Ktl-icon-tai-lieu

Bảng thế điện cực chuẩn

Được đăng lên bởi napoleong1112
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Half-reaction
3

E° (V)

⁄2 N2(g) +  H+ +  e−

Li+ +  e−

HN3(aq)

Li(s)

−3.09
−3.0401

N2(g) + 4 H2O + 2 e−

2 NH2OH(aq) + 2 OH−

−3.04

Cs+ +  e−

Cs(s)

−3.026

Rb+ +  e−

Rb(s)

−2.98

K+ +  e−

K(s)

−2.931

Ba2+ + 2 e−

Ba(s)

La(OH)3(s) + 3 e−

−2.912
La(s) + 3 OH−

−2.90

Sr2+ + 2 e−

Sr(s)

−2.899

Ca2+ + 2 e−

Ca(s)

−2.868

Eu2+ + 2 e−

Eu(s)

−2.812

Ra2+ + 2 e−

Ra(s)

−2.8

Na+ +  e−

Na(s)

−2.71

Sc3++ + 3 e−

Sc(s)

−2.077

La3+ + 3 e−

La(s)

−2.379

Y3+ + 3 e−
Mg2+ + 2 e−

Y(s)

−2.372

Mg(s)

−2.372

ZrO(OH)2(s) +  H2O + 4 e−
Al(OH)4− + 3 e−

Zr(s) + 4 OH−

Al(s) + 4 OH−

Al(OH)3(s) + 3 e−

Al(s) + 3 OH−

−2.36
−2.33
−2.31

H2(g) + 2 e−

2 H−

−2.25

Ac3+ + 3 e−

Ac(s)

−2.20

Be2+ + 2 e−

Be(s)

−1.85

U3+ + 3 e−

U(s)

−1.66

Al3+ + 3 e−

Al(s)

−1.66

Ti2+ + 2 e−

Ti(s)

−1.63

ZrO2(s) + 4 H+ + 4 e−

Zr(s) + 2 H2O

−1.553

Zr4+ + 4 e−

Zr(s)

−1.45

Ti3+ + 3 e−

Ti(s)

−1.37

TiO(s) + 2 H+ + 2 e−

Ti(s) +  H2O

Ti2O3(s) + 2 H+ + 2 e−
Zn(OH)42− + 2 e−
Mn2+ + 2 e−

2 TiO(s) +  H2O

Zn(s) + 4 OH−

Mn(s)

V2+ + 2 e−

Fe(s) + 4HCN(aq)

Te2−

−1.099

Sn(s) + 4 H+ + 4 e−

SnH4(g)

SiO2(s) + 4 H+ + 4 e−

Si(s) + 2 H2O

B(OH)3(aq) + 3 H+ + 3 e−

2  H2O + 2 e−

B(s) + 3 H2O

Fe(s) + 2 OH−

Fe2O3(s) + 3 H2O + 2 e−
TiO2+ + 2 H+ + 4 e−

2Fe(OH)2(s) + 2 OH−

Ti(s) +  H2O

H2(g) + 2 OH−

Bi(s) + 3 H+ + 3 e−

−1.16

−1.13

Nb(s)

Fe(OH)2(s) + 2 e−

−1.199

−1.143

V(s)

Nb3+ + 3 e−

−1.23

−1.185

Fe(CN)64− + 6 H+ + 2  e−
Te(s) + 2 e−

−1.31

BiH3

−1.07
−0.91
−0.89
−0.89
−0.86
−0.86
−0.8277
−0.8

Zn2+ + 2 e−

Zn(Hg)

−0.7628

Zn2+ + 2 e−

Zn(s)

−0.7618

Ta2O5(s) + 10 H+ + 10 e−
Cr3+ + 3 e−

Cr(s)
Au(s) + 2 CN−

Ta(s)

PbO(s) +  H2O + 2 e−

U4+ +  e−

−0.60
−0.6

Pb(s) + 2 OH−

2 TiO2(s) + 2 H+ + 2 e−
Ga3+ + 3 e−

−0.75
−0.74

[Au(CN)2]− +  e−
Ta3+ + 3 e−

2 Ta(s) + 5 H2O

Ti2O3(s) +  H2O

Ga(s)

−0.58
−0.56
−0.53

U3+

−0.52

H3PO2(aq) +  H+ +  e−

P(white) + 2 H2O

−0.508

H3PO3(aq) + 2 H+ + 2 e−

H3PO2(aq) +  H2O

−0.499

H3PO3(aq) + 3 H+ + 3 e−

P(red) + 3 H2O

−0.454

Fe2+ + 2 e−

Fe(s)

−0.44

2 CO2(g) + 2 H+ + 2 e−
Cr3+ +  e−
Cd2+ + 2 e−

HOOCCOOH(aq)

Cr2+

−0.43
−0.42

Cd(s)

−0.40

GeO2(s) + 2 H+ + 2 e−

GeO(s) +  H2O

−0.37

Cu2O(s) +  H2O + 2 e−

2 Cu(s) + 2 OH−

−0.360

PbSO4(s) + 2 e−

Pb(s) + SO42−

−0.3588

PbSO4(s) + 2 e−

Pb(Hg) + SO42−

−0.3505

Eu3+ +  e−

Eu2+

−0.35

In3+ + 3 e−

In(s)

−0.34

Tl+ +  e−

Tl(s)

−0.34

Ge(s) + 4 H+ + 4 e−
Co2+ + 2 e−

GeH4(g)

Co(s)

−0.28

H3PO4(aq) + 2 H+ + 2 e−
V3+ +  e−

AgI(s) +  e−

N...
Half-reaction (V)
3
2
N
2
(g) +  H
+
+  e
HN
3
(aq) −3.09
Li
+
+  e
Li(s) −3.0401
N
2
(g) + 4 H
2
O + 2 e
2 NH
2
OH(aq) + 2 OH
−3.04
Cs
+
+  e
Cs(s) −3.026
Rb
+
+  e
Rb(s) −2.98
K
+
+  e
K(s) −2.931
Ba
2+
+ 2 e
Ba(s) −2.912
La(OH)
3
(s) + 3 e
La(s) + 3 OH
−2.90
Sr
2+
+ 2 e
Sr(s) −2.899
Ca
2+
+ 2 e
Ca(s) −2.868
Eu
2+
+ 2 e
Eu(s) −2.812
Ra
2+
+ 2 e
Ra(s) −2.8
Na
+
+  e
Na(s) −2.71
Sc
3++
+ 3 e
Sc(s) −2.077
La
3+
+ 3 e
La(s) −2.379
Y
3+
+ 3 e
Y(s) −2.372
Mg
2+
+ 2 e
Mg(s) −2.372
ZrO(OH)
2
(s) +  H
2
O + 4 e
Zr(s) + 4 OH
−2.36
Al(OH)
4
+ 3 e
Al(s) + 4 OH
−2.33
Al(OH)
3
(s) + 3 e
Al(s) + 3 OH
−2.31
H
2
(g) + 2 e
2 H
−2.25
Ac
3+
+ 3 e
Ac(s) −2.20
Bảng thế điện cực chuẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng thế điện cực chuẩn - Người đăng: napoleong1112
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bảng thế điện cực chuẩn 9 10 695