Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập vật lý 10 cơ bản học kì 1

Được đăng lên bởi trannamdaiptsc
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
CHỦ ĐỀ 1: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
Tóm tắt lý thuyết
I. CHUYỂN ĐỘNG CƠ
1. Chuyển động cơ là gì?
Chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với vật
khác theo thời gian.
2. Chất điểm là gì?
Một vật chuyển động được coi là chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi.
3. Quỹ đạo là gì?
Đường vạch ra khi một chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo của chuyển động.
4. Hệ quy chiếu: Một hệ quy chiếu bao gồm
+ Một vật làm mốc, một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc.
+ Một mốc thời gian và một đồng hồ.
II. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
1. Tốc độ trung bình
Tốc độ trung bình là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.
v tb 

s
t

Với vtb là tốc độ trung bình (m/s); s là quãng đường đi được (m); t là thời gian chuyển
động (s).
2. Chuyển động thẳng đều
Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình
như nhau trên mọi quãng đường.
Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều: s = vt.
Phương trình chuyển động thẳng đều: x = xo + v.t.
Trong đó: xo là tọa độ ban đầu (m); x là tọa độ tại thời điểm t (m).
Đồ thị vận tốc thời gian: là một đường thẳng song song với trục thời gian
BÀI TẬP
Dạng 1: Tính tốc độ trung bình và quãng đường đi được.
Bài 1: Một ô tô chuyển động nữa đoạn đường đầu tiên với vận tốc 12 km/h, nữa đoạn đường còn
lại chuyển động với vận tốc 20 km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trong suốt thời gian trên.
Bài 2: Một ô tô chuyển động trong 1/3 quãng đường đầu tiên với vận tốc 30 km/h, 1/3 quãng
đường kế tiếp với vận tốc 20 km/h, phần còn lại ô tô chuyển động với vận tốc 10 km/h. Tính vận
tốc trung bình của ô tô trong suốt thời gian chuyển động.
Bài 3: Một ô tô chuyển động trong 50 km đầu với vận tốc 25 km/h, 70 km còn lại ô tô chuyển
động với vận tốc 35 km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trong suốt quãng đường đó.
Bài 4: Một ô tô chuyển động trong 5 giờ, biết trong hai giờ đầu ô tô chuyển động với vận tốc 60
km/h, 3 giờ còn lại ô tô chuyển động với vận tốc 40km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trong
suốt thời gian chuyển động
Bài 5: Một ô tô chuyển động trong 6 giờ. Trong 2 giờ đầu ô tô chuyển động với vận tốc 20 km/h,
trong 3 giờ kế tiếp ô tô chuyển động với vận tốc 40 km/h, trong giờ còn lại ô tô chuyển động với
vận tốc 14 km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trong suốt thời gian chuyển động
Bài 6: Một ô tô chuyển động với vận tốc 60km/h trên nữa đoạn đường đầu, trong nữa đoạn
đường còn lại ô tô chuyển động ...
CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
CHỦ ĐỀ 1: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
Tóm tắt lý thuyết
I. CHUYỂN ĐỘNG CƠ
1. Chuyển động cơ là gì?
Chuyển động của một vật (gọi tắt chuyển động) sự thay đổi vị trí của vật đó so với vật
khác theo thời gian.
2. Chất điểm là gì?
Một vật chuyển động được coi là chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi.
3. Quỹ đạo là gì?
Đường vạch ra khi một chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo của chuyển động.
4. Hệ quy chiếu: Một hệ quy chiếu bao gồm
+ Một vật làm mốc, một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc.
+ Một mốc thời gian và một đồng hồ.
II. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
1. Tốc độ trung bình
Tốc độ trung bình là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.
tb
s
v
t
Với v
tb
tốc độ trung bình (m/s); s quãng đường đi được (m); t thời gian chuyển
động (s).
2. Chuyển động thẳng đều
Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình
như nhau trên mọi quãng đường.
Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều: s = vt.
Phương trình chuyển động thẳng đều: x = x
o
+ v.t.
Trong đó: x
o
là tọa độ ban đầu (m); x là tọa độ tại thời điểm t (m).
Đồ thị vận tốc thời gian: là một đường thẳng song song với trục thời gian
BÀI TẬP
Dạng 1: Tính tốc độ trung bình và quãng đường đi được.
Bài 1: Một ô tô chuyển động nữa đoạn đường đầu tiên với vận tốc 12 km/h, nữa đoạn đường còn
lại chuyển động với vận tốc 20 km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trong suốt thời gian trên.
Bài 2: Một ô chuyển động trong 1/3 quãng đường đầu tiên với vận tốc 30 km/h, 1/3 quãng
đường kế tiếp với vận tốc 20 km/h, phần còn lại ô tô chuyển động với vận tốc 10 km/h. Tính vận
tốc trung bình của ô tô trong suốt thời gian chuyển động.
Bài 3: Một ô chuyển động trong 50 km đầu với vận tốc 25 km/h, 70 km còn lại ô chuyển
động với vận tốc 35 km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trong suốt quãng đường đó.
Bài 4: Một ô tô chuyển động trong 5 giờ, biết trong hai giờ đầu ô chuyển động với vận tốc 60
km/h, 3 giờ còn lại ô chuyển động với vận tốc 40km/h. Tính vn tốc trung bình của ô trong
suốt thời gian chuyển động
Bài 5: Một ô tô chuyển động trong 6 giờ. Trong 2 giờ đầu ô tô chuyển động với vận tốc 20 km/h,
trong 3 giờ kế tiếp ô tô chuyển động với vận tốc 40 km/h, trong giờ còn lại ô tô chuyển động với
vận tốc 14 km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trong suốt thời gian chuyển động
Bài 6: Một ô chuyển động với vận tốc 60km/h trên nữa đoạn đường đầu, trong nữa đoạn
đường còn lại ô tô chuyển động nữa thời gian đầu với vận tốc 40 km/h và nữa thời gian n lại ô
tô chuyển động với vận tốc 20km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trong cả quãng đường trên.
Bài 7: Một chiếc xe trong 2 giờ đầu chuyển động với tốc độ 20 km/h, trong 3 giờ tiếp theo
chuyển động với tốc độ 30 km/h. Tính tốc độ của xe trên cả quãng đường.
Trang 1
Bài tập vật lý 10 cơ bản học kì 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập vật lý 10 cơ bản học kì 1 - Người đăng: trannamdaiptsc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài tập vật lý 10 cơ bản học kì 1 9 10 321