Ktl-icon-tai-lieu

Bài trắc nghiệm Hóa học

Được đăng lên bởi Olivia Hoang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[<br>]
Công thức của oxit cao nhất và hợp chất khí với Hiđro của nguyên tố nhóm VA lần lượt là:
A. R2O5 và RH
B. R2O3 và RH5
C. R2O5 và RH5
D. R2O3 và RH3

[<br>]
Ở trạng thái cơ bản số e độc thân của nguyên tử các nguyên tố N(Z = 7), S (Z= 16), Ar (Z = 18), Ca(Z =20), Fe( Z= 26) là:
A.3,2,0,0,4.

B. 3,1,1,0,4.

C. 1,2,3,0,7.

D. 1,2,0,0,4

[<br>]
Liên kết π trong phân tử C2H4 là liên kết được hình thành do kiểu xen phủ gì?
A. p – p

B. sp2 – sp2 C. s – p

D. sp2 – p

[<br>]
Số oxi hoá của Mn trong ion MnO42- là:
A. +6

B. +7

C. +8

D. -6

[<br>]
Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì tính phi kim của các nguyên tố biến đổi như thế nào?
A. tăng dần

B. giảm dần

C. không đổi

D. vừa tăng, vừa giảm

[<br>]
Số oxi hoá của N được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:
A. NH3 < NO < N2O < NO2 < N2O5
B. fjfj
C. jtgfjty

1

D. tjy

[<br>]
Trong cùng một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì tính axit của hiđroxit của các nguyên tố biến đổi như thế nào?
A. giảm dần

B. tăng dần

C. không đổi

D. vừa tăng, vừa giảm

[<br>]
Trong cùng một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì tính kim loại của các nguyên tố biến đổi như thế nào?
A. tăng dần

B. giảm dần

C. không đổi

D. vừa tăng, vừa giảm

[<br>]
Ion X2+ có cấu hình electron: 1s22s22p6 .Hãy cho biết X ở vị trí:
A. Chu kỳ 3,nhóm IIA

B. Chu kỳ 2,nhóm VIIA C. Chu kỳ 2,nhóm VIA

D. Chu kỳ 2,nhóm IIA

[<br>]
Cho các nguyên tố . Tổng số electron trong ion là:
A. 32

B. 28

C. 36

D. 30

[<br>]
Cho nguyên tố Cacbon có 2 đồng vị là 12C và 13C, khối lượng nguyên tử trung bình của C là 12,011 đvC. % số nguyên tử của đồng vị 13C là:
A. 1,1%

B. 22%

C. 11%

D. 17%

[<br>]
Trong phân tử NH3 số cặp e chưa tham gia liên kết của N là :
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

[<br>]
Cặp chất nào sau đây có cùng số e:

2

A. 2040Ca2+ và

40
18

Ar

B.

39
19

K+ và

19

K

39

C. 1224Mg2+ và1225Mg

D.

56
26

Fe2+ và

26

Fe3+

57

[<br>]
Hoà tan hết 11 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 8,96 lít khí H2 ở ĐKTC. %theo khối lượng của Al trong
hỗn hợp X là:
A. 49,1%

B. 24,55%

C. 66,7%

D. 50,9%

[<br>]
Cho các chất sau:NaCl, K2SO4, P2O5,Cl2O7, Na2O. Các chất chỉ có liên kết ion là:
A. NaCl, Na2O

B. NaCl, K2SO4 C. Cl2O7, Na2O

C. edchưehuc

D. P2O5,Cl2O7

[<br>]
Hoà tan hết hỗn hợp X gồm Mg và Fe cần dùng một lượng vừa đủ 500ml dung dịch HCl thu được 3,36 lít khí H2 ở ĐKTC. Nồng độ mol/l của
dung dịch HCl ban đầu là:
A. 0,6M

B. 0,3M

C. 0,15M

D. kh...
[<br>]
Công thc ca oxit cao nht và hp cht khí vi Hiđro ca nguyên t nhóm VA ln lượt là:
A. R
2
O
5
và RH
B. R
2
O
3
và RH
5
C. R
2
O
5
và RH
5
D. R
2
O
3
và RH
3
[<br>]
trng thái cơ bn s e đc thân ca nguyên t các nguyên t N(Z = 7), S (Z= 16), Ar (Z = 18), Ca(Z =20), Fe( Z= 26) là:
A.3,2,0,0,4. B. 3,1,1,0,4. C. 1,2,3,0,7. D. 1,2,0,0,4
[<br>]
Liên kết π trong phân t C
2
H
4
là liên kết được hình thành do kiu xen ph gì?
A. p – p B. sp
2
– sp
2
C. s – p D. sp
2
– p
[<br>]
S oxi hoá ca Mn trong ion MnO
4
2-
là:
A. +6 B. +7 C. +8 D. -6
[<br>]
Trong cùng mt chu kì, theo chiu tăng dn ca đin tích ht nhân thì tính phi kim ca các nguyên t biến đi như thế nào?
A. tăng dn B. gim dn C. không đi D. va tăng, va gim
[<br>]
S oxi hoá ca N được sp xếp theo th t tăng dn như sau:
A. NH
3
< NO < N
2
O < NO
2
< N
2
O
5
B. fjfj
C. jtgfjty
1
Bài trắc nghiệm Hóa học - Trang 2
Bài trắc nghiệm Hóa học - Người đăng: Olivia Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài trắc nghiệm Hóa học 9 10 610