Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về lưu huỳnh

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị An
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo Viên: Huỳnh Thái sơn

Bài tập về lưu huỳnh
Câu 1: Trộn 11,2 gam sắt với 1,6 gam lưu huỳnh thì thu được hỗn hợp rắn A. nếu cho rắn A
tan hết trong V ml dung dịch HCl 1M thì thu được m gam muối và hỗn hợp khí B.
a/ Tính % khối lượng các chất trong A
b/ Tính % thể tích các chất trong B
c/ Tính m gam muối
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp A gồm Fe và FeS tác dụng với m gam dung dịch
H2SO4 loãng 5% thì thu được m gam muối và 0,3 mol hỗn hợp khí B.
a/ Tính % khối lượng các chất trong A
b/ Tính m gam muối
c/ Tính m gam dung dịch H2SO4 5% ban đầu (biết dùng dư 20% so với thực tế)
Câu 3: Trộn 8,4 gam kim loại R với 4,8 gam S phản ứng vừa đủ thì thu được m gam muối
sunfua. Xác định R và tính khối lượng muối sunfua
Câu 4: Trộn 7,89 gam kim loại R có hóa trị II với S phản ứng vừa đủ thì thu được 11,52 gam
muối sunfua. Xác định kim loại R
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam hỗn hợp A gồm Mg và FeS thì cần 73 gam dung dịch
HCl 20% thì thu được m gam muối và V lít hỗn hợp khí B (đkc)
a/ Tính % khối lượng các chất trong A
b/ Tính m gam muối
c/ Tính % thể tích các chất trong B
Câu 6: Trộn 3,6 gam kim loại R có hóa trị II với 0,05 mol S thì thu được hỗn hợp rắn A. Nếu
cho rắn A tan hết trong HCl đư thì thu được 0,1 mol khí H2. Xác định kim loại R
Bài tập về oxi
Câu 1: Cho 7,2g Mg cháy trong 2,24 lít O 2 (đkc) sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn
A. Tính % theo khối lượng các chất trong A?
Câu 2: 19,2g Cu cháy trong 2,24 lít O 2 (đkc) sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A.
Tính % theo khối lượng các chất trong A?
Câu 3: Oxi hóa hoàn toàn 23,2g hỗn hợp (Fe, Cu) bằng lượng oxi dư, sau thời gian phản ứng
thu được 31,2 g hỗn hợp rắn A. Nếu cho A tan hết trong dung dịch HCl 1M thì thu được m
gam muối
a/ Tính thể tích oxi đã dùng ở đkc?
b/ Tính thể tích HCl 1M đã dùng?
c/ Tính khối lượng muối tạo thành?
Câu 4: Oxi hóa hoàn toàn 8,9g hỗn hợp (Mg, Zn) bằng 3,2g oxi vừa đủ, sau thời gian phản
ứng thu được m g hỗn hợp rắn A.
a/ Tính % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu?
b/ Tính % theo khối lượng các chất trong A?
Câu 5: Oxi hóa hoàn toàn 8,9g hỗn hợp (Mg, Zn) bằng V lit oxi vừa đủ (đkc), sau thời gian
phản ứng thu được m g hỗn hợp rắn A, lấy hoàn toàn rắn A cho phản ứng hết với 400ml HCl
1M thì thu được m gam muối
a/ Tính thể tích O2 (đkc)?
b/ Tính % khối lượng các chất trong A?
c/ Tính khối lượng muối tạo thành
Câu 6: Cho 7,5 gam hỗn hợp hai kim loại Mg, Al tác dụng hết với O 2 thu được 13,1 gam
chất rắn, cho hoàn toàn chất rắn trên tan trong 100ml dd HCl aM.
a/...
Giáo Viên: Huỳnh Thái sơn
Bài tập về lưu huỳnh
Câu 1: Trộn 11,2 gam sắt với 1,6 gam lưu huỳnh thì thu được hỗn hợp rắn A. nếu cho rắn A
tan hết trong V ml dung dịch HCl 1M thì thu được m gam muối và hỗn hợp khí B.
a/ Tính % khối lượng các chất trong A
b/ Tính % thể tích các chất trong B
c/ Tính m gam muối
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp A gồm FeFeSc dụng với m gam dung dịch
H
2
SO
4
loãng 5% thì thu được m gam muối và 0,3 mol hỗn hợp khí B.
a/ Tính % khối lượng các chất trong A
b/ Tính m gam muối
c/ Tính m gam dung dịch H
2
SO
4
5% ban đầu (biết dùng dư 20% so với thực tế)
Câu 3: Trộn 8,4 gam kim loại R với 4,8 gam S phản ứng vừa đ thì thu được m gam muối
sunfua. Xác định R và tính khối lượng muối sunfua
Câu 4: Trộn 7,89 gam kim loại R có hóa trị II với S phản ứng vừa đủ thì thu được 11,52 gam
muối sunfua. Xác định kim loại R
Câu 5: a tan hoàn toàn 11,2 gam hỗn hợp A gồm Mg FeS thì cần 73 gam dung dịch
HCl 20% thì thu được m gam muối và V lít hỗn hợp khí B (đkc)
a/ Tính % khối lượng các chất trong A
b/ Tính m gam muối
c/ Tính % thể tích các chất trong B
Câu 6: Trộn 3,6 gam kim loại R có hóa trị II với 0,05 mol S thì thu được hỗn hợp rắn A. Nếu
cho rắn A tan hết trong HCl đư thì thu được 0,1 mol khí H
2
. Xác định kim loại R
Bài tập về oxi
Câu 1: Cho 7,2g Mg cháy trong 2,24 lít O
2
(đkc) sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn
A. Tính % theo khối lượng các chất trong A?
Câu 2: 19,2g Cu cháy trong 2,24 lít O
2
(đkc) sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A.
Tính % theo khối lượng các chất trong A?
Câu 3: Oxi hóa hoàn toàn 23,2g hỗn hợp (Fe, Cu) bằng lượng oxi dư, sau thời gian phản ứng
thu được 31,2 g hỗn hợp rắn A. Nếu cho A tan hết trong dung dịch HCl 1M thì thu được m
gam muối
a/ Tính thể tích oxi đã dùng ở đkc?
b/ Tính thể tích HCl 1M đã dùng?
c/ Tính khối lượng muối tạo thành?
Câu 4: Oxi hóa hoàn toàn 8,9g hỗn hợp (Mg, Zn) bằng 3,2g oxi vừa đủ, sau thời gian phản
ứng thu được m g hỗn hợp rắn A.
a/ Tính % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu?
b/ Tính % theo khối lượng các chất trong A?
Câu 5: Oxi hóa hoàn toàn 8,9g hỗn hợp (Mg, Zn) bằng V lit oxi vừa đủ (đkc), sau thời gian
phản ứng thu được m g hỗn hợp rắn A, lấy hoàn toàn rắn A cho phản ứng hết với 400ml HCl
1M thì thu được m gam muối
a/ Tính thể tích O
2
(đkc)?
b/ Tính % khối lượng các chất trong A?
c/ Tính khối lượng muối tạo thành
Câu 6: Cho 7,5 gam hỗn hợp hai kim loại Mg, Al tác dụng hết với O
2
thu được 13,1 gam
chất rắn, cho hoàn toàn chất rắn trên tan trong 100ml dd HCl aM.
a/ Tính thể tích O
2
(đkc)?
b/ Tính nồng độ mol HCl đã dùng?
c/ Tính % khối lượng mỗi kim loại đã dùng?
Trang 1
Bài tập về lưu huỳnh - Trang 2
Bài tập về lưu huỳnh - Người đăng: Nguyễn Thị An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập về lưu huỳnh 9 10 627