Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vật lí đại cương chương 1

Được đăng lên bởi 81302534
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1791 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1
Chương 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Họ Tên:

MSSV:

Điền đáp án vào bảng sau: (Ô đầu tiên ứng với câu 1, nêu chọn Đáp án A thì viết: A)

Câu 1. Chọn câu đúng :
A) Phương trình chuyển động thể hiện sự thay đổi tọa độ của chất điểm theo thời gian.
B) Phương trình quỹ đạo thể hiện mối liên hệ giữa các tọa độ của chất điểm theo dạng f(x,y,z)=0.
C) Cả 02 câu A & B đều sai
D) Cả 02 câu A & B đều đúng
Câu 2. Chọn câu sai:
A) Hệ vật mà ta quy ước là đứng yên dùng làm mốc để xác định vị trí của các vật trong không gian gọi
là hệ quy chiếu.
B) Hệ quy chiếu có gốc là mặt trời là hệ quy chiếu quán tính.
C) Hệ quy chiếu chuyển động thẳng đều so với hệ quy chiếu quán tính cũng là hệ quy chiếu quán tính
D) Tất cả các câu trên đều sai.
y 5 sin 2t

x 5 cos 2t

Câu 3. Nếu phương trình chuyển động của chất điểm là
đạo là :

(mét) và

(mét) thì quỹ

A) Đường tròn tâm là gốc tọa độ O
B) Hình Ellipse
C) Đường tròn tâm là gốc tọa độ O và bán kính là 5 mét
D) Tất cả các câu trên đều sai
r (2  t )i  ( t  2) j

Câu 4. Bán kính véctơ chỉ vị trí chất điểm có dạng :
Véctơ vận tốc của chất điểm có biểu thức:

. Trong đó, t là thời gian (s).

V  i  2 j

V  2i  t j

A)

B)

V  i  j

C)

D)

V 0

an

Câu 5. Gọi , a t và a lần lượt là độ lớn của gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc toàn phần
của chất điểm. Chọn câu sai :
A) a luôn bằng không: vectơ vận tốc không đổi về phương chiều và giá trị, chất điểm chuyển động
thẳng đều
at

B)

luôn bằng không: vectơ vận tốc không thay đổi về chiều và giá trị, chuyển động cong đều
an

C)

luôn bằng không: vectơ vận tốc không thay đổi về phương, chất điểm chuyển động thẳng

D) Tất cả các câu trên đều sai
V y

Câu 6. Một chất điểm chuyển động trên trục Oy theo chiều dương với vận tốc
từ gốc tọa độ O với vận tốc đầu bằng không. Vận tốc của chất điểm tại thời điểm

(m/s) và bắt đầu
t 6

s là :

6

A)

m/s

B) 3 m/s

C) 12 m/s

Câu 7: Một chất điểm chuyển động tròn với vận tốc góc
3

k =0.01rad /s

D) 0,5 m/s

 kt 2 ω=k t 2

2

trong đó

k =0,022rad /s

. Sau khoảng thời gian t = 4s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, góc hợp bởi vectơ gia

tốc toàn phần và vectơ vận tốc là:
A.600.
B. 900.

C. 300.

D. 450.

Câu 8: Cho một mặt trụ rỗng đường kính 2 m có thể quay đều xung quanh trục nằm ngang. Trên mặt
trụ ta khoét một lỗ nhỏ. Thả rơi một vật qua lỗ khi lỗ ở trên. Hỏi vận tốc quay nhỏ nhất của trụ bằng
bao nhiêu để vật kịp qua lỗ khi lỗ ở dưới (cho g=9,8 m/s2).
A. 4,9 rad/s

B. 1,8 vòng/s

C. 9,...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1
Chương 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Họ Tên: MSSV:
Điền đáp án vào bảng sau: (Ô đầu tiên ứng với câu 1, nêu chọn Đáp án A thì viết: A)
Câu 1. Chọn câu đúng :
A) Phương trình chuyển động thể hiện sự thay đổi tọa độ của chất điểm theo thời gian.
B) Phương trình quỹ đạo thể hiện mối liên hệ giữa các tọa độ của chất điểm theo dạng f(x,y,z)=0.
C) Cả 02 câu A & B đều sai
D) Cả 02 câu A & B đều đúng
Câu 2. Chọn câu sai:
A) Hệ vật mà ta quy ước là đứng yên dùng làm mốc để xác định vị trí của các vật trong không gian gọi
là hệ quy chiếu.
B) Hệ quy chiếu có gốc là mặt trời là hệ quy chiếu quán tính.
C) Hệ quy chiếu chuyển động thẳng đều so với hệ quy chiếu quán tính cũng là hệ quy chiếu quán tính
D) Tất cả các câu trên đều sai.
Câu 3. Nếu phương trình chuyển động của chất điểm
t2cos5x
(mét)
t2sin5y
(mét) thì quỹ
đạo là :
A) Đường tròn tâm là gốc tọa độ O
B) Hình Ellipse
C) Đường tròn tâm là gốc tọa độ O và bán kính là 5 mét
D) Tất cả các câu trên đều sai
Câu 4. Bán kính véctơ chỉ vị trí chất điểm dạng :
j)2t(i)t2(r
. Trong đó, t thời gian (s).
Véctơ vận tốc của chất điểm có biểu thức:
Bài tập vật lí đại cương chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập vật lí đại cương chương 1 - Người đăng: 81302534
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập vật lí đại cương chương 1 9 10 967