Ktl-icon-tai-lieu

Bảng phân bố tần số tần suất

Được đăng lên bởi thuydungbahuyen-dang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng V : Thèng kª
TiÕt 50 : B¶ng ph©n bè tÇn sè vµ tÇn suÊt
I)

Môc tiªu

Gi¸o viªn : §Æng ThÞ Thuû
Trêng THPT Lý Thêng KiÖt

*) KiÕn thøc : Gióp häc sinh :
- HiÓu ®îc kh¸i niÖm : tÇn sè ,tÇn suÊt cña mçi gi¸ trÞ trong b¶ng sè liÖu
thèng kª
- HiÓu ®îc kh¸i niÖm : tÇn sè ,tÇn suÊt cña mçi líp ®ù¬c ph©n ra tõ b¶ng
sè liÖu thèng kª
-HiÓu ®îc kh¸i niÖm : B¶ng ph©n bè tÇn sè-tÇn suÊt ;b¶ng ph©n bè tÇn sètÇn suÊt ghÐp líp
*) KÜ n¨ng
- X¸c ®Þnh ®îc tÇn sè,tÇn suÊt cña mçi gi¸ trÞ trong b¶ng sè liÖu thèng kª
- X¸c ®Þnh ®îc tÇn sè,tÇn suÊt cña mçi líp ®ù¬c ph©n ra tõ b¶ng sè liÖu
thèng kª
-LËp ®îc vµ ®äc ®îc b¶ng ph©n bè tÇn sè – tÇn suÊt
-LËp ®îc vµ ®äc ®îc b¶ng ph©n bè tÇn sè – tÇn suÊt ghÐp líp
*) T duy th¸i ®é
- RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn , chÝnh x¸c,kiªn tr× vµ khoa häc khi tÝnh to¸n
-Th«ng qua bµi häc häc sinh cã thÓ liªn hÖ nhiÒu víi thùc tÕ vµ tõ thùc tÕ
cã thÓ thiÕt lËp ®îc b¶ng thèng kª
-HiÓu râ h¬n vai trß cña to¸n häc trong ®êi sèng
II) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
*) Gi¸o viªn : Gi¸o ¸n;SGK;®å dïng d¹y häc;bµi gi¶ng ®iÖn tö;B¶ng phô
vµ phiÕu häc tËp
*) Häc sinh : SGK ; ®å dïng häc tËp; xem l¹i hÖ thèng kiÕn thøc ®· häc
vÒ thèng kª ®· häc ë líp 7
III) TiÕn tr×nh bµi häc
1) Giíi thiÖu bµi : Thèng kª cã rÊt nhiÒu øng dông trong thùc tÕ nh :
thèng kª ®iÓm cña häc sinh; thèng kª sè tiÒn l·i cña cña hµng;thèng kª
sè vô tai n¹n giao th«ng trong n¨m…
§Ó hiÓu râ vÒ thèng kª chóng ta t×m hiÓu
Ch¬ng V : Thèng kª
TiÕt 50: B¶ng ph©n bè tÇn sè-tÇn suÊt
2) Bµi míi
Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp
Nh¾c l¹i sè liÖu thèng kª vµ tÇn sè ®· häc ë líp 7
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
Ghi b¶ng
+Tr×nh chiÕu b¶ng vÝ
Theo dâi VD vµ tr¶
I) ¤n tËp

1) Sè liÖu thèng kª
2)TÇn sè
+ §¬n vÞ ®iÒu tra lµ
Gi¸ trÞ x1=38 xuÊt hiÖn 7
líp,tËp hîp ¸c ®¬n vÞ lÇn ta gäi n1 =7 lµ tÇn sè
®iÒu tra lµ 26 líp
cña gi¸ trÞ x1
+ §iÒu tra vÒ sè HS TÇn sè cña gi¸ trÞ x2 lµ
trªn mét líp
n2= 5
+ c¸c sè liÖu cã trong TÇn sè cña gi¸ trÞ x3 lµ
b¶ng lµ sè liÖu thèng n3= 8
kª
TÇn sè cña gi¸ trÞ x4 lµ
+ Cã 5 gi¸ trÞ kh¸c
n4= 4
+Trong b¶ng sè liÖu
nhau :
TÇn sè cña gi¸ trÞ x5 lµ
trªn cã mÊy gi¸ trÞ kh¸c 38; 39; 41; 42; 43
n5= 2
nhau? Mçi gi¸ trÞ xuÊt
hiÖn bao nhiªu lÇn?
+ HS tr¶ lêi
KL:Sè lÇn xuÊt hiÖn cña
mçi gi¸ trÞ trong b¶ng sè
+ TÇn sè lµ g× ?
liÖu ®îc gäi lµ tÇn sè cña
gi¸ trÞ ®ã
dô 1 thèng kª sÜ sè häc
sinh cña 26 líp
+ §¬n vÞ ®iÒu tra lµ
g× ?
DÊu hiÖu ®iÒu tra lµ
g× ?
Sè liÖu ®iÒu tra lµ g× ?

lêi c©u hái

Ho¹t ®éng 2 : TÇn suÊt
Ho¹t ®éng cña GV
+GV:TiÕp tôc trë l¹i
VD1,ghi tiÕp
b¶ng,dÉn d¾t tãi kh¸i
niÖm tÇn...
Ch¬ng V : Thèng kª
TiÕt 50 : B¶ng ph©n bè tÇn sè vµ tÇn suÊt
Gi¸o viªn : §Æng ThÞ Thuû
Trêng THPT Lý Thêng KiÖt
I) Môc tiªu
*) KiÕn thøc : Gióp häc sinh :
- HiÓu ®îc kh¸i niÖm : tÇn sè ,tÇn suÊt cña mçi gi¸ trÞ trong b¶ng sè liÖu
thèng kª
- HiÓu ®îc kh¸i niÖm : tÇn sè ,tÇn suÊt cña mçi líp ®ù¬c ph©n ra tõ b¶ng
sè liÖu thèng kª
-HiÓu ®îc kh¸i niÖm : B¶ng ph©n bè tÇn sè-tÇn suÊt ;b¶ng ph©n bè tÇn sè-
tÇn suÊt ghÐp líp
*) KÜ n¨ng
- X¸c ®Þnh ®îc tÇn sè,tÇn suÊt cña mçi gi¸ trÞ trong b¶ng sè liÖu thèng kª
- X¸c ®Þnh ®îc tÇn sè,tÇn suÊt cña mçi líp ®ù¬c ph©n ra tõ b¶ng sè liÖu
thèng kª
-LËp ®îc vµ ®äc ®îc b¶ng ph©n bè tÇn sè – tÇn suÊt
-LËp ®îc vµ ®äc ®îc b¶ng ph©n bè tÇn sè – tÇn suÊt ghÐp líp
*) T duy th¸i ®é
- RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn , chÝnh x¸c,kiªn tr× vµ khoa häc khi tÝnh to¸n
-Th«ng qua bµi häc häc sinh cã thÓ liªn hÖ nhiÒu víi thùc tÕ vµ tõ thùc tÕ
cã thÓ thiÕt lËp ®îc b¶ng thèng kª
-HiÓu râ h¬n vai trß cña to¸n häc trong ®êi sèng
II) ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
*) Gi¸o viªn : Gi¸o ¸n;SGK;®å dïng d¹y häc;bµi gi¶ng ®iÖn tö;B¶ng phô
vµ phiÕu häc tËp
*) Häc sinh : SGK ; ®å dïng häc tËp; xem l¹i hÖ thèng kiÕn thøc ®· häc
vÒ thèng kª ®· häc ë líp 7
III) TiÕn tr×nh bµi häc
1) Giíi thiÖu bµi : Thèng kª cã rÊt nhiÒu øng dông trong thùc tÕ nh :
thèng kª ®iÓm cña häc sinh; thèng kª sè tiÒn l·i cña cña hµng;thèng kª
sè vô tai n¹n giao th«ng trong n¨m…
§Ó hiÓu râ vÒ thèng kª chóng ta t×m hiÓu
Ch¬ng V : Thèng kª
TiÕt 50: B¶ng ph©n bè tÇn sè-tÇn suÊt
2) Bµi míi
Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp
Nh¾c l¹i sè liÖu thèng kª vµ tÇn sè ®· häc ë líp 7
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng
+Tr×nh chiÕu b¶ng vÝ Theo dâi VD vµ tr¶
I) ¤n tËp
Bảng phân bố tần số tần suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng phân bố tần số tần suất - Người đăng: thuydungbahuyen-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bảng phân bố tần số tần suất 9 10 758