Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập truyền nhiệt

Được đăng lên bởi Đàm Dương
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2547 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Bai 1:
Vaùch loø 3 lôùp: gaïch chòu löûa daøy δ
1
= 230 mm, λ
1
= 1,10 W/m.
o
C; amiaêng
δ
2
= 50 mm, λ
2
= 0,10 W/m
o
C; gaïch xaây döïng δ
3
= 240 mm, λ
3
= 0,58 W/m
o
C. Nhieät
ñoä BM trong cuøng t
1
= 500
o
C vaø ngoaøi cuøng t
4
= 50
o
C.
Xaùc ñònh q daãn qua vaùch, nhieät ñoä lôùp tieáp xuùc t
3
.
Giaûi
Nhieät trôû daãn nhieät qua caùc lôùp:
1
1
1
R
λ
δ
=
WCm 21,0
10,1
23,0
o2
==
2
2
2
R
λ
δ
=
WCm 50,0
10,0
05,0
o2
==
3
3
3
R
λ
δ
=
WCm 41,0
58,0
24,0
o2
==
=
Δ
==
3
1i
i
R
t
F
Q
q
2
m 78,401
41,050,021,0
50500
W=
++
=
Nhieät ñoä lôùp tieáp xuùc:
()
21
13
RRqtt +=
(
)
C
o
7,2145,021,078,401500 =+=
MÑDN:
Bài tập truyền nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập truyền nhiệt - Người đăng: Đàm Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài tập truyền nhiệt 9 10 73