Ktl-icon-tai-lieu

Bài tham dự hội nghị khoa học trẻ, Trường ĐH Khoa học Sự chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin

Được đăng lên bởi datkakas
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tham dự hội nghị khoa học trẻ, Trường ĐH Khoa học
Sự chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc
từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin
Th.s Dư Thị Huyền, Khoa LLCT
Khoa Lý luận chính trị
I. Tóm tắt:
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có công đầu tiên vượt lên tầm hạn chế
của các trào lưu cứu nước đương thời, đưa cách mạng Việt Nam đi đến
thắng lợi cuối cùng. Chính vì vậy, Người đã trở thành lãnh tụ vĩ đại và kính
yêu của cả dân tộc, người chiến sĩ xuất sắc, nhà hoạt động cách mạng lỗi
lạc của phong trào Cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Có
biết bao sự kiện trong lịch sử về những cống hiến của Người. Song có lẽ,
giai đoạn từ 1911 đến 1920 là thời kỳ sôi động tạo nên bước ngoặt đầu tiên
của Người và của phong trào cách mạng Việt Nam. Đây là thời kỳ chuyển
biến đặc biệt về nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị từ chủ nghĩa yêu
nước sang lập trường cộng sản để mở ra cho cách mạng Việt Nam một
hướng đi mới.
II. Toàn văn:
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người có công đầu tiên vượt lên tầm hạn
chế của các trào lưu cứu nước đương thời, đưa cách mạng Việt Nam đi đến
thắng lợi cuối cùng. Chính vì vậy, Người đã trở thành lãnh tụ vĩ đại và kính
yêu của cả dân tộc, người chiến sĩ xuất sắc, nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc
của phong trào Cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Có biết
bao sự kiện trong lịch sử về những cống hiến của Người. Song có lẽ, giai
đoạn từ 1911 đến 1920 là thời kỳ sôi động tạo nên bước ngoặt đầu tiên của
Người và của phong trào cách mạng Việt Nam. Đây là thời kỳ chuyển biến
đặc biệt về nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị từ chủ nghĩa yêu nước

1

sang lập trường cộng sản để mở ra cho cách mạng Việt Nam một hướng đi
mới.
Nguyễn Ái Quốc sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, gần
gũi với nhân dân, một gia đình có truyền thống cách mạng. Cụ Phó bảng
Nguyễn Sinh Sắc – thân phụ của Người là một nhà nho cấp tiến, với lòng
yêu nước, thương dân vô hạn. Tấm gương lao động cần cù, ý chí kiên cường
vượt qua gian khổ để đạt được mục tiêu, đặc biệt là tư tưởng thân dân, lấy
dân làm hậu thuẫn cho mọi hoạt động cải cách chính trị - xã hội của cụ Phó
bảng đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với quá trình hình thành nhân cách của
Người (lúc đó với tên gọi là Nguyễn Tất Thành).
Từ thuở thiếu thời, Nguyễn Tất Thành đã tận mắt chứng kiến cuộc
sống nghèo khổ, cùng cực của đồng bào mình. Thêm vào đó là những thất
bại đau đớn của các bậc tiền bối… Cả dân tộc lâm vào sự bế tắc, khủng
hoảng về con đường cứu nước, khát vọng của nhân dân ta là đ...
Bài tham dự hội nghị khoa học trẻ, Trường ĐH Khoa học
Sự chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc
từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin
Th.s Dư Thị Huyền, Khoa LLCT
Khoa Lý luận chính trị
I. Tóm tắt:
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có công đầu tiên vượt lên tầm hạn chế
của các trào lưu cứu nước đương thời, đưa cách mạng Việt Nam đi đến
thắng lợi cuối cùng. Chính vậy, Người đã trở thành lãnh tụ đại kính
yêu của cả dân tộc, người chiến xuất sắc, nhà hoạt động cách mạng lỗi
lạc của phong trào Cộng sản quốc tế phong trào giải phóng dân tộc.
biết bao sự kiện trong lịch sử về những cống hiến của Người. Song lẽ,
giai đoạn t1911 đến 1920 thời kỳ sôi động tạo nên bước ngoặt đầu tiên
của Người của phong trào cách mạng Việt Nam. Đây thời kỳ chuyển
biến đặc biệt về nhận thức tư tưởng và lập trường chính trị từ chủ nghĩa yêu
nước sang lập trường cộng sản để mở ra cho cách mạng Việt Nam một
hướng đi mới.
II. Toàn văn:
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc người công đầu tiên vượt lên tầm hạn
chế của các trào lưu cứu nước đương thời, đưa cách mạng Việt Nam đi đến
thắng lợi cuối cùng. Chính vậy, Người đã trở thành lãnh tụ đại kính
yêu của cả dân tộc, người chiến xuất sắc, nhoạt động cách mạng lỗi lạc
của phong trào Cộng sản quốc tế phong trào giải phóng dân tộc. biết
bao sự kiện trong lịch sử về những cống hiến của Người. Song lẽ, giai
đoạn từ 1911 đến 1920 thời kỳ i động tạo nên bước ngoặt đầu tiên của
Người của phong trào cách mạng Việt Nam. Đây là thời kỳ chuyển biến
đặc biệt về nhận thức tư tưởnglập trường chính trị từ chủ nghĩa yêu nước
1
Bài tham dự hội nghị khoa học trẻ, Trường ĐH Khoa học Sự chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tham dự hội nghị khoa học trẻ, Trường ĐH Khoa học Sự chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin - Người đăng: datkakas
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tham dự hội nghị khoa học trẻ, Trường ĐH Khoa học Sự chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin 9 10 743