Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán ổn định các hệ tuyến tính lồi đa diện có trễ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGUYỄN DƯƠNG THÀNH

BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH CÁC HỆ
TUYẾN TÍNH LỒI ĐA DIỆN CÓ TRỄ

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Thái Nguyên - 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NGUYỄN DƯƠNG THÀNH

BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH CÁC HỆ
TUYẾN TÍNH LỒI ĐA DIỆN CÓ TRỄ
Chuyên ngành: Giải tích
Mã số:

60.46.01.02

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
GS.TSKH.

VŨ NGỌC PHÁT

Thái Nguyên - 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêni

Mục lục
Một số kí hiệu toán học dùng trong luận văn . . . . . . . .

iii

Lời mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iv

Chương 1. Cơ sở toán học . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.1. Hệ phương trình vi phân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.1.1. Hệ phương trình vi phân tổng quát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.1.2. Hệ phương trình vi phân tuyến tính ôtônôm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.1.3. Hệ phương trình vi phân tuyến tính không ôtônôm . . . . . . . . . . . .

3

1.2. Bài toán ổn định hệ phương trình vi phân . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.2.1. Bài toán ổn định . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.2.2. Phương pháp hàm Lyapunov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.2.3. Bài toán ổn định hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1.3. Bài toán ổn định, ổn định hóa cho hệ phương trình vi phân điều
khiển có trễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1.4. Một số bổ đề bổ trợ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Chương 2. Bài toán ổn định các hệ tuyến tính lồi đa diện có trễ

16

2.1. Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyênii
2.2. Bài toán ổn định mũ cho hệ tuyến tính lồi đa diện có trễ . .

18

2.3. Bài toán ổn định hóa cho hệ tuyến tính lồi đa diện có trễ . .

24

Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM
NGUYỄN DƯƠNG THÀNH
BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH CÁC HỆ
TUYẾN TÍNH LỒI ĐA DIỆN CÓ TRỄ
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Thái Nguyên - 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn1
Bài toán ổn định các hệ tuyến tính lồi đa diện có trễ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán ổn định các hệ tuyến tính lồi đa diện có trễ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Bài toán ổn định các hệ tuyến tính lồi đa diện có trễ 9 10 293