Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập xác suất

Được đăng lên bởi buithientai95
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2526 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN 1.
XÁC SUẤT
Bài 1. Có ba khẩu súng I, II và III bắn độc lập vào một mục tiêu. Mỗi khẩu bắn 1 viên. Xác suất bắn
trúng mục tiêu cuả ba khẩu I, II và III lần lượt là 0,7; 0,8 và 0,5. Tính xác suất để
a) có 1 khẩu bắn trúng.

b) có 2 khẩu bắn trúng.

d) ít nhất 1 khẩu bắn trúng.

e) khẩu thứ 2 bắn trúng biết rằng có 2 khẩu trúng.

Đs:

a) 0,22.

b) 0,47.

c) 0,28.

d) 0,97.

c) có 3 khẩu bắn trúng.

e) 0,851.

Bài 2. Có hai hộp I và II mỗi hộp chứa 10 bi, trong đó hộp I gồm 9 bi đỏ, 1 bi trắng; hộp II gồm 6 bi
đỏ, 4 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 2 bi.
a) Tính xác suất để được 4 bi đỏ.

b) Tính xác suất để được 2 bi đỏ và 2 bi trắng.

c) Tính xác suất để được 3 bi đỏ và 1 bi trắng.
d) Giả sử đã lấy được 3 bi đỏ và 1 bi trắng. Hãy tìm xác suất để bi trắng có được của hộp I.
Đs:

a) 0, 2667.

b) 0,2133.

c) 0,4933.

d) 0,1352.

Bài 3. Một lô hàng chứa 10 sản phẩm gồm 6 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm xấu. Khách hàng kiểm tra
bằng cách lấy ra từng sản phẩm cho đến khi nào được 3 sản phẩm tốt thì dừng lại.
a) Tính xác suất để khách hàng dừng lại ở lần kiểm tra thứ 3.
b) Tính xác suất để khách hàng dừng lại ở lần kiểm tra thứ 4.
c) Giả sử khách hàng đã dừng lại ở lần kiểm tra thứ 4. Tính xác suất để ở lần kiểm tra thứ 3 khách hàng
gặp sản phẩm xấu.
Đs: a) 0,1667.

b) 0,2857.

c) 0,3333.

Bài 4. Một hộp bi gồm 5 bi đỏ, 4 bi trắng và 3 bi xanh có cùng cỡ. Từ hộp ta rút ngẫu nhiên không
hòan lại từng bi một cho đến khi được bi đỏ thì dừng lại. Tính xác suất để
a) được 2 bi trắng, 1 bi xanh và 1 bi đỏ.

b) không có bi trắng nào được rút ra.

Đs:

a) 0,0455.

b) 5/9.

Bài 5. Sản phẩm X bán ra ở thị trường do một nhà máy gồm ba phân xưởng I, II và III sản xuất, trong
đó phân xưởng I chiếm 30%; phân xưởng II chiếm 45% và phân xưởng III chiếm 25%. Tỉ lệ sản phẩm
loại A do ba phân xưởng I, II và III sản xuất lần lượt là 70%, 50% và 90%.
a) Tính tỉ lệ sản phẩm lọai A nói chung do nhà máy sản xuất.
b) Chọn mua ngẫu nhiên một sản phẩm X ở thị trường. Giả sử đã mua được sản phẩm loại A. Theo bạn,
sản phẩm ấy có khả năng do phân xưởng nào sản xuất ra nhiều nhất?
c) Chọn mua ngẫu nhiên 121 sản phẩm X (trong rất nhiều sản phẩm X) ở thị trường.
c.1) Tính xác suất để có 80 sản phẩm loại A.
c.2) Tính xác suất để có từ 80 đến 85 sản phẩm loại A.
Đs:

a) 66%.

b) P(A2/B) = P(A3/B) > P(A1/B) nên sản phẩm loại A có khả năng do phân

xưởng II hoặc III sản xuất ra là nhiều nhất.
c) Áp dụng công thức Bernoulli với n = 121, p = 0,66, ta có: c.1) 0,076.

c2) 0,3925.

Bài 6. Có ba cửa h...
PHẦN 1.
XÁC SUẤT
Bài 1. ba khẩu súng I, II III bắn độc lập vào một mục tiêu. Mỗi khẩu bắn 1 viên. Xác suất bắn
trúng mục tiêu cuả ba khẩu I, II và III lần lượt là 0,7; 0,8 và 0,5. Tính xác suất để
a) có 1 khẩu bắn trúng. b) có 2 khẩu bắn trúng. c) có 3 khẩu bắn trúng.
d) ít nhất 1 khẩu bắn trúng. e) khẩu thứ 2 bắn trúng biết rằng có 2 khẩu trúng.
Đs: a) 0,22. b) 0,47. c) 0,28. d) 0,97. e) 0,851.
Bài 2. hai hộp I II mỗi hộp chứa 10 bi, trong đó hộp I gồm 9 bi đỏ, 1 bi trắng; hộp II gồm 6 bi
đỏ, 4 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 2 bi.
a) Tính xác suất để được 4 bi đỏ. b) Tính xác suất để được 2 bi đỏ và 2 bi trắng.
c) Tính xác suất để được 3 bi đỏ và 1 bi trắng.
d) Giả sử đã lấy được 3 bi đỏ và 1 bi trắng. Hãy tìm xác suất để bi trắng có được của hộp I.
Đs: a) 0, 2667. b) 0,2133. c) 0,4933. d) 0,1352.
Bài 3. Một hàng chứa 10 sản phẩm gồm 6 sản phẩm tốt 4 sản phẩm xấu. Khách hàng kiểm tra
bằng cách lấy ra từng sản phẩm cho đến khi nào được 3 sản phẩm tốt thì dừng lại.
a) Tính xác suất để khách hàng dừng lại ở lần kiểm tra thứ 3.
b) Tính xác suất để khách hàng dừng lại ở lần kiểm tra thứ 4.
c) Giả sử khách hàng đã dừng lại ở lần kiểm tra thứ 4. Tính xác suất để ở lần kiểm tra thứ 3 khách hàng
gặp sản phẩm xấu.
Đs: a) 0,1667. b) 0,2857. c) 0,3333.
Bài 4. Một hộp bi gồm 5 bi đỏ, 4 bi trắng 3 bi xanh cùng cỡ. Từ hộp ta rút ngẫu nhiên không
hòan lại từng bi một cho đến khi được bi đỏ thì dừng lại. Tính xác suất để
a) được 2 bi trắng, 1 bi xanh và 1 bi đỏ. b) không có bi trắng nào được rút ra.
Bài tập xác suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập xác suất - Người đăng: buithientai95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài tập xác suất 9 10 700