Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Được đăng lên bởi trinhvo199
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 2

BÀI 7: BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

NỘI DUNG BÀI HỌC
1

SƠ LƯỢC VỀ SỰ PHÁT MINH RA BẢNG TUẦN
HOÀN

2

NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ
TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

3

CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC
NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Sơ lược sự phát minh ra bảng tuần hoàn

Bảng hệ thống tuần hoàn của De Chancourtois

Bảng tuần hoàn của John Newlands

Bảng hệ thống tuần hoàn nguyên thủy của Mendeleyev ( 1869 )

Dmitry Mendeleyev ( 1834 – 1907 )
Năm 1869, Mendeleyev đã tìm ra được định luật tuần hoàn và
công bố bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Ở thời kì của
ông, chỉ có 63 nguyên tố được tìm thấy, nên ông phải để trống
một số ô trong bảng và dự đoán các tính chất của các nguyên tố
này trong các ô đó. Sau này các nguyên tố đó đã được tìm thấy
với các tính chất đúng với các dự đoán của ông.

Bảng tuần hoàn của Lothar Mayer

Bảng hệ thống tuần hoàn của G . N . Lewis

Bảng hệ thống tuần hoàn của Roy Alexandre

Bảng hệ thống tuần hoàn của Dr. Timmothy

Bảng hệ thống tuần hoàn của Professor Thoedor Benfey

Bảng hệ thống tuần hoàn của Emil Zmaczynski

Bảng hệ thống tuần hoàn của Paul Giguere

Bảng hệ thống tuần hoàn của Albert Tarantola

Bảng hệ thống tuần hoàn dạng thiên hà

Bảng hệ thống tuần hoàn dạng viên bi

Bảng hệ thống tuần hoàn làm bằng gỗ

Bảng hệ thống tuần hoàn bằng hình ảnh

Bảng hệ thống tuần hoàn lập trình bằng Visual

Bảng hệ thống tuần hoàn làm bằng phần mềm Macromedia Flash

Bảng hệ thống tuần hoàn dạng đứng

Bảng hệ thống tuần hoàn dạng chữ

Bảng phân loại tuần hoàn ( dạng bảng ngắn )

Bảng phân loại tuần hoàn ( dạng bảng dài )

I/ Nguyên tắc sắp xếp

Nguyên tố nào
có số hiệu nhỏ
nhất ?
1

H
1s1

2

He
1s2

Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử

I/ Nguyên tắc sắp xếp

Trình bày sự phân bố electron ở các lớp của các
nguyên tố sau: Na (Z = 11) ; Mg (Z = 12) ; Al (Z = 13)?

1

2

3

8 Na

8 Mg

8 Al

2

2

2

11

12

13

Na

Mg

Al

[Ne] 3s1

[Ne] 3s2

[Ne] 3s23p1

Cùng số lớp electron được xếp thành 1 hàng .

I/ Nguyên tắc sắp xếp

Trình bày sự phân bố electron ở các lớp của các
nguyên tố sau: Li (Z = 3); Na (Z = 11) ; K(Z = 19) ?

1
2

3

1

1s22s1

8

1 Li
Li

8 Na
2

11

Na
[Ne] 3s1

19

K
[Ar] 4s1

K

8 số
Cùng
electron hóa trị
2 thành
được xếp
1 cột .

I/ Nguyên tắc sắp xếp
Dùng bảng tuần hoàn , hãy nhận xét các yếu tố sau :
 Điện tích hạt nhân của các nguyên tố trong cùng hàng và cùng cột .

Trong cùng 1 hàng , từ trái sang phải , số điện tích hạt nhân tăng .
Trong cùng 1 cột , từ trên xuống dưới , số ...
BÀI 7: BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
CHƯƠNG 2
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Người đăng: trinhvo199
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 9 10 489