöôùc xaùc ñònh l = d
tm = 0,5(tw + tf) = 0,5(470 + 30) = 250 oC
Gr = …….. = 6,255.108 ;

Ra = GrPr = …. = 4,253.108

Nu = …… = 101,52

α = … = 8,67

;

Qñl = απdL(tw – tf) = …. = 5989,2 W
Œ Œ Œ Toång toån thaát nhieät treân 1 m chieàu daøi oáng:

Q = Qñl + Qbx = 28411,3

W

W/m2ñoä

b)

Ñoaïn ngoaøi trôøi
gioù thoåi 2m/s, goùc va ψ = 60 oC (nhö baøi 10.37)
Re = …. = 6,25.104
α = … = 9,28

;

Nu = …. = 171,86

W/m2ñoä

ŒToån thaát nhieät do ñoái löu:
Qñl = … = 6411

W

Œ Œ Toån thaát nhieät böùc xaï: gioáng nhö caâu a) Qbx = 22422

W

Œ Œ Œ Toång toån thaát nhieät:
Q = Qñl + Qbx = 6411 + 22422 = 28833

W

) Ghi chuù: Trong tröôøng hôïp naøy toån thaát nhieät cuûa 1m oáng trong nhaø vaø ngoaøi
trôøi khoâng quaù khaùc nhau do bôûi thaønh phaàn toån thaát chuû yeáu laø do böùc xa.

...
T
1
= 600
o
K ; T
2
= 400
o
K
Maät ñoä doøng nhieät böùc xaï trao ñoåi:
ε=
4
2
4
1
12
100100
TT
Cq
oc)(
ε
+
ε
+
ε
=
4
2
4
1
21
100100
2
211
TT
C
c
o
[
]
244
614546
2
050
2
80
1
80
1
675
m/W,
,,,
,
=
++
=
Bài 1: (11.5) Coù 2 taám phaúng ñaët song song, t
1
= 327
o
C, t
2
= 127
o
C, ñoä
ñen ε
1
= ε
2
= ε = 0,8. Giöõa coù maøng chaén ε
c
= 0,05.
a. Tính maät ñoä doøng nhieät TÑN BX giöõa 2 taám vaø t
c
.
b. Neáu muoán maät ñoä doøng nhieät giaûm 79 laàn so vôùi khi khoâng coù MC
thì caàn bao nhieâu maøng?
Giaûi:
Tính nhieät ñoä MC:
Tröôøng hôïp coù 1 MC, xeùt trong ñieàu kieän oån ñònh nhieät
ta coù: q
1c
= q
2c
= q
(12)c
Bài tập truyền nhiệt - Trang 2
Bài tập truyền nhiệt - Người đăng: Đàm Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập truyền nhiệt 9 10 36