Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập ttích phân hàm vô tỷ và hàm lượng giác

Được đăng lên bởi Parkhee Mi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2723 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bài t p
Tích phân hàm vô t và hàm lư ng giác
Bài 1: Tích các tích phân sau:
45.

∫

48.

∫

51.

54.

57.

∫

x2 + 2x + 2

dx

dx
x (2 + x
2

3

3

)

5

∫

52.

−x − 2x + 8

∫1+

49.

dx
x3 − x + 1

x

46.

2

∫

∫

6

dx
1 − 2x − 4 1 − 2x

∫ ( x − 1)

−x + 4x + 5
2

3

∫

58.

x . 5 x3 3 x + 3dx

x

∫x

dx

dx
3

dx

47.

dx

5x + 3

55.
3

3

x2 − 2x − 1

1+ 4 x
dx
x

∫

50.

∫ ( x + 1)

53.

∫

56.

x − x −1
2

x −1

dx
4

1 + x4

∫ (x

x2 + 1

dx

dx

x2 − 1
2

+ 1) x 4 + 1

dx

dx
33

2 − x3

Bài 2: Tính các tích phân sau:

59. ∫ cos5 x.dx

60. ∫ sin 6 x.dx

61. ∫ sin 2 x cos3 x.dx

 x
x
62. ∫ sin 3   cos5   .dx
3
3

63. ∫ sin 2 x cos 4 x.dx

64. ∫ sin 5 x cos3 x.dx

66.

cos5 x
∫ sin 3 x .dx

67.

sin 5 x
∫ cos4 x .dx

68.

∫ sin

69.

dx
∫ sin 2 x cos4 x

70.

dx
∫ a 2 sin 2 x + b2 cos2 x

71.

sin 2 x − cos 2 x
∫ sin 4 x + cos4 x dx

5

dx
x cos3 x

72. Ch ng minh r ng:
a1 sin x + b1 cos x

∫ a sin x + b cos x dx = Ax + B ln a sin x + b cos x + C , A, B, C là các h ng s
Áp d ng tính:

sin x − cos x

∫ s in x + 2cos x dx

Bài t p Gi i Tích 1, B môn Toán – Lý, Khoa V t Lý, ðHSP Tp.HCM

...
Bài tp Gii Tích 1, B môn Toán – Lý, Khoa Vt Lý, ðHSP Tp.HCM
Bài tp
Tích phân hàm vô t và hàm lượng giác
Bài 1: Tích các tích phân sau:
45.
4
1 2 1 2
dx
x x
46.
6
3
1
x
dx
x
+
47.
2
1
dx
x x
48.
2
2 8
dx
x x
+
49.
2
5 3
x
dx
x x
+
+ +
50.
2
1
( 1) 1
x
dx
x x
+ +
51.
3
2
1
2 2
x x
dx
x x
+
+ +
52.
3 2
( 1) 2 1
dx
x x x
53.
4
4
1
dx
dx
x+
54.
( )
5
2 3
3
2
dx
x x+
55.
3
4
1
x
dx
x
+
56.
2
2 4
1
( 1) 1
x
dx
x x
+ +
57.
3
3 3
. 5 3
x x x dx
+
58.
3 3
3
2
dx
x x
Bài 2:
Tính các tích phân sau:
59.
5
cos .
x dx
60.
6
sin .
x dx
61.
2 3
sin cos .
x x dx
62.
3 5
sin cos .
3 3
x x
dx
63.
2 4
sin cos .
x x dx
64.
5 3
sin cos .
x x dx
66.
5
3
cos
.
sin
x
dx
x
67.
5
4
sin
.
cos
x
dx
x
68.
5 3
sin cos
dx
x x
69.
2 4
sin cos
dx
x x
70.
2 2 2 2
sin cos
dx
a x b x
+
71.
2 2
4 4
sin cos
sin cos
x x
dx
x x
+
72. Ch
ng minh r
ng:
1 1
sin cos
ln sin cos ,
sin cos
a x b x
dx Ax B a x b x C
a x b x
+
= + + +
+
A, B, C là các h
ng s
Áp d
ng tính:
sin cos
in 2cos
x x
dx
s x x
+
Bài tập ttích phân hàm vô tỷ và hàm lượng giác - Người đăng: Parkhee Mi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài tập ttích phân hàm vô tỷ và hàm lượng giác 9 10 524