Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán ổn định hóa phản hồi đầu ra hệ phương trình vi phân tuyến tính

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
--------

VŨ TRỌNG ĐẠI

BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH HÓA
PHẢN HỒI ĐẦU RA HỆ PHƯƠNG TRÌNH
VI PHÂN TUYẾN TÍNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC TOÁN HỌC

THÁI NGUYÊN - 2012

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêni

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ..................................................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài ...........................................................................................................1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu...........................................................................2
2.1. Mục đích nghiên cứu .................................................................................................2
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................................2
3. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................................2
4. Bố cục của luận văn ......................................................................................................2
Chương 1: CƠ SỞ TOÁN HỌC........................................................................................4
1.1. Phương trình vi phân .................................................................................................4
1.2. Lý thuyết ổn định phương trình vi phân .............................................................6
1.3. Phương pháp hàm Lyapunov................................................................................13
1.4. Bài toán ổn định hóa ............................................................................................... 17
1.4.1. Ổn định hóa phản hồi trạng thái.................................................... 17
1.4.2. Ổn định hóa phản hồi đầu ra ......................................................... 24
1.5. Một số bổ đề cơ bản ................................................................................................ 26
Chương 2: ỔN ĐỊNH HÓA PHẢN HỒI ĐẦU RA CÁC HỆ PHƯƠNG
TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH ..................................................................................27
2.1. Điều kiện cần và đủ cho ổn định hóa phản hồi đầu ra bằng tiếp cận bất
đẳng thức ma trận .............................................................................................................27
2.2. Ổn định hóa phản hồi đầu ra và phản hồi trạng thái hệ tuyến tính...
ĐẠI HC TI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
----

----
TRỌNG ĐẠI
BÀI TOÁN ỔN ĐỊNH HÓA
PHN HỒI ĐẦU RA H PHƯƠNG TRÌNH
VI PHÂN TUYN TÍNH
LUN VĂN THC SĨ KHOA HỌC TOÁN HC
THÁI NGUYÊN - 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn1
Bài toán ổn định hóa phản hồi đầu ra hệ phương trình vi phân tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán ổn định hóa phản hồi đầu ra hệ phương trình vi phân tuyến tính - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Bài toán ổn định hóa phản hồi đầu ra hệ phương trình vi phân tuyến tính 9 10 711