Ktl-icon-tai-lieu

BẢN CHẤT LÝ THUYẾT XÁC SUẤT TRONG TRƯỜNG HỌC HEINZ STEINBRING

Được đăng lên bởi Thuy Nguyen
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 5
BẢN CHẤT LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
TRONG TRƯỜNG HỌC
5.3 Công cụ Didactic để liên hệ bản chất lý thuyết ngẫu
nhiên
Dấu hiệu
(Sign)

Đối tượng
(Object)

Ngẫu nhiên
Stochastic

Mô hình
(Model)

Nội dung
•Đưa đặc trưng Lý thuyết Ngẫu nhiên vào lớp học.
•Phân tích công cụ giáo dục để mô tả quá trình thực tế của
phát triển kiến thức Toán học.

CHƯƠNG 5
BẢN CHẤT LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
TRONG TRƯỜNG HỌC

5.3 Công cụ Didactic để đánh giá bản chất lý thuyết
ngẫu nhiên
5.3.1 Mối tương quan giữa toán học và ứng dụng
kiểu mẫu
5.3.2 Công cụ của biễu diễn và hoạt động ( Biểu đồ)

CHƯƠNG 5
BẢN CHẤT LÝ THUYẾT XÁC SUẤT TRONG
TRƯỜNG HỌC

5.3.1 Mối tương quan giữa Toán học và các ứng dụng
kiểu mẫu
Loève (1978) cho thấy rằng những mâu thuẫn giữa
các ứng dụng thực nghiệm và các mô tả toán học đã
thúc đẩy sự phát triển của khái niệm xác suất.
Steinbring (1980) đã áp dụng các nguyên lý bổ sung
để mô tả mối quan hệ tương hỗ giữa lý thuyết & ứng
dụng.
Xác suất gồm các nhân tố Toán học và các đối tượng
liên quan đến một ngữ cảnh nhất định. Xác suất chính là
mối liên hệ giữa mô tả Toán học và các tình huống ứng
dụng kiểu mẫu.

CHƯƠNG 5
BẢN CHẤT LÝ THUYẾT XÁC SUẤT TRONG
TRƯỜNG HỌC

5.3.1 Mối tương quan giữa toán học và ứng dụng kiểu
mẫu (tt)
Dinges (1981) cũng phản đối thu hẹp khái niệm:
“ Ngẫu nhiên trong trường học phải kết hợp các tư
tưởng của các triết học truyền thống khác nhau:
Ngẫu nhiên là toán học của một khối các đối tượng
Ngẫu nhiên là qui luật của sự rủi ro.
Thống kê là kỹ thuật biến đối dữ liệu để dễ hiểu hơn.
Ngẫu nhiên là định lý quyết định.”

CHƯƠNG 5
BẢN CHẤT LÝ THUYẾT XÁC SUẤT TRONG
TRƯỜNG HỌC
5.3.1 Mối tương quan giữa toán học và ứng dụng kiểu mẫu
(tt)
Các phép thử ngẫu nhiên (ví dụ như máy phát số ngẫu
nhiên) cần có phương pháp và quy trình lý thuyết Toán học.
Sự phân phối đều: một mô hình mà tất cả các kết quả
của biến ngẫu nhiên có xác suất như nhau, nhưng không có
nghĩa là các kết quả trình bày như nhau một cách chính xác,
mà là thiết lập mối liên hệ giữa thống kê thực nghiệm và sự
phân phối đều hiểu theo số học.

CHƯƠNG 5
BẢN CHẤT LÝ THUYẾT XÁC SUẤT TRONG
TRƯỜNG HỌC

5.3.1 Mối tương quan giữa toán học và ứng dụng kiểu
mẫu (tt)
Luật số lớn Bernoullis là định lý đầu tiên về mối
liên hệ giữa tần số tương đối và xác suất cổ điển.
Định lý này đề cập đến một phép thử trong đó có
hai kết quả 0 và 1 ( thành công/thất bại)
Ví dụ :
Tung đồng xu: hình / số.
Mua vé số: trúng / không trúng.
Trả lời ngẫu nhiên 1 câu trắc nghiệm: đúng / sai.
Kiểm tra ngẫu nhiên hàng hóa...
5.3 Công cụ Didactic để liên hệ bản chất lý thuyết ngẫu
nhiên
Nội dung
Đưa đặc trưng Lý thuyết Ngẫu nhiên vào lớp học.
Phân tích công cụ giáo dục để mô tả quá trình thực tế của
phát triển kiến thức Toán học.
Dấu hiệu
(Sign)
Đối tượng
(Object)
Mô hình
(Model)
Ngẫu nhiên
Stochastic
CHƯƠNG 5
BẢN CHẤT LÝ THUYẾT XÁC SUẤT
TRONG TRƯỜNG HC
BẢN CHẤT LÝ THUYẾT XÁC SUẤT TRONG TRƯỜNG HỌC HEINZ STEINBRING - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢN CHẤT LÝ THUYẾT XÁC SUẤT TRONG TRƯỜNG HỌC HEINZ STEINBRING - Người đăng: Thuy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BẢN CHẤT LÝ THUYẾT XÁC SUẤT TRONG TRƯỜNG HỌC HEINZ STEINBRING 9 10 38