Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TOÁN BIÊN HỖN HỢP THỨ NHẤT ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Được đăng lên bởi Kền Kền Trắng
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
————————–

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

BÀI TOÁN BIÊN
HỖN HỢP THỨ NHẤT ĐỐI VỚI
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Chuyên ngành : Phương pháp Toán sơ cấp
Mã số : 60 46 40

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC

Đà Nẵng - Năm 2011

Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu

Phản biện 1: TS. Lê Hải Trung

Phản biện 2: PGS. TS. Huỳnh Thế Phùng

Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc
sĩ Toán học họp tại Đà Nẵng ngày 23 tháng 10 năm 2011.

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng.
- Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.

1

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Phương trình vi phân đóng vai trò cực kì quan trọng trong kĩ thuật,
vật lý, kinh tế và một số ngành khác. Có nhiều phương pháp để giải
phương trình vi phân thỏa mãn các điều kiện (ban đầu hoặc biên) và
một trong số các phương pháp đó là sử dụng lý thuyết toán tử khả
nghịch phải mà được bắt đầu từ năm 1972 trong công trình của nhà
toán học nữ người Ba lan Danuta Przeworska-Rolewicz và sau này được
phát triển bởi nhiều nhà toán học khác nữa.
2. Mục đích nghiên cứu
Mục tiêu của luận văn là tìm hiểu lý thuyết và bản chất cách giải
bài toán biên hỗn hợp thứ nhất của lý thuyết toán tử khả nghịch phải
thông qua bài toán nội suy Newton.
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Toán tử khả nghịch phải, toán tử ban đầu và
phương trình vi phân với các điều kiện biên hỗn hợp thứ nhất.
Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu bài toán nội suy Newton và bài
toán biên hỗn hợp thứ nhất đối với phương trình vi phân trừu tượng.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu tài liệu, phân tích, giải thích, đánh giá, tổng hợp.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Đề tài là một chuyên đề tốt về các vấn đề nội suy và bài toán biên
của phương trình vi phân trừu tượng.
Đề tài mang tính chất thuần túy toán học. Nó quan tâm đến việc
tìm điều kiện tồn tại duy nhất nghiệm của bài toán biên hỗn hợp thứ
nhất bằng cách áp dụng toán tử, và đưa ra công thức nghiệm của nó
trong trường hợp nghiệm đó tồn tại duy nhất.
6. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, bản luận văn của
chúng tôi gồm 3 chương:
Chương 1 là những kiến thức cơ bản của Đại số đại cương và Đại
số tuyến tính. Trong chương này chúng tôi trình bày các kết quả chính
của các toán tử tuyến tính trong không gian tuyến tính. Nội dung của
phần này được viết chủ yếu theo Nguyễn Hữu Việt Hưng [1], Ngu...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
————————–
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
BÀI TOÁN BIÊN
HỖN HỢP THỨ NHẤT ĐỐI VỚI
PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN
Chuyên ngành : Phương pháp Toán cấp
số : 60 46 40
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC
Đà Nẵng - Năm 2011
BÀI TOÁN BIÊN HỖN HỢP THỨ NHẤT ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TOÁN BIÊN HỖN HỢP THỨ NHẤT ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN - Người đăng: Kền Kền Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
BÀI TOÁN BIÊN HỖN HỢP THỨ NHẤT ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN 9 10 771