Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2013

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng cuối
năm 2013
Bệnh viện Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC
MỤC LỤC.......................................................................................................................
MỤC LỤC HÌNH............................................................................................................
MỤC LỤC BẢNG...........................................................................................................
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT................................................................................
I THÔNG TIN CHUNG................................................................................................
1.1 Thông tin liên lạc..........................................................................................................
1.2 Địa điểm hoạt động.....................................................................................................
1.3 Tính chất và quy mô hoạt động.................................................................................
1.4 Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu.............................................................................
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG...............................................
2.1Ô nhiễm khí thải và tiếng ồn...................................................................................
2.1.1Nguồn gốc ô nhiễm không khí:...............................................................................
2.1.2 Tác động của các chất ô nhiễm không khí...........................................................
2.1.3 Tác động của các yếu tố vật lý:..............................................................................
2.2 Ô nhiễm nước thải..................................................................................................
2.2.1 Nguồn gốc ô nhiễm nước thải...............................................................................
2.2.2 Ô nhiễm nước thải sinh hoạt..................................................................................
2.2.3 Nước thải từ hoạt động vệ sinh máy móc, khám chữa bệnh, tẩy trùng…
của bệnh viện.....................................................................................................................
15
2.2.4 Nước mưa chảy tràn...............................................................................................
2.2.5 Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải đến môi trường......................
2...
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng cuối
năm 2013
Bệnh viện Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
MỤC LỤC.......................................................................................................................
MỤC LỤC HÌNH............................................................................................................
MỤC LỤC BẢNG...........................................................................................................
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT................................................................................
I THÔNG TIN CHUNG................................................................................................
1.1 Thông tin liên lạc..........................................................................................................
1.2 Địa điểm hoạt động.....................................................................................................
1.3 Tính chất và quy mô hoạt động.................................................................................
1.4 Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu.............................................................................
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG...............................................
2.1Ô nhiễm khí thải và tiếng ồn...................................................................................
2.1.1Nguồn gốc ô nhiễm không khí:...............................................................................
2.1.2 Tác động của các chất ô nhiễm không khí...........................................................
2.1.3 Tác động của các yếu tố vật lý:..............................................................................
2.2 Ô nhiễm nước thải..................................................................................................
2.2.1 Nguồn gốc ô nhiễm nước thải...............................................................................
2.2.2 Ô nhiễm nước thải sinh hoạt..................................................................................
2.2.3 Nước thải từ hoạt động vệ sinh máy móc, khám chữa bệnh, tẩy trùng…
của bệnh viện.....................................................................................................................
15
2.2.4 Nước mưa chảy tràn...............................................................................................
2.2.5 Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải đến môi trường......................
2.3 Ô nhiễm chất thải rắn.............................................................................................
2.3.1 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn........................................................................
2.3.2 Phân loại chất thải rắn...........................................Error! Bookmark not defined.
2.3.3 Tải lượng chất thải rắn tại bệnh viện...................................................................
2.3.4 Tác động của CTR đến môi trường, con người và sinh vật...............................
2.4 Các tác động khác...................................................................................................
Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
1
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2013 - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 6 tháng cuối năm 2013 9 10 345