Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán hệ phương trình

Được đăng lên bởi Cơ Khí Thái Nguyên
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1.
Giải hệ phương trình:


x3 − y3 = 35
(1)
2x2 + 3y2 = 4x − 9y (2)

Giải
Lấy phương trình (1) trừ 3 lần phương trình (2) theo vế ta được: (x − 2)3 = (3 + y)3 ⇒ x = y + 5
y = −2 ⇒ x = 3
Thế (3) vào phương trình (2) của hệ ta được: y2 + 5y + 6 = 0 ⇔
y = −3 ⇒ x = 2
Đáp số: (3; −2), (2; −3) là nghiệm của hệ.
Bài 2.

x3 + y3 = 9
(1)
Giải hệ phương trình:
x2 + 2y2 = x + 4y (2)

(3)

Giải
Lấy phương trình (1) trừ 3 lần phương trình (2) theo vế ta được: (x − 1)3 = (2 − y)3 ⇒ x = 3 − y (3)
y=1⇒x=2
Thế (3) vào phương trình (2) của hệ ta được: y2 − 3y + 2 = 0 ⇔
y=2⇒x=1
Đáp số: (2; 1), (1; 2) là nghiệm của hệ.
Bài 3.

x3 + y3 = 91
(1)
Giải hệ phương trình:
4x2 + 3y2 = 16x + 9y (2)
Giải
Lấy phương trình (1) trừ 3 lần phương trình (2) theo vế ta được: (x − 4)3 = (3 − y)3 ⇒ x = 7 − y (3)
y=4⇒x=3
Thế (3) vào phương trình (2) của hệ ta được: y2 − 7y + 12 = 0 ⇔
y=3⇒x=4
Đáp số: (3; 4), (4; 3) là nghiệm của hệ.
Bài 4.


x2 + y2 = 1
(1)
5
Giải hệ phương trình:
57

4x2 + 3x −
= −y (3x + 1) (2)
25
Giải
Lấy phương trình (1) nhân với 25 cộng theo với với phương trình (2) nhân với 50 rồi nhóm lại ta được:
7
17
25(3x + y)2 + 50(3x + y) − 119 = 0 ⇔ 3x + y = ; 3x + y = − .
5
5

1

x2 + y2 =
2
1
11
2
5
Trường hợp 1:
Thế ta được: x = ⇒ y = ; x =
⇒y=
7

5
5
25
25
y = − 3x
5


x2 + y2 = 1
5
Trường hợp 2:
vô nghiệm.
17

y = − − 3x
5
2 1
11 2
Vậy
;
;
;
là nghiệm của hệ.
5 5
25 25
Bài 5.

1

Giải hệ phương trình:

x3 + 3xy2 = −49

(1)

x2 − 8xy + y2 = 8y − 17x (2)

Giải
Lấy phương trình (1) cộng với phương trình (2) nhân với 3 được:
x3 + 3x2 + (3y2 − 24y + 51)x + 3y2 − 24y + 49 = 0 ⇔ (x + 1) (x + 1)2 + 3(y − 4)2 = 0 ⇔

x = −1
x = −1, y = 4

Lần lượt thế vào phương trình (1) của hệ ta được (−1; 4), (−1; −4) là nghiệm của hệ.
Bài 6.
6x2 y + 2y3 + 35 = 0
(1)
Giải hệ phương trình:
.
5x2 + 5y2 + 2xy + 5x + 13y = 0 (2)
Giải
Lấy phương trình (1) cộng với 3 lần phương trình (2) theo vế ta được:
(6y + 15)x2 + 3(2y + 5)x + 2y3 + 15y2 +39y + 35 = 0
5
y=−
1 2
5 2

2
.
⇔ (2y + 5) 3 x +
+ y+
=0⇔
1
5
2
2
x=− , y=−
2
2
1 5
1 5
Lần lượt thế vào phương trình (1) ta được:
; − ;−
là nghiệm của hệ.
;−
2 2
2 2
Bài 7.

x2 + y2 = xy + x + y
Giải hệ phương trình:
x2 − y2 = 3
Giải
1
Chú ý rằng: x2 − xy + y2 = 3(x − y)2 + (x + y)2
4


a = x + y
3a2 + b2 = 4b
nên ta đặt
thì được hệ mới:
b = x − y
ab = 3

(1)

.

(2)

3
Đem thế a = từ phương trình (2) vào phương trình (1) rồi giải tìm được b = 3 ⇒ a = 1
b
Từ đó tìm lại được: x = 2; y = 1 là nghiệm của hệ.
Bài 7.1
√
 x2 + 2x + ...
Bài 1.
Giải hệ phương trình:
x
3
y
3
= 35 (1)
2x
2
+ 3y
2
= 4x 9y (2)
Giải
Lấy phương trình (1) tr 3 lần phương trình (2) theo vế ta được: (x 2)
3
= (3 + y)
3
x = y+5 (3)
Thế (3) vào phương trình (2) của hệ ta được: y
2
+ 5y + 6 = 0
y = 2 x = 3
y = 3 x = 2
Đáp số: (3;2), (2;3) nghiệm của hệ.
Bài 2.
Giải hệ phương trình:
x
3
+ y
3
= 9 (1)
x
2
+ 2y
2
= x +4y (2)
Giải
Lấy phương trình (1) tr 3 lần phương trình (2) theo vế ta được: (x 1)
3
= (2 y)
3
x = 3y (3)
Thế (3) vào phương trình (2) của hệ ta được: y
2
3y + 2 = 0
y = 1 x = 2
y = 2 x = 1
Đáp số: (2;1), (1;2) nghiệm của hệ.
Bài 3.
Giải hệ phương trình:
x
3
+ y
3
= 91 (1)
4x
2
+ 3y
2
= 16x + 9y (2)
Giải
Lấy phương trình (1) tr 3 lần phương trình (2) theo vế ta được: (x 4)
3
= (3 y)
3
x = 7y (3)
Thế (3) vào phương trình (2) của hệ ta được: y
2
7y + 12 = 0
y = 4 x = 3
y = 3 x = 4
Đáp số: (3;4), (4;3) nghiệm của hệ.
Bài 4.
Giải hệ phương trình:
x
2
+ y
2
=
1
5
(1)
4x
2
+ 3x
57
25
= y(3x + 1) (2)
Giải
Lấy phương trình (1) nhân với 25 cộng theo với với phương trình (2) nhân với 50 rồi nhóm lại ta được:
25(3x + y)
2
+ 50(3x + y) 119 = 0 3x + y =
7
5
;3x + y =
17
5
.
Trường hợp 1:
x
2
+ y
2
=
1
5
y =
7
5
3x
Thế ta được: x =
2
5
y =
1
5
;x =
11
25
y =
2
25
Trường hợp 2:
x
2
+ y
2
=
1
5
y =
17
5
3x
vô nghiệm.
Vy
2
5
;
1
5
;
11
25
;
2
25
nghiệm của hệ.
Bài 5.
1
Bài toán hệ phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán hệ phương trình - Người đăng: Cơ Khí Thái Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài toán hệ phương trình 9 10 858