Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN LOGIC

Được đăng lên bởi Kệ Đời
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài thí nghiệm

Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện

Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Điện
Bộ môn Tự Động – Đo Lường
♣♣♣♥♣♣♣

BÀI THỰC HÀNH
ĐIỀU KHIỂN LOGIC

LƯU Ý!
Trước khi đến PTN yêu cầu mỗi Sinh Viên phải thực hiện thiết kế
trước chương trình ở nhà.

Biên soạn : Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh

190

Bài thí nghiệm

Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện

1. Khởi động động cơ bằng điện trở phụ:

Phân địa chỉ vào/ra:
Đầu vào (Input)
Start
I0.0
Stop
I0.1
Circuit Breaker
I0.2

Đầu ra (Output)
Khởi động từ
Q0.0
K1
Q0.1
K2
Q0.2
K3
Q0.3

Yêu cầu:
Khởi động động cơ → Đóng khởi động từ → Sau 3s → Đóng Relay K1 →
Sau 2s → Đóng Relay K2 → Sau 2s → Đóng Relay K3 → Stop → Dừng động cơ,
đưa các Relay về trạng thái ban đầu.
Nếu động cơ đang hoạt động mà xảy ra sự cố ngắn mạch → Dừng ngay lập tức.

Biên soạn : Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh

191

Bài thí nghiệm

Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện

2. Mô hình điều khiển máy trộn liệu:

Phân địa chỉ vào/ra:
Đầu vào (Input)
Start
I0.0
Stop
I0.1
Reset
I0.2
S1
I0.3
S2
I0.4

Đầu ra (Output)
K1
Q0.0
K1
Q0.1
K3
Q0.2
K4
Q0.3
Đèn Run
Q0.4
Đèn Stop
Q0.5

Yêu cầu:
Khởi động → Đèn RUN sáng lên; K1, K2 khởi động, liệu khác nhau được cung
cấp bởi hai băng tải → S3 tác động → Dừng K1, K2; Khởi động K3 bắt đầu trộn →
Sau 15s → Dừng K3; Khởi động K4 để xuất liệu ra khỏi bình trộn → S2 xuống mức
thấp → K4 dừng; Qúa trình tự động lặp lại trong 2 lần nữa và tự động dừng hệ thống;
Đèn đỏ (đèn stop) sáng lên và xanh tắt đi.
Nếu đang làm việc bình thường mà gặp sự cố thì ấn Stop → dừng khẩn cấp hệ
thống; sau khi khắc phục xong, trước khi chạy lại phải ấn Reset để xoá giá trị cũ trong
thanh ghi tức thời của bộ đếm để bắt đầu lại từ đầu.

Biên soạn : Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh

192

Bài thí nghiệm

Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện

3. Mô hình điều khiển đèn giao thông:

Phân địa chỉ vào/ra:
Đầu vào (Input)
Start
I0.0
Stop
I0.1

Đầu ra (Output)
Đèn Xanh 1
Q0.0
Đèn vàng 1
Q0.1
Đèn đỏ 1
Q0.2
Đèn Xanh 2
Q0.3
Đèn vàng 2
Q0.4
Đèn đỏ 2
Q0.5

Yêu cầu:
Điều khiển các đèn hoạt động theo giản đồ thời gian trên.

Biên soạn : Lâm Tăng Đức - Nguyễn Kim Ánh

193

Bài thí nghiệm

Bộ môn Tự Động Đo Lường – Khoa Điện

4. Mô hình điều khiển hoạt động của máy “gắp-đặt”:

Phân địa chỉ vào/ra:
Đầu vào (Input)
Start
I0.0
Stop
I0.1
Reset
S1
S2
S3
S4

Đầu ra (Output)
A1
Q0.0
A2
Q0.1
A3
Q0.2
A4
Q0.3
A5
Q0.4

Yêu cầu:
Cánh tay máy thực hiện gắp vật trên băng chuyền A bỏ sang băng chuyền B.
Trước khi xuất phát, vị trí của cánh tay ở vị trí băng chuyền B (S1 tác động)....
Bài thí nghim B môn T Động Đo Lường – Khoa Đin
Trường Đại Hc Bách Khoa
Khoa Đin
B môn T Động – Đo Lường
BÀI THC HÀNH
ĐIU KHIN LOGIC
LƯU Ý!
Trước khi đến PTN yêu cu mi Sinh Viên phi thc hin thiết kế
trước chương trình nhà.
Biên son : Lâm Tăng Đức - Nguyn Kim Ánh 190
BÀI THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN LOGIC - Trang 2
BÀI THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN LOGIC - Người đăng: Kệ Đời
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BÀI THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN LOGIC 9 10 318