Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án các tuyến đường trục KCN Dung Quất

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Tùng
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 1786 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ


 

BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ
TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG
CỦA DỰ ÁN

“CAÙC TUYEÁN ÑÖÔØNG TRUÏC KCN DUNG QUAÁT
PHÍA ÑOÂNG – GIAI ÑOAÏN II”
Xã Bình Đông và Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi, 2010

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ


 

BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ
TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG
CỦA DỰ ÁN

“CAÙC TUYEÁN ÑÖÔØNG TRUÏC KCN DUNG QUAÁT
PHÍA ÑOÂNG – GIAI ÑOAÏN II”
Xã Bình Đông và Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

CHỦ DỰ ÁN

CƠ QUAN TƯ VẤN LẬP ĐTM

Quảng Ngãi, 2010

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ


 

BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ
TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG
CỦA DỰ ÁN

“CAÙC TUYEÁN ÑÖÔØNG TRUÏC KCN DUNG QUAÁT
PHÍA ÑOÂNG – GIAI ÑOAÏN II”
Xã Bình Đông và Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Tháng 11 -2010

THÔNG TIN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
SOẠN THẢO

Đặng Toan

Trương Viết Lương

KIỂM SOÁT

PHÊ DUYỆT

Huỳnh Thị Nhi

Nguyễn Thị Liễu

Quảng Ngãi, 2010

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

MỤC LỤC
MỤC LỤC.......................................................................................................................i
DANH MỤC CÁC BẢNG...........................................................................................v
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT............................................................................vi
MỞ ĐẦU.......................................................................................................................1
1. XUẤT XỨ DỰ ÁN................................................................................................1
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM........3
2.1. Căn cứ pháp luật..............................................................................................3
2.2. Căn cứ kỹ thuật...............................................................................................4
3. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM................................................................................4
4. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.....................5
5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN........................................................................................6
CHƯƠNG I MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN..................................................................7
1.1. TÊN DỰ ÁN.......................................................................................................7...
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT

BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ
TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG
CA D N
“CAÙC TUYEÁN ÑÖÔØNG TRUÏC KCN DUNG QUAÁT
PHÍA ÑOÂNG – GIAI ÑOAÏN II”
X Bnh Đông và Bnh Thuận, huyn Bnh Sơn, tnh Qung Ngi.
Quảng Ngãi, 2010
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án các tuyến đường trục KCN Dung Quất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án các tuyến đường trục KCN Dung Quất - Người đăng: Nguyễn Thanh Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án các tuyến đường trục KCN Dung Quất 9 10 491