Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tra số liệu nền móng

Được đăng lên bởi ttman369
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé m«n c¬ ®Êt – nªn mãng

trêng ®¹i häc x©y dùng
bé m«n c¬ häc ®Êt - nÒn mãng.
*********

B¶ng tra

hµ néi 2006

C¸c c«ng thøc tÝnh c¸c chØ tiªu vËt lý thêng dïng
tõ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm (, , W)
ChØ tiªu cÇn x¸c ®Þnh

C«ng thøc

Trang

0

Bé m«n c¬ ®Êt – nªn mãng

γ
e h  1
γk

HÖ sè rçng e

e
n
1e
.W
G
e

§é rçng n
§é no níc G

 
dn

Träng lîng riªng ®Èy næi ®n

(  1).
n
1 e

®n = bh - n
ThÝ nghiÖm bµn nÐn
0,79.(1  μ 2 ).d.Δp
0
E 
0
Δs
0,88.(1  μ 2 ).b.Δp
0
E 
0
Δs

Bµn nÐn trßn
Bµn nÐn h×nh vu«ng

Trong c¸c c«ng thøc trªn:
d, b - ®êng kÝnh bµn nÐn trßn vµ c¹nh bµn nÐn vu«ng
p - kho¶ng t¶i träng cÇn t×m E0 (p lµ cêng ®é t¶i träng ë ®¸y bµn nÐn)
s - Sè gia lón øng víi p
HÖ sè në h«ng
Tªn ®Êt
C¸t
C¸t pha
SÐt pha
SÐt

HÖ sè Poisson  0
0,20  0,28
0,25  0,31
0,20  0,37
0,10  0,41

HÖ sè nÐn ngang (hÖ sè ¸p lùc ngang)


 0
1  0

(ChØ ¸p dông cho ®Êt sÐt cè kÕt thêng, ®Êt c¸t cha ®Çm)

thÝ nghiÖm xuyªn tÜnh (CPT)
Ph©n lo¹i ®é chÆt cña c¸t
Lo¹i c¸t
C¸t trung, c¸t th«
(kh«ng phô thuéc ®é Èm)
C¸t nhá
(kh«ng phô thuéc ®é Èm)
C¸t bôi: a) Ýt Èm vµ Èm
b) No níc

TrÞ sè qc (kG/cm2) øng víi tr¹ng th¸i
ChÆt
ChÆt võa
Xèp (rêi)
150
150 –50
50
120
100
70

120 – 40
100 – 30
70 – 20

40
30
20

Trang

1

Bé m«n c¬ ®Êt – nªn mãng

HÖ sè



(tÝnh m«®un biÕn d¹ng E0

= .qc theo qc)

Cuéi-C¸t bôi
1,5 – 3 C¸t pha r¾n – nh·o
SÐt pha r¾n – nh·o 4 – 6
SÐt r¾n - nh·o

Dù b¸o gãc masat trong

3–5
5–8

 cña c¸t

qc(kg/cm2)
20
40
70
120
200
0
30
32
34
36
38
 ë ®é s©u 2m
28
30
32
34
36
0 ë ®é s©u >5m
§é s©u z < 3m (Meyerhof) :  = 10-5 q3c – 0,0038 q2c +0,4458 qc + 22,5; nÕu qc>200
th× lÊy qc=200

§é s©u z > 3m (Kulhany & Mayne) :   17,6 + 11. log(qcn)
(víi c¸t chÆt nªn gi¶m  ®i 2  30 )
Trong ®ã qcn = qc / σ 'z ; qc vµ ’z ®o b»ng kg/cm2;
’z lµ øng suÊt h÷u hiÖu do b¶n th©n ®Êt g©y ra t¹i ®iÓm ®ang xÐt.
Dù b¸o søc kh¸ng c¾t kh«ng tho¸t níc Su (hay cu) cña
®Êt sÐt:
Su (Cu) =

qc - σz
12

z lµ øng suÊt tæng do b¶n th©n ®Êt g©y ra t¹i ®iÓm ®ang xÐt.
Ph©n lo¹i ®é chÆt cña c¸t theo thÝ nghiÖm SPT& cpt
TrÞ sè N (SPT)
0–4
4 – 10
10 – 30
30 – 50
50

Tr¹ng th¸i cña c¸t
RÊt rêi
Rêi
ChÆt võa
ChÆt
RÊt chÆt

Gãc 0
30
30 – 35
35 – 40
40 – 45
45

ThÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn( SPT)
Ph©n lo¹i ®é chÆt cña c¸t
Nhãm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tªn ®Êt
§Êt dÝnh, nh¹y
H÷u c¬, bïn
SÐt
SÐt lÉn bôi
Bôi, bôi lÉn sÐt nhiÒu bôi
SÐt nhiÒu bôi tíi c¸t bôi
C¸t nhiÒu bôi
C¸t nhiÒu bôi tíi c¸t
C¸t
C¸t tíi sái c¸t
§Êt h¹t mÞn rÊt cøng (qu¸ cè kÕt)
C¸t / ¸ c¸t rÊt cøng (qu¸ cè kÕt...
Bé m«n c¬ ®Êt – nªn mãng
trêng ®¹i häc x©y dùng
bé m«n c¬ häc ®Êt - nÒn mãng.
*********
B¶ng tra
hµ néi 2006
C¸c c«ng thøc tÝnh c¸c chØ tiªu vËt lý thêng dïng
tõ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm (, , W)
ChØ tiªu cÇn x¸c ®Þnh C«ng thøc
Trang
0
Bảng tra số liệu nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tra số liệu nền móng - Người đăng: ttman369
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bảng tra số liệu nền móng 9 10 262