Ktl-icon-tai-lieu

Bản đồ di truyền

Được đăng lên bởi Thảo Lại
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN ĐỒ DI TRUYỀN

KHÁI NIỆM VỀ BẢN ĐỒ DI TRUYỀN
- Khi nghiên cứu cấu trúc di truyền của một loài
sinh vật, một cá thể, một NST hoặc một gen…
người ta thu được các dữ liệu di truyền bằng hình
dạng: kích thước, màu sắc của NST hoặc bằng độ
lớn, vị trí sắp xếp của gen, các nucleotid tạo nên
các loại bản đồ di truyền khác nhau.
- Tùy theo phương pháp nghiên cứu mà người ta
chia bản đồ di truyền thành nhiều loại khác nhau:
bản đồ di truyền liên kết, bản đồ di truyền tế bào,
bản đồ vật lý, bản đồ trình tự gen.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN BẢN ĐỒ DI TRUYỀN










Năm 1910, Morgan đã xây dựng bản đồ liên kết gen ruồi
dấm.
Năm 1934, phát hiện NST khổng lồ ở ruồi dấm, xây
dựng được bản đồ di truyền tế bào.
1957, Wallman xây dựng bản đồ giao nạp ở vi khuẩn.
Năm 1970 xây dựng bản đồ giới hạn.
1977 Sanger xây dựng bản đồ trình tự gen đầu tiên của
thực khuẩn thể  X174.
Tới nay đã lập được bản đồ trình tự gen ở nhiều sinh vật
(ở người, cây lúa…)

MỘT SỐ LOẠI BẢN ĐỒ CHỦ YẾU
Hiện nay có nhiều loại bản đồ di truyền như:
- Bản đồ hình thái NST (bản đồ kiểu nhân: Karyotype
map)
- Bản đồ di truyền liên kết (Genetic map)
- Bản đồ di truyền giao nạp (Conjugation map)
- Bản đồ di truyền tế bào (Cytogenetic map)
- Bản đồ lai phóng xạ (Radiantion Hybrides map)
- Bản đồ di truyền giới hạn (Restriction map)
- Bản đồ vật lý (Physical map)
- Bản đồ trình tự gen (Sequence map)

MỨC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MỘT SỐ LOẠI
BẢN ĐỒ DI TRUYỀN
Bản đồ hình thái NST
Bản đồ di truyền tế bào
Marker 1

Marker 2

Marker 3

Gen
Gen

Gen

TTAGCTGATCCGGATCTA

Bản đồ di truyền liên kết
Bản đồ lai phóng xạ
Bản đồ giới hạn

Bản đồ vật lý
(BAC, YAC, RPLP…)

Bản đồ trình tự gen

BẢN ĐỒ HÌNH THÁI NST
- Được xây dựng bằng phương pháp nhuộm băng.
- Sử dụng kỹ thuật cố định NST ở kỳ giữa của quá
trình phân bào giảm phân, loại protein, nhuộm
với thuốc nhuộm.
- Quan sát dưới kính hiển vi, hình dạng NST được
biểu hiện ở các vệt (band) màu đậm nhạt khác
nhau trong cấu trúc NST.
- Tùy thuộc vào vị trí tâm động,hình thái NST có
thể chia thành nhiều dạng khác nhau.







PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢN ĐỒ NST
Bản đồ NST có thể xây dựng trên một NST
hoặc toàn bộ NST.
Bản đồ nhuộm băng của tất cả NST được gọi là
bản đồ kiểu nhân.
Nguyên lý dựa vào độ đậm nhạt của các băng
có thể xác định được sự khác nhau về cấu trúc
NST.
Bằng phương pháp nhuộm màu khác nhau sẽ
thu được các băng khác nhau. Dựa vào khóa
phân loại chuẩn có thể xác định được vị trí phân
loại của các cá thể sinh vật

CÁC PHƯƠNG PHÁP NHUỘM
BĂNG








Nhuộm băng...
BẢN ĐỒ DI TRUYỀN
BẢN ĐỒ DI TRUYỀN
Bản đồ di truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bản đồ di truyền - Người đăng: Thảo Lại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bản đồ di truyền 9 10 402