Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập truyền nhiệt

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tâp:1- 4/trang75sgk:

Tường phẳng 2 lớp, Lớp thép không gỉ dày
5 mm Lớp cách nhiệt là vải amiăng 300 mm
Nhiệt độ hai bên tường lần lượt là 120 0C và
450C.Biết hệ số dẫn nhiệt của thép không rỉ và
của amiăng lần lượt là: λ1 17,5 w/ mđộ

λ 2 0,279 w/ mđộ ,Tính nhiệt tổn thất qua 1

m2 tường và nhiệt độ tiếp xúc
Giải
a) Nhiệt tổn thất
Theo phương trình dẫn nhiệt qua tường phẳng
ta có

tT1  tT2   120  45

q= δ1

λ1



δ2
0,005 0,3 =69,73 [w/m2]



17,5 0,279
λ2

b)Tính ta,
Do truyền nhiệt ổn định q=q1=q2
q1=q=

λ1Ft T1  t a 
δ1

t a t T1  q

δ1
0,005
120  69,73
=119,98 0C
λ1
17,5

Bài tập 1-5(trang 75/sgk): Một tường lò hai lớp có lớp trong
là gạch chịu lửa có chiều dày 1 =300 mm, và vỏ bọc ngoài
bằng thép có chiều dày =10 mm, với hệ số dẫn nhiệt của
gạch và thép lần lượt là 1 kcal/mh độ, và 40 kcal/mh độ. nhiệt
độ trong lò, t1 =8000C và nhiệt độ bên ngoài môi trường bằng
t2=35 0C .Cho hệ số cấp nhiệt của không khí nóng trong lò và
hệ số cấp nhiệt của môi trường ngoài lần lượt là  1=30
kcal/m2h độ, và  2 =14 kcal/m2h độ.
Tính:

a) Lượng nhiệt tổn thất ra môi trường xung quanh?
b)Nhiệt độ giữa hai lớp tường lò?
Giải :
a) Theo phương trình truyền nhiệt đẳng nhiệt qua tường phẳng
ta có lượng
nhiệt truyền đi theo công thức sau.
Q= KF  t

 t = t1 – t2 =800 – 35 =765 o C.
Hệ số truyền nhiệt

1
K = 1  1   2  1
   
1 1 2
2

1
K=

1 0.3 0.01 1 = 2,469 [kcal/m2h.độ]



30 1
40 14

q= k

 t =2,469.765 = 1888,78 [kcal/m2h]

b)Nhiệt độ giữa hai vách tường:
Vì truyền nhiệt ổn định nên q1 =q = 1 (t1-tT1)

 tT1 = t1-

q
1888,78
= 800 = 737,04 0C
α1
30

mà q2 =q =

λ1
( tT1 – ta )
δ1

 ta = tT1 -

q1
1888,78.0,3
= 737,04 = 170,40C
1
1

Bài tập 1- 6(trang75/sgk): Một thiết bị phản ứng có có 3 lớp vỏ, lớp trong

bằng thép không gỉ, lớp giữa là bông thủy tinh và lớp ngoài là thép
thường. Biết nhiệt độ thành trong thiết bị có nhiệt độ là 90  C và nhiệt độ

bề mặt ngoài là 40  C . Cho chiều dày lần lượt 3 lớp tường thép không
gỉ, bông thủy tinh và thép thường, δ1 20mm , δ2 100mm , δ3 5mm .
Hệ số dẫn nhiệt lần lượt các bức tường là: λ1 17,5 ,w/mđộ λ 2 0,0372
w/mđộ, λ 3 46,5 w/mđộ
Xác định :
a)Lượng nhiệt tổn thất qua 1m2 tường
b)Nhiệt độ tiếp xúc giữa các vách tường
Giải
a)Nhiệt tổn thất
Vì thiết bị phản ứng có chiều dày mỏng do đó coi như
tường phẳng Theo phương trình dẫn nhiệt qua
tường phẳng ta có

t T1  t T2 

q= δ1 δ 2 δ3







λ1 λ 2 λ3

90  40
0,02 0,1 0,005


17,5 0,0372 46,5

q=18,59 [W/m2]
b)Tính ta, tb ...
Bài tâp:1- 4/trang75sgk:

 !""
#$%&'()*"
"
+
,
"
+-./01234
3   ( ) 5
17,5λ
1
67 $%
0,279λ
2
67$%89:;<*
$%/=>
?
@#9:
ABC4D2;<
E
;F
"GH
"!
*G
"""
,*"
I
J
I
J
*
*
*
FKHG!L67
M
&@8
NB4<O9$P;F;
*
F;
;
*
F;F
*
**
J
QI
*G
"""
*"
I
J
;
*
*
*
73,69
F**HHR
"
+
Bài tập 1-5(trang 75/sgk): S%TE4B
UP<VEO<
1
=!""W&XB
&YEO< F*"0123
U()*7$%,"7$%-
$%4BT
*
FR""
"
+$%&'B4&Y
F!
"
+-+B01:38E4BT
 01 :  3  4 B ( ) 
*
F!"
7
$%

F*,7
$%-
85
Bài tập truyền nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập truyền nhiệt - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Bài tập truyền nhiệt 9 10 293