Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TOÁN DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH TRONG QUẦN THỂ NGẪU PHỐI

Được đăng lên bởi nguyentusgd
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4607 lần   |   Lượt tải: 11 lần
BÀI TOÁN DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH TRONG QUẦN THỂ NGẪU PHỐI
nguyentusgd@gmail.com
Giả sử thế hệ xuất phát P0 có tỉ lệ kiểu gen trong quần thể vừa mới nhập cư như sau:
P0 = 4XAY : 6XaY: 2XAXA : 1XAXa : 7XaXa
1. Tìm tần số alen A, tần số alen a ở giới đực và giới đực cái.
2. Tìm tần số alen A, tần số alen a chung cho quần thể.
3. Nếu quần thể đạt trạng thái căn bằng di truyền thì tỉ lệ kiểu gen như thế nào?
4. Quần thể đó đã đạt trạng thái cân bằng chưa?
5. Bao nhiêu thế hệ mới đạt cân bằng?
Biết XY là đực, XX là cái.
GIẢI:
1. Tần số alen A, a ở mỗi giới:
Ta thấy tỉ lệ giới tính cân bằng ở hai giới:
XX : XY = (4 + 6) : (2 + 1 + 7) = 1 : 1
Ta có thể chuyển về tương quan % cả 2 giới trong quần thể :
P0 = 20% XAY : 30% XaY: 10% XAXA : 5% XAXa : 35% XaXa
Suy ra, tương quan % tính theo từng giới:
P0 = XY: 40% XAY : 60% XaY
XX: 20% XAXA : 10% XAXa : 70% XaXa
a. Giới đực:
Gọi p1 là tần số alen A, q1 là tần số alen a của giới đực
Điều kiện: 1 ≥ p1, q1 ≥ 0 ; p1 + q1 = 1
p1 = 20% x 2 = 40 % = 0,4
q1 = 0,6
b. Giới cái:
Gọi p2 là tần số alen A , q2 là tần số alen a của giới cái
Điều kiện: 1 ≥ p2, q2 ≥ 0 ; p2 + q2 = 1
p2 = [(20% x 2) + 10% ] / [2 (10% + 20% + 70 %)] = 25 % = 0,25
q2 = 1-0,25 = 0,75
2. Tần số alen A, a chung cho quần thể:
Cách 1:
Vì các cá thể đực có 1 nhiễm sắc thể X và các cá thể cái có 1 nhiễm sắc thể X, nên tần số của 1 gen
liên kết với giới tính trong quần thể có số cá thể đực và cái bằng nhau sẽ bằng 1/3 tần số alen ở cá
thể đực cộng với 2/3 tần số alen đó ở cá thể cái.
p(A) = (p1 + 2p2) / 3 = [0,4 + (2 x 0,25)] / 3 = 0,9 / 3 = 0,3
q(a) = (q1 + 2q2) / 3 = [0,6 + (2 x 0,75)] / 3 = 2,1 / 3 = 0,7
Cách 2:
Từ P0 = 4XAY : 6XaY: 2XAXA : 1XAXa : 7XaXa
Tần số giao tử mang alen A:
p(A) = [4 + (2 x 2) + 1] / (9 +21) = 9/30 = 0,3
Tần số giao tử mang alen a:
q(a) = [6 + (2 x 7) + 1] / (9 +21) = 21/30 = 0,7
3. Nếu quần thể đạt cân bằng thì tỉ lệ kiểu gen trong quần thể sẽ là:
- Tính theo từng giới:
+ Giới đực: = 0,3 XAY: 0,7 XaY
+ Giới cái:
= (0,3)2 XAXA : (2 x 0,3 x 0,7) XAXa : (0,7)2 ) XaXa
= 0,09 XAXA : 0, 42 XAXa : 0,49 XaXa
- Tính chung cả 2 giới:
= 0,15 XAY: 0,35 XaY : 0,045 XAXA : 0, 21 XAXa : 0,245 XaXa
= 15% XAY: 35% XaY : 4,5% XAXA : 21% XAXa : 24,5% XaXa
4. Quần thể đó đã đạt trạng thái cân bằng chưa?
Ta có thể chuyển về tương quan % cả 2 giới trong quần thể ở P0 :
P0 = 20% XAY : 30% XaY: 10% XAXA : 5% XAXa : 35% XaXa
Suy ra, tương quan % tính theo từng giới:

1

P0 = Đực: 40% XAY : 60% XaY
Cái : 20% XAXA : 10% XAXa : 70% XaXa
Ta thấy thực tế
P0 = ...
BÀI TOÁN DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH TRONG QUẦN THỂ NGẪU PHỐI
nguyentusgd@gmail.com
Giả sử thế hệ xuất phát P
0
có tỉ lệ kiểu gen trong quần thể vừa mới nhập cư như sau:
P
0
= 4X
A
Y : 6X
a
Y: 2X
A
X
A
: 1X
A
X
a
: 7X
a
X
a
1. Tìm tần số alen A, tần số alen a ở giới đực và giới đực cái.
2. Tìm tần số alen A, tần số alen a chung cho quần thể.
3. Nếu quần thể đạt trạng thái căn bằng di truyền thì tỉ lệ kiểu gen như thế nào?
4. Quần thể đó đã đạt trạng thái cân bằng chưa?
5. Bao nhiêu thế hệ mới đạt cân bằng?
Biết XY là đực, XX là cái.
GIẢI:
1. Tần số alen A, a ở mỗi giới:
Ta thấy tỉ lệ giới tính cân bằng ở hai giới:
XX : XY = (4 + 6) : (2 + 1 + 7) = 1 : 1
Ta có thể chuyển về tương quan % cả 2 giới trong quần thể :
P
0
= 20% X
A
Y : 30% X
a
Y: 10% X
A
X
A
: 5% X
A
X
a
: 35% X
a
X
a
Suy ra, tương quan % tính theo từng giới:
P
0
= XY: 40% X
A
Y : 60% X
a
Y
XX: 20% X
A
X
A
: 10% X
A
X
a
: 70% X
a
X
a
a. Giới đực:
Gọi p
1
là tần số alen A, q
1
là tần số alen a của giới đực
Điều kiện: 1 ≥ p
1
, q
1
≥ 0 ; p
1
+ q
1
= 1
p
1
= 20% x 2 = 40 % = 0,4
q
1
= 0,6
b. Giới cái:
Gọi p
2
là tần số alen A , q
2
là tần số alen a của giới cái
Điều kiện: 1 ≥ p
2
, q
2
≥ 0 ; p
2
+ q
2
= 1
p
2
= [(20% x 2) + 10% ] / [2 (10% + 20% + 70 %)] = 25 % = 0,25
q
2
= 1-0,25 = 0,75
2. Tần số alen A, a chung cho quần thể:
Cách 1:
Vì các cá thể đực có 1 nhiễm sắc thể X và các cá thể cái có 1 nhiễm sắc thể X, nên tần số của 1 gen
liên kết với giới tính trong quần thể có số cá thể đực và cái bằng nhau sẽ bằng 1/3 tần số alen ở cá
thể đực cộng với 2/3 tần số alen đó ở cá thể cái.
p
(A)
= (p
1
+ 2p
2
) / 3 = [0,4 + (2 x 0,25)] / 3 = 0,9 / 3 = 0,3
q
(a)
= (q
1
+ 2q
2
) / 3 = [0,6 + (2 x 0,75)] / 3 = 2,1 / 3 = 0,7
Cách 2:
Từ P
0
= 4X
A
Y : 6X
a
Y: 2X
A
X
A
: 1X
A
X
a
: 7X
a
X
a
Tần số giao tử mang alen A:
p
(A)
= [4 + (2 x 2) + 1] / (9 +21) = 9/30 = 0,3
Tần số giao tử mang alen a:
q
(a)
= [6 + (2 x 7) + 1] / (9 +21) = 21/30 = 0,7
3. Nếu quần thể đạt cân bằng thì tỉ lệ kiểu gen trong quần thể sẽ là:
- Tính theo từng giới:
+ Giới đực: = 0,3 X
A
Y: 0,7 X
a
Y
+ Giới cái: = (0,3)
2
X
A
X
A
: (2 x 0,3 x 0,7) X
A
X
a
: (0,7)
2
) X
a
X
a
= 0,09 X
A
X
A
: 0, 42 X
A
X
a
: 0,49 X
a
X
a
- Tính chung cả 2 giới:
= 0,15 X
A
Y: 0,35 X
a
Y : 0,045 X
A
X
A
: 0, 21 X
A
X
a
: 0,245 X
a
X
a
= 15% X
A
Y: 35% X
a
Y : 4,5% X
A
X
A
: 21% X
A
X
a
: 24,5% X
a
X
a
4. Quần thể đó đã đạt trạng thái cân bằng chưa?
Ta có thể chuyển về tương quan % cả 2 giới trong quần thể ở P
0
:
P
0
= 20% X
A
Y : 30% X
a
Y: 10% X
A
X
A
: 5% X
A
X
a
: 35% X
a
X
a
Suy ra, tương quan % tính theo từng giới:
1
BÀI TOÁN DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH TRONG QUẦN THỂ NGẪU PHỐI - Trang 2
BÀI TOÁN DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH TRONG QUẦN THỂ NGẪU PHỐI - Người đăng: nguyentusgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TOÁN DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH TRONG QUẦN THỂ NGẪU PHỐI 9 10 677